Решение 288

Р Е Ш Е Н И Е № 288 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.

Решение 287

Р Е Ш Е Н И Е № 287 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Обявяване на ПИ с проектен идентификатор 56784.510.1312, с проектна площ 2 243 кв.м – публична общинска собственост за частна общинска собственост   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Пламен Райчев –

Решение 286

Р Е Ш Е Н И Е № 286 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Даване разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив” ЕООД да закупи нова медицинска апаратура с прогнозна стойност до 120 000 лв. без включен ДДС,

Решение 285

Р Е Ш Е Н И Е № 285 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Одобряване на застраховател на „Център за психично здраве – Пловдив” ЕООД, сключване на застраховка „Имущество“ със ЗК „Лев Инс“ АД и застраховка „Професионална

Решение 284

Р Е Ш Е Н И Е № 284 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Финансово подпомагане на жители на община Пловдив с репродуктивни проблеми, със средства, предвидени в бюджета на Община Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Веселка