П р а в и л н и к за устройството и дейността на Общинско предприятие “ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ” към Община Пловдив

П р а в и л н и к за устройството и дейността на Общинско предприятие   “Градини и паркове” към Община Пловдив /приет с Решение № 405, взето с протокол №19 от 25. 10. 2006 г. на Общински съвет Пловдив, изменен и допълнен с РОС № 228/ 07. 06. 2007 г., РОС № 309 /09. 10. 2008г.,

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „ЗООВЕТЕРИНАРЕН КОМПЛЕКС“ към Община Пловдив

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Зооветеринарен комплекс към Община Пловдив /Приет с Решение №203, взето с протокол №10 от 28.05.2009г.изм и доп. с Решение  №408, взето с протокол №20 от 05.11.2009г.; изм. и доп. с решение №19, взето с

Правилник за ползване на Общински пазари

ПРАВИЛНИК ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ( Приет с Решение 321, взето с Протокол 12 от 14.07.2016г.) ( ПРИЛОЖЕНИЕ_1   ПРИЛОЖЕНИЕ_2 ) Чл.1. (1) Този Правилник урежда реда за ползване на общинските пазари на територията на Община

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „ЖИЛФОНД“ – ПЛОВДИВ към Община Пловдив

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Жилфонд“ – Пловдив към Община Пловдив ( Приет с Решение № 403, взето с Пр. №19 от 25.10.2006, изм. и доп. с Р. № 34, взето с Пр. № 2 от 08.02.2008г.; изм. и доп. с Р. № 384, взето с Пр. №21 от 13.10.2008; изм. и

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “ТРАУРНА ДЕЙНОСТ” към Община Пловдив

П р а в и л н и к за устройството и дейността на Общинско предприятие    “Траурна дейност” към Община Пловдив /приет с Решение №408 от 25.10.2006г., изм. и доп. с Решение №328 от 25.07.2007г с Решение №150 от 23.04.2009г., с Решение №358 от 08.10.2009г., с Решение №110 от 15.04.2010г., с