Решение 38

Р Е Ш Е Н И Е № 38 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.  /ПРИЛОЖЕНИЕ/ О Т Н О С Н О :    Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023 – 2027 г. на Община Пловдив ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община

Решение 37

Р Е Ш Е Н И Е № 37 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.  /ПРИЛОЖЕНИЕ/ О Т Н О С Н О :    Приемане на План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2024 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община

Решение 36

Р Е Ш Е Н И Е № 36 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Одобряване на временен безлихвен заем от бюджета на Община Пловдив по проект BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и

Решение 35

Р Е Ш Е Н И Е № 35 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Одобряване на временен безлихвен заем от бюджета на Община Пловдив по проект Ефективно функциониране на ОИЦ – Пловдив през периода 2024 – 2029 година“ по процедура BG16RFTA001-1.006

Решение 34

Р Е Ш Е Н И Е № 34 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национални мрежа от областни информационни