Решение 29

Р Е Ш Е Н И Е № 29 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2 ОТ  16. 02. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на Отчет за изпълнение на „Годишна програма за развитие на туризма в Община Пловдив за 2020 година“ и приемане на „Общинска програма за развитие на туризма в

Решение 28

Р Е Ш Е Н И Е № 28 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2 ОТ  16. 02. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на нова структура на дейност 122 „Общинска администрация“- делегирана от държавата дейност и дейност 122 „Общинска администрация“- делегирана от държавата

Решение 27

Р Е Ш Е Н И Е № 27 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2 ОТ  16. 02. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Отпускане на временен безлихвен заем в размер на 550 000 лв. от бюджета на Община Пловдив за 2021г., за нуждите на проект „Предоставяне на топъл обяд в условията на пандемията от COVID -19 на

Решение 26

Р Е Ш Е Н И Е № 26 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2 ОТ  16. 02. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    1. Отмяна на Решение № 44 на Общински съвет-Пловдив, взето с протокол № 4 от 27. 02. 2020 г.; 2. Вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Пловдив на част от

Решение 25

Р Е Ш Е Н И Е № 25 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2 ОТ  16. 02. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Удостояване на Соня Йончева със званието „Почетен гражданин на град Пловдив“   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив   На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2