Решение № 160

Р Е Ш Е Н И Е № 160 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 12 ОТ  12. 05. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за придобиване от Община Пловдив на право на собственост върху недвижим имот, находящ се в землището на гр. Доспат, местността ‘Хаджиосманското’, община

Решение № 159

Р Е Ш Е Н И Е № 159 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 12 ОТ  12. 05. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул. „Дрин” №**, бл.**, вх.**, ет.**, ап.**, район „Южен”, който имот по

Решение № 158

Р Е Ш Е Н И Е № 158 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 12 ОТ  12. 05. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул. „Пере Тошев” №**, бл.**, вх.**, ет.**, ап.**, район „Южен”, който имот по

Решение № 157

Р Е Ш Е Н И Е № 157 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 12 ОТ  12. 05. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул. „Поручик Въльо Стефов” №**, бл.№**, вх.**, ет.**, ап.**, който имот по

Решение № 156

Р Е Ш Е Н И Е № 156 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 12 ОТ  12. 05. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район „Южен”, бул. „Александър Стамболийски” №46, блок №Е-1, вх. „Е”, ет. 1,