Правилник за устройството и дейността на Общински институт „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“

П Р А В И Л Н И К за устройството и  дейността на Общински институт „Старинен Пловдив“ ( приет с Решение №310, взето с Протокол № 14 от 02.08.2012; изм. И доп. с Решение №14, взето с Протокол №1 от 2013г; изм. и доп. с Решение №42, взето с Протокол № 3 от 2014г; изм.и

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пловдив

П Р А В И Л Н И К                   ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ                    ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ         Приложение към Решение № 261, взето с Протокол № 18 от 6.10.2005г.,         изм. с Р. № 529, Пр. № 22 от 18.12.2007г.,

Правилник за организацията и дейността на Пловдивски Общински Съвет

П Р А В И Л Н И К ЗА ОР­ГА­НИ­ЗА­ЦИ­Я­ТА И ДЕЙ­НОСТ­ТА НА ПЛОВДИВСКИ ОБ­ЩИН­С­КИ СЪ­ВЕТ (Приет с Решение №290, взето с Протокол №13 от 12.07.2012г.; Изм. и доп. с Решение №441, взето с Протокол №18 от 25.10.2012г.; Изм. и доп. с Решение № 3, взето с Протокол №1 от 23.01.2014г.;