Решение 273

Р Е Ш Е Н И Е № 273 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  07. 09. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Изменение на Решение №195, взето с протокол №12 от 13. 07. 2023 г. на Общински съвет – Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Анести Тимчев – Зам.-кмет на община Пловдив   На основание Във

Решение 272

Р Е Ш Е Н И Е № 272 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  07. 09. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Утвърждаване на регистрирани одитори за проверка на годишните финансови отчети за 2023 г. на публичните предприятия – лечебни заведения, чиито едноличен собственик на капитала

Решение 271

Р Е Ш Е Н И Е № 271 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  07. 09. 2023 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Отчет по чл. 19, ал. 8 от Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за второ тримесечие   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:Пламен Панов – Зам.-кмет на община Пловдив   На

Решение 270

Р Е Ш Е Н И Е № 270 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  07. 09. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – публична общинска собственост, с административен

Решение 269

Р Е Ш Е Н И Е № 269 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  07. 09. 2023 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Отпускане на средства по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Пловдив, приета с Решение № 22, взето с протокол № 4 от 17.02.2005 г. на