Решение 120

Р Е Ш Е Н И Е № 120 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Одобряване на временен безлихвен заем от бюджета на Община Пловдив по проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно

Решение 119

Р Е Ш Е Н И Е № 119 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане като собствен финансов принос на община Пловдив на невъзстановена част от авансово плащане по проект BG05М9ОР001-2.029-0002-С02 „Интегрирани действия за устойчиво

Решение 118

Р Е Ш Е Н И Е № 118 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Одобряване на бюджетната прогноза на община Пловдив за 2025-2027 г., изготвена в изпълнение на БЮ 1 от 19. 02. 2024 г. от Министерство на финансите   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:

Решение 117

Р Е Ш Е Н И Е № 117 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2023 година под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и актуализирано

Решение 116

Р Е Ш Е Н И Е № 116 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на област Смолян до Министъра на земеделието и храните за предоставяне за безвъзмездно управление на Община