Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив

НАРЕДБА за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив                (приета с Решение № 14, взето с Протокол № 1 от 19. 01. 2012 г.; Изм. и доп. с Р. №99 , Пр. № 5 от 15.03.2012г; Изм. и доп. с Р. №245 , Пр. № 12 от 28.06.2012г;

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, ЧАСТ ОТ КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, ЧАСТ ОТ КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ  ( ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 340, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 28.07.2016Г ., ИЗМ. И ДОП. С РЕШЕНИЕ № 247, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 14 ОТ

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО Приета с Р. № 172, Пр. № 15 от 27.05.2010; Изм. и доп. Р. № 225, Пр. № 18 от 24.06.2010г.; изм. и доп. с Р. № 73,Пр. № 8 от 17.03.2011г.; изм. и доп. с Решение №158, Пр №9 от 17.05.2012г., изм. с Решение № 413,

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ( Приета с Решение № 71, взето с Протокол № 3 от 25.02.2016г.; Изм. и доп. с Р. № 204, взето с Пр.№ 7 от 17.05.2016г.; Изм. и доп. с Р. № 539,

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ ( Приета с Решение № 540, взето с Протокол № 22 от 22.12.2016г., изм. и доп. с Решение №38, взето с Протокол №3 от 15.02.2018г.) ( ПРИЛОЖЕНИЯ    СКИЦИ ) РАЗДЕЛ І – ОБЩИ