Решение № 110

Р Е Ш Е Н И Е № 110 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ  07. 04. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за настаняване в общинско жилище от фонд „Настаняване под наем” на състезател по борба (кл. и св. стил) към Спортна федерация на глухите в България, находящо се

Решение № 109

Р Е Ш Е Н И Е № 109 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ  07. 04. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за предоставяне под наем за срок от 5/пет/ години, на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: сграда с идентификатор 56784.514.102.5 по кадастралната

Решение № 108 /п/

Р Е Ш Е Н И Е № 108 /п/ ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ  07. 04. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    1.Допълнение на Решение №49, взето с протокол №5 от 04.03.2010г. на Общински съвет – Пловдив, т.ІІ.1 Предоставяне под наем в частта: отдаване под наем на имот-общинска собственост чрез

Решение № 107

Р Е Ш Е Н И Е № 107 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ  07. 04. 2011  г. О Т Н О С Н О :    Вземане на решение по реда на §13 от ПЗР на НРПОТДОДЕГО за издаване на разрешения за ползване от Кмета на район ‘Централен’ – Община Пловдив за временни обекти, находящи се на

Решение № 106

Р Е Ш Е Н И Е № 106 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ  07. 04. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на участника спечелил конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул. ‘Елин Пелин’ № 41, а именно: