Решение 354

Р Е Ш Е Н И Е № 354 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  15. 10. 2019 г.   О Т Н О С Н О :    Върнато за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 330, взето с Протокол № 16 от 03. 10. 2019 г. на Общински съвет – Пловдив ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Савина

Решение 353

Р Е Ш Е Н И Е № 353 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  15. 10. 2019 г. ПРИЛОЖЕНИЕ О Т Н О С Н О :    Отпускане на 12 880 (дванадесет хиляди осемстотин и осемдесет) лева от бюджета на Община Пловдив за 2019 г. за подпомагане на деца, млади пловдивски дарования по протокол № 3

Решение 352

Р Е Ш Е Н И Е № 352 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  15. 10. 2019 г.   О Т Н О С Н О :    Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на    район „Северен“ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив                 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2

Решение 351

Р Е Ш Е Н И Е № 351 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ 03. 10. 2019 г. ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Прилагане на разпоредбата на §13 от Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и /елементите на

Решение 350

Р Е Ш Е Н И Е № 350 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ 03. 10. 2019 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Определяне на зона за търговия за поставяне на стационарни преместваеми обекти (СПО) в имот 56784.555.303,в  публична общинска собственост, югозападно от УПИ ХVІ-1050/ПИ с ид.