Наредба за управление на местните пътища в Община Пловдив

Н А Р Е Д Б А  за управление на местните пътища в Община Пловдив ( Приета с Решение № 395, взето с Протокол № 22 от 04.12.2008г.) ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1 (1) С тази наредба се определят редът и условията за уреждане само на въпроси и отношения, свързани

Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опастност за живота или здравето на гражданите на територията на община Пловдив

НАРЕДБА ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ, КОИТО СЪЗДАВАТ НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ  ( Приета с Решение №217, взето с Протокол №13 от 10.07.2008г. ) ( Приложение_1 ) Раздел

Н А Р Е Д Б А за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване на застрашени недвижими културни ценности

Н А Р Е Д Б А за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване на застрашени  недвижими културни ценности ( Приета с  Решение №63, взето с Протокол №8  от 17.03.2011г. )

Наредба за реда за приватизация на лечебните заведения за избънболнична помощ, собственост на Община Пловдив

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ   Приета с Решение № 57, взето с Протокол № 5 от 15 март 2001 г., публ., Общински вестник, бр. 4 от май 2001 г.     Чл. 1. (1) Тази наредба урежда