Решение 308

Р Е Ш Е Н И Е № 308 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  11. 10. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Даване на съгласие за премахване на едноетажна сграда с идентификатор 56784.518.533.4         със застроена площ от 454 кв.м с предназначение сграда за битови услуги и сграда с

Решение 307

Р Е Ш Е Н И Е № 307 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  11. 10. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Упълномощаване на представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на “Общинска банка” АД да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на

Решение 306

Р Е Ш Е Н И Е № 306 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  11. 10. 2023 г.  /ПРИЛОЖЕНИЕ/ О Т Н О С Н О :    Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) и план-схеми на част от кв. 5 и кв. 9 и улична регулация

Решение 305

Р Е Ш Е Н И Е № 305 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  11. 10. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Утвърждаване на д-р Пламен Г. Йончев за управител на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Пловдив” ЕООД – лечебно заведение с едноличен собственик на

Решение 304

Р Е Ш Е Н И Е № 304 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  11. 10. 2023 г.  /ПРИЛОЖЕНИЕ/ О Т Н О С Н О :    Финализиране ликвидацията на „Инсинератор Пловдив“  ЕООД /в ликв./                         ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община