Правилник за почетните отличия и звания на град Пловдив, реда за удостояване и тяхното връчване

Print Friendly

Отменен с Решение № 455, взето с Протокол № 20 от 29.11.2018г

 

Приложение Към Решение № 411, взето с Протокол № 16 от 27. 09. 2012 г.

ПРАВИЛНИК  ЗА ПОЧЕТНИТЕ ОТЛИЧИЯ И ЗВАНИЯ НА ГРАД ПЛОВДИВ, РЕДА ЗА УДОСТОЯВАНЕ И ТЯХНОТО ВРЪЧВАНЕ

 

Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Този правилник урежда видовете почетни отличия и звания, които се присъждат от Пловдивски общински съвет, както и реда за удостояване и тяхното връчване.

Г л а в а в т о р а

ПОЧЕТНИ ОТЛИЧИЯ И ЗВАНИЯ НА ГРАД ПЛОВДИВ

 

Чл. 2. Пловдивският общински съвет учредява следните почетни отличия и звания на град Пловдив в следната възходяща последователност:

1. „Почетна значка на град Пловдив“;

2. „Почетен знак на град Пловдив“;

3. „Почетен гражданин на град Пловдив“.

 

Г л а в а т р е т а

ПОЧЕТНА ЗНАЧКА НА ГРАД ПЛОВДИВ

 

Чл. 3. Почетната значка на град Пловдив изобразява герба и знамето на града.

Чл.4. С почетна значка на град Пловдив се отличават български и чуждестранни граждани и юридически лица, имащи заслуги в изпълнението на своя граждански и служебен дълг, с принос в развитието на града.

Чл.5. Носителят на почетната значка на град Пловдив се записва в специална книга, съхранявана в деловодството на Пловдивски общински съвет.

 

Г л а в а ч е т в ъ р т а

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ПЛОВДИВ

 

Чл.6. Почетният знак представлява релефно изображение на герба на град Пловдив. Отличието се поставя върху подложка в специална кутия с надпис „Почетен знак на град Пловдив“.

Чл.7. Пловдивският общински съвет удостоява с това отличие български и чуждестранни граждани, юридически лица и институции, които имат съществен и значим принос за развитието на града и заслуги към неговите граждани.

Г л а в а п е т а

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПЛОВДИВ

 

Чл.8. Със званието „Почетен гражданин на град Пловдив” се удостояват:

1. Изтъкнати български граждани, имащи изключителни заслуги и принос в областта на обществения живот, стопанската дейност, научните изследвания, здравеопазването, образованието, културата, спорта и други области, свързали своята дейност с град Пловдив и допринесли за неговото развитие, национален и международен прeстиж;

2. Чуждестранни граждани със значителни постижения за развитието на град Пловдив и Република България;

3. Граждани, проявили изключителен героизъм в екстремни или аварийни ситуации;

4. Други граждани, за постижения с висока обществена значимост.

5. Дарители, чийто дарения имат непреходна стойност и значение за развитието на града и общината.

Чл.9. На удостоените със званието „Почетен гражданин на град Пловдив” се връчва Почетен знак с лента, символизираща знамето на град Пловдив и удостоверение по образец, поставено в рамка.

Чл.10. Удостоеният със званието „Почетен гражданин на град Пловдив” се вписва в Почетната книга на Община Пловдив.

Чл.11. Почетният гражданин на град Пловдив се включва в официалния протокол на Община Пловдив и ползва безплатно градския транспорт в рамките на Община Пловдив.

Чл.12. Пловдивският общински съвет може да отнема званията „Почетен гражданин на град Пловдив” на лица, осъдени за престъпления с влязла в сила присъда, на тези които с постъпките си петнят името на града и страната или при писмена молба от страна на удостоения.

 

Г л а в а ш е с т а

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ПОЧЕТНА ЗНАЧКА, ПОЧЕТЕН ЗНАК И ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПЛОВДИВ

 

Чл.13. Предложения за удостояване с почетна значка, почетен знак и почетен гражданин на град Пловдив могат да правят:

1. Кметът на Община Пловдив;

2. Председателят на Пловдивски общински съвет;

3. Общинските съветници от Пловдивски общински съвет;

4. Инициативни граждански комитети, компетентни в съответната област, със състав не по-малко от 100 човека;

5. Браншови организации;

6. Творчески съюзи.

