Решение 404

Р Е Ш Е Н И Е № 404 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  16. 09. 2022 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, на бул. „Цар Борис III Обединител” № 153, ет. 1, гр. Пловдив на Сдружение „Дружество на

Решение 403

Р Е Ш Е Н И Е № 403 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  16. 09. 2022 г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен

Решение 402

Р Е Ш Е Н И Е № 402 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  16. 09. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Допускане изработване на ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура: „Улична канализация по общински път с идентификатор 56784.383.95,

Решение 401

Р Е Ш Е Н И Е № 401 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  16. 09. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Допускане на изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв.1Б- нов по плана на кв. „Ландос“, гр.

Решение 400

Р Е Ш Е Н И Е № 400 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  16. 09. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Допускане изработване на ПУП – Парцеларен план по смисъла на чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за линеен обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна