Решение № 238

Р Е Ш Е Н И Е № 238 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖР „Тракия“, бл.191, зона А-2, вх.Г, ет.2, ап. №4, в УПИ I- комплексно

Решение № 237

Р Е Ш Е Н И Е № 237 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул. „Васил Левски“ №**, вх.**, ет.**, ап.**, район „Северен“, който имот по

Решение № 236

Р Е Ш Е Н И Е № 236 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Доклад за изпълнение на общинската Стратегия за закрила на детето – Община Пловдив 2009 – 2011 г. за периода: 01. 01. 2010 г.-31. 03. 2011 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Търновайлиски–Зам.-кмет

Решение № 235

Р Е Ш Е Н И Е № 235 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Търновайлиски–Зам.-кмет на Община Пловдив   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и

Решение № 234

Р Е Ш Е Н И Е № 234 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Отпускане на средства по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Пловдив, приета с решение на ОбС – Пловдив № 22, взето с Протокол № 4 от 17. 02. 2005