Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ – ПЛОВДИВ“

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ – ПЛОВДИВ“ /Приет с решенеие №290, вз. с Пр. № 12 от 26.07.2018г./ ПРИЛОЖЕНИЕ РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С този правилник се определя

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “ОБЩИНСКА ОХРАНА” към Община Пловдив

П Р А В И Л Н И К за устройството и дейността на Общинско предприятие  “Общинска охрана” към Община Пловдив  /Приет с Решение №15, вз. с Пр. №1 от 19.01.2012г.; Изм. и доп. с Решение № 118, вз. с Пр. № 6 от 29.03.2012г.;Изм. и доп. с Решение № 312, вз. с Пр. № 14 от

Правилник за устройството и дейността на Обшинско предприятие „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ“ към Община Пловдив

Правилник за устройството и дейността на Обшинско предприятие „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ“ към Община Пловдив /Приет с Решение №142,взето с Пр. № 7 от 27.04.2017г.;Изм. и доп. с Решение № 247,взето с Пр. № 11 от 19.06.2018г./ /ПРИЛОЖЕНИЕ_1ПРИЛОЖЕНИЕ_2 ПРИЛОЖЕНИЕ_3

Правилник за организацията и дейността на ПЛОВДИВСКИ ОБЩИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ към Община Пловдив

                                                                                                               П Р А В И Л Н И К за организацията и дейността на Пловдивски общински инспекторат към Община Пловдив  ( Приет с Решение № 270,взето с протокол №17 от 14. 07. 2011г.;

ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община Пловдив

ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община Пловдив (Приет с Решение № 186, взето с Протокол № 6 от 14.04.2016  г., изменен и допълнен с Решение № 15, взето с Протокол № 1 от 23.01.2018 г.) Чл. 1. (1) С този Правилник се определят редът, начинът