Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА УВЕСЕЛИТЕЛНА, ТЪРГОВСКА ИЛИ ДРУГА ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА УВЕСЕЛИТЕЛНА, ТЪРГОВСКА ИЛИ ДРУГА ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Приета с Решение № 226, взето с Протокол № 11 от 11. 06. 2009 г.,Изм. и доп.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ( Приета с Решение №407, взето с Протокол №20 от 13.11.2013г.; изм. с Решение №505, взето

Н А Р Е Д Б А за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив

Н А Р Е Д Б А за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив Приета с Решение № 407, взето с Протокол № 21 от 17. 12. 2015 г.;  изм. и доп. с Р.№85, взето с Пр. № 4 от 17.03.2016г.;изм с Решение

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ  ( Приета с Решение № 338„ взето с Протокол № 13  от 28.07.2016г.; изм. и доп. с Р. № 206, взето с Пр. №11 от

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, ЧАСТ ОТ КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