Решение № 269

Р Е Ш Е Н И Е № 269 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  14. 07. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Приемане Доклад за осъществените читалищни дейности през 2010 г. и изразходваните от бюджета средства   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив   На основание

Решение № 268

Р Е Ш Е Н И Е № 268 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  14. 07. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Изменение и допълнение на Наредба на Община Пловдив за реда и условията за намаляване на замърсяването от отпадъци от излезли от употреба МПС, приета с Решение на Общински съвет

Решение № 299

Р Е Ш Е Н И Е № 299 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  14. 07. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Възлагане на Кмета на Община Пловдив да изготви предложение за решение за промяна на Бюджета на Община Пловдив за 2011 г. с цел дофинансиране бюджетите на общински училища   ПО

Решение № 298

Р Е Ш Е Н И Е № 298 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  14. 07. 2011  г. О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за сключване на споразумение за общинско сътрудничество за кандидатстване на район „Северен” – Община Пловдив по оперативна програма „Развитие на човешките

Решение № 297

Р Е Ш Е Н И Е № 297 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  14. 07. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за сключване на споразумение за общинско сътрудничество за кандидатстване на район „Северен” – Община Пловдив по оперативна програма „Развитие на