Решение 131

Р Е Ш Е Н И Е № 131 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ )  О Т Н О С Н О :    Проект на маршрут и маршрутно разписание за създаване на нова автобусна линия № 103 – част от общинската транспортна схема на община Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:

Решение 130

Р Е Ш Е Н И Е № 130 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г. ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Въвеждане на летни маршрутни разписания със срок на действие, през летния сезон за периода от 01.07 до 14.09   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община

Решение 129

Р Е Ш Е Н И Е № 129 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г. ( ПРИЛОЖЕНИЕ )   О Т Н О С Н О :    Отчет за дейността на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив за 2022г. с Отчети за дейността на организациите – членове към ОСНВ – Пловдив за 2022г.; Отчет на ОСНВ – Пловдив за

Решение 128

Р Е Ш Е Н И Е № 128 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г. ( ПРИЛОЖЕНИЕ )   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за приемане на отчет за 2022 год. и приемане на план-сметка за разпределение на средства за Младежки дейности на Община Пловдив за 2023 год.   ПО

Решение 127

Р Е Ш Е Н И Е № 127 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Даване на разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център І – Пловдив” ЕООД да закупи нов водогреен котел ведно с нафтова горелка за отоплителната инсталация