Решение № 70

Р Е Ш Е Н И Е № 70 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Илко Илиев-Председател на Общински съвет-Пловдив   На основание чл. 21,

Решение № 69

Р Е Ш Е Н И Е № 69 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Илко

Решение № 68

Р Е Ш Е Н И Е № 68 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Годишния отчет на обществения посредник на територията на Община Пловдив за 2010 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Илко Илиев-Председател на Общински съвет-Пловдив     На основание чл. 21, ал.

Решение № 67

Р Е Ш Е Н И Е № 67 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г. О Т Н О С Н О :   Удължаване срока на действие на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пловдив 2008-2011 г. ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:Александър

Решение № 66

Р Е Ш Е Н И Е № 66 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г. О Т Н О С Н О :    Одобрение на тръжна документация и стъпка на наддаване за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, включени в капитала на „Специализирана болница за