Решение 117

Р Е Ш Е Н И Е № 117 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Дарение за нуждите на Областна дирекция на МВР – Пловдив на експресни тестове Draeger DrugCheck 3000 за анализ на слюнчени проби за едновременно откриване наличието на 5

Решение 116

Р Е Ш Е Н И Е № 116 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ

Решение 115

Р Е Ш Е Н И Е № 115 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в

Решение 114

Р Е Ш Е Н И Е № 114 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко

Решение 113

Р Е Ш Е Н И Е № 113 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Райко