Решение 349

Р Е Ш Е Н И Е № 349 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ 03. 10. 2019 г.   О Т Н О С Н О :    Реновиране на сграфито, създадено от известния Пловдивски художник Георги Божилов – Слона, разположено на източната фасада/калкан на  жилищна сграда в гр. Пловдив на ул. Съборна N2,

Решение 348

Р Е Ш Е Н И Е № 348 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ 03. 10. 2019 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Отчет за изпълнение на решенията, взети от Общински съвет – Пловдив за следните периоди: 1) 01. 01. 2019 г. – 30. 06. 2019 г.; 2) 01. 01. 2018 г. -      31. 12. 2018 г., отчетени   

Решение 347/п/

Р Е Ш Е Н И Е № 347/п/ ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ 03. 10. 2019 г.   О Т Н О С Н О :    Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности в Община Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Титюков

Решение 346

Р Е Ш Е Н И Е № 346 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ 03. 10. 2019 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания –

Решение 345

Р Е Ш Е Н И Е № 345 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ 03. 10. 2019 г. ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на план за противодействие на тероризма на територията на Община Пловдив на основание Решение на МС № 669/ 02. 11. 2017 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Йордан Ставрев