Чл.14. Предложенията за удостояване с почетна значка, почетен знак и почетен гражданин на град Пловдив се внасят в деловодството на Пловдивски общински съвет.

Чл.15. Внесените предложения се разглеждат подробно от всички Постоянни комисии на Общинския съвет. Председателите на Постоянни комисии изготвят писмени мотивирани решения за всяка кандидатура до Председателя на Пловдивски общински съвет.

Чл.16. Писмените мотивирани решения на Постоянните комисии по направените предложения се разглеждат на разширен Председателски съвет, в присъствието на председателите на политически представителните групи общински съветници (ППГОС) и представители на общинските съветници нечленуващи в ППГОС. Председателят на Пловдивски Общински съвет внася предложенията на редовно заседание.

 

Чл.17. Решенията на Пловдивски общински съвет за удостояване с почетна значка и почетен знак на град Пловдив се вземат с явно гласуване, с обикновено мнозинство – 50% плюс 1 (един) гласа, от присъстващите общински съветници.

Чл.18. Решението на Пловдивски общински съвет за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Пловдив” се взема с явно гласуване, с обикновено мнозинство – 50% плюс 1 (един) гласа, от присъстващите общински съветници.

Г л а в а с е д м а

ВРЪЧВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ОТЛИЧИЯТА

 

Чл.19. Почетните отличия и звания по чл. 2 от настоящия Правилник се връчват от Кмета на Община Пловдив и/или Председателя на Пловдивски общински съвет, на извънредна тържествена сесия на Пловдивски общински съвет в Дом на културата „Борис Христов”, в присъствието на ученици, студенти, граждани и гости.

Чл.20. Решенията на Пловдивски общински съвет за удостояването с отличията по чл. 2 от настоящия Правилник, се съхраняват и са на разположение в специални класьори в деловодството на Пловдивски общински съвет.

Чл.21. Почетната книга на град Пловдив се съхранява и е на разположение в отдел „Протокол и връзки с обществеността” на Община Пловдив.

Чл.22. Значките, почетните знаци, почетните знаци с ленти и образците грамоти се съхраняват в деловодството на Общинския съвет.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Кметът на Община Плoвдив чрез конкурсни, възложителни или организационни мероприятия осигурява изработването на визираните в Правилника символи, знаци и книги по предварително разработени и одобрени проекти от художествено-експертни съвети.

§2. Одобрените проекти се утвърждават с решение на Общинския съвет.

§3. Удостояването с почетните отличия и звания се оповестява по подходящ начин пред населението на град Пловдив.

§4. Званието „Почетен гражданин на град Пловдив” може да се присъжда и посмъртно.

§5. При определени поводи Общинския съвет може да учредява допълнителни отличия.

§ 6. Списъкът с почетните граждани на град Пловдив се публикува на официалната страница на Община Пловдив с описание на заслугите им.

§ 7. След вземане на решението на удостоения се изпраща копие от решението за удостояване и официална покана за деня, часа и мястото на провеждане на ритуала за връчване на отличието.

§8. При изгубване или унищожаване на документа за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Пловдив”, по независещи от удостоения причини се издава дубликат, след подадена писмена молба до Председателя на Пловдивски общински съвет.

§9. Кметът на Община Пловдив отправя покани до Почетните граждани за организираните от Община Пловдив тържества, поздравления по повод лични празници, юбилейни годишнини, а при важни обществени обсъждания ги уведомява и изслушва становищата им.

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

§10. За неуредените с настоящия Правилник въпроси Пловдивският общински съвет приема отделни решения.

§11. Предложения за промяна на този Правилник, или за приемане на нов могат да правят както ППГОС, така и всички общински съветници.

§12. Настоящият Правилник се приема на основание член 21, ал. 1, т. 22 т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и отменя Правилника за отличията и почетните звания на град Пловдив, приет с Решение № 156 от 23. 04. 2009 г. на Общински съвет Пловдив.

§13. Правилникът влиза в сила от деня на неговото приемане на заседание на Общинския съвет.

§14. Изпълнението на този Правилник се възлага на Председателя на Пловдивски общински съвет и на Кмета на Община Пловдив.