Решение 159

Р Е Ш Е Н И Е № 159 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  09. 06. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Финансово подпомагане на жители на община Пловдив е репродуктивни проблеми, със средства, предвидени в бюджета на Община Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Веселка

Решение 158

Р Е Ш Е Н И Е № 158 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  09. 06. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01. 11. 2020 г. – 30. 04. 2021 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: общинския съветник Александър Държиков –

Решение 157

Р Е Ш Е Н И Е № 157 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  09. 06. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Прилагане на разпоредбата на § 13 от Предходните и заключителни разпоредби на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности

Решение 156

Р Е Ш Е Н И Е № 156 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  09. 06. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Определяне на зона за търговия за поставяне на стационарни преместваеми обекти (СПО) за търговска дейност“ в улична регулация -  източно от УПИ ІІ-зеленина, кв.526а по

Решение 155

Р Е Ш Е Н И Е № 155 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  09. 06. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Утвърждаване на типови форми – Договор за възлагане на управлението на публично предприятие – еднолично дружество с ограничена отговорност и Договора за