Решение 197

Р Е Ш Е Н И Е № 197 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 12 ОТ  13. 06. 2019 г.   О Т Н О С Н О : Вземане на решение за поправка на допусната очевидна техническа грешка в текстовата част на т. 1 на Решение № 81, взето с Протокол № 5 от 13. 03. 2019 г. ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Димитър

Решение 196

Р Е Ш Е Н И Е № 196 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 12 ОТ  13. 06. 2019 г.   О Т Н О С Н О : Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № **, бл. **, ет.**, ап. **,включен във фонд „Настаняване под

Решение 195

Р Е Ш Е Н И Е № 195 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 12 ОТ  13. 06. 2019 г.   О Т Н О С Н О : Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ЖР „Тракия“, бл. **, вх. „**“, ет. **, ап. **, който имот по кадастралната карта и

Решение 194

Р Е Ш Е Н И Е № 194 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 12 ОТ  13. 06. 2019 г.   О Т Н О С Н О : Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Възход” № **, бл. **, вх. „**“, ет. **, ап. **,включен във фонд „Настаняване под

Решение 193

Р Е Ш Е Н И Е № 193 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 12 ОТ  13. 06. 2019 г. / ПРИЛОЖЕНИЕ / О Т Н О С Н О : I. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Общинска охрана“, приет с Решение № 15 от 19. 01. 2012 г. на Общински съвет