Решение 115

Р Е Ш Е Н И Е № 115 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областен управител до Министерство на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за вземане на

Решение 114

Р Е Ш Е Н И Е № 114 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Удостояване на Марин Кадиев с  Почетна значка на град Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив   На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 от ЗМСМА, както и

Решение 113

Р Е Ш Е Н И Е № 113 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5  ОТ  28. 03. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Промяна в съставите на Правна комисия, Постоянна комисия по „Общинска собственост и стопански дейности“, Постоянна комисия по „Устройство на територията и жилищна политика“ и

Решение 112

Р Е Ш Е Н И Е № 112 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5  ОТ  28. 03. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Избор на заместник-председател на  Общински съвет – Пловдив от ППГОС от „БРАВО ПЛОВДИВ“   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: ППГОС от „БРАВО ПЛОВДИВ“   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във

Решение 111

Р Е Ш Е Н И Е № 111 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5  ОТ  28. 03. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Финансово подпомагане на жители на община Пловдив с репродуктивни проблеми, със средства, предвидени в бюджета на Община Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Веселка