Решение 191

Р Е Ш Е Н И Е № 191 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Отчет по чл.19 (8) от Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за първото тримесечие на 2024 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Пламен Панов – Зам.-кмет на община

Решение 190

Р Е Ш Е Н И Е № 190 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за прекратяване на съсобственост в недвижими имоти, находящи се в гр. Пловдив, район „Централен“, представляващи поземлени имоти както следва: 56784.523.2174,

Решение 189

Р Е Ш Е Н И Е № 189 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Даване на предварително съгласие от Общински съвет – Пловдив за промяна начина на трайно ползване на ПИ с идентификатори 56784.378.39 по КККР на гр. Пловдив – общинска собственост, с

Решение 188

Р Е Ш Е Н И Е № 188 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Даване на предварително съгласие от Общински съвет Пловдив за промяна начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 56784.313.19 по КК и КР на гр. Пловдив – общинска собственост,

Решение 187

Р Е Ш Е Н И Е № 187 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Обявяване на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 102, а именно: Поземлен имот с идентификатор 56784.505.116 по кадастралната карта и