Решение 297

Р Е Ш Е Н И Е № 297 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Финансово подпомагане на жители на община Пловдив с репродуктивни проблеми, със средства, предвидени в бюджета на Община Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Веселка

Решение 296

Р Е Ш Е Н И Е № 296 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Промяна в съставите на Постоянната комисия по Образование, наука, вероизповедание и етнически въпроси и Постоянната комисия по Обществен ред, транспорт и защита при

Решение 295

Р Е Ш Е Н И Е № 295 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот- спортна площадка, находяща се в гр. Пловдив, район

Решение 294

Р Е Ш Е Н И Е № 294 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за обособяване на зони за търговия с кампаниен характер в имот, представляващ публична общинска собственост- парк „Рибница“, УПИ III -505.114, за

Решение 293

Р Е Ш Е Н И Е № 293 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Утвърждаване на д-р Елена Бояджиева за управител на „Диагностично-консултативен център IV- Пловдив”ЕООД – лечебно заведение с едноличен собственик на капитала община