Решение 117

Р Е Ш Е Н И Е № 117 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  29. 03. 2012  г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    І. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Зооветеринарен комплекс”, приет с Решение №203 от 28.05.2009г. на

Решение 116

Р Е Ш Е Н И Е № 116 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  29. 03. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Отчета за изпълнение на бюджета на Община Пловдив    за 2011 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, чл. 30, ал. 1 и

Решение 115

Р Е Ш Е Н И Е № 115 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  29. 03. 2012  г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О: Приемане на Годишен отчет за дейността на СОФ за 2011г   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: общинския съветник д-р Лилия Учкунова –     Председател на СУСОФ   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Решение 114

Р Е Ш Е Н И Е № 114 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  29. 03. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Върнато за ново обсъждане Решение № 79, взето с Протокол № 4 от 01. 03. 2012 г. на ОбС – Пловдив, касаещо определяне на място за изграждане на временен приют за настаняване на

Решение 113

Р Е Ш Е Н И Е № 113 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  29. 03. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Кандидатстване на Община Пловдив към фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив   На