Решение 249

Р Е Ш Е Н И Е № 249 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  09. 06. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ на част от кв. 87 по плана на кв. „Христо Смирненски“, гр. Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: арх.Димитър

Решение 248

Р Е Ш Е Н И Е № 248 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  09. 06. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП- План за регулация и застрояване за част от кв. 14 по плана на ПУП-ПУР на кв. „Христо Смирненски ІІІ“ гр.

Решение 247

Р Е Ш Е Н И Е № 247 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  09. 06. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 84 – нов по плана на ПУП – ПРЗ и схеми на кв. ”Христо Смирненски IV”, гр. Пловдив   ПО

Решение 246

Р Е Ш Е Н И Е № 246 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  09. 06. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 1 по плана на кв. „Втора Каменица“, гр. Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: арх.Димитър Ахрянов

Решение 245

Р Е Ш Е Н И Е № 245 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  09. 06. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на част от кв. 164-нов, 311-стар по плана на „Централна