НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

                                                    НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ( приета с решение № 14, взето с протокол № 1 от 22. 01. 2019 г.;) ( ПРИЛОЖЕНИЕ_1

НАРЕДБА за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия на община Пловдив по гл.VІ от закона за общинската собственост

Н А Р Е Д Б А ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПО ГЛ.VІ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  /Приета с Решение №456, взето с Протокол №20 от 29.11.2018г./   РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1.

НАРЕДБА за символиката и отличията на община Пловдив

НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ   /Приета с Решение №455, взето с Протокол №20 от 29.11.2018г./ Г л а в а   п ъ р в а Общи положения Чл. 1. Настоящата наредба урежда: 1. Вида, съдържанието и начина за използване на символите и знаците на

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ (Приета с Решение № 414, взето с Пр.  № 21 ОТ 30. 11. 2017 г.) Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ   Чл. 1. С тази наредба се определят

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на община Пловдив

НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ, И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДОМАШНИ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ  Приета с решение Решение № 204, взето с Протокол № 10 от 31.05.2012г.; Изм. и доп. с Р. №499,Пр.№22