Решение № 243

Р Е Ш Е Н И Е № 243 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от 5 /пет/ години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост,

Решение № 242

Р Е Ш Е Н И Е № 242 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка по смисъла на чл. 62, ал. 2 от АПК, допусната в Решение № 457, взето с Протокол № 18 от 04. 10. 2007 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8

Решение № 241

Р Е Ш Е Н И Е № 241 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Ген. Тошев” №4, а именно: Поземлен имот с идентификатор 56784.519.705 (петдесет и шест

Решение № 240

Р Е Ш Е Н И Е № 240 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Промяна в списъка на обектите, приет с Решение № 348, взето с Протокол № 18 от 08. 10. 2009 г., изменено и допълнено с Решение № 32, взето с Протокол № 3 от 28. 01. 2011 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:

Решение № 239

Р Е Ш Е Н И Е № 239 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за изменение на Решение на Общински съвет – Пловдив № 182, взето с Протокол № 14 от 26. 05. 2011 г. поради допусната техническа грешка   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: