Правилник за подпомагане на деца с изявени дарби от училища в град Пловдив

Print Friendly

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

ОТ УЧИЛИЩА В ГР. ПЛОВДИВ

 ( Приет с Р. № 261, Пр. № 19 от 8.7.2010г., Отм. с Решение № 186, взето с Протокол № 6 от 14.04.2016  г. )

Чл. 1. С този Правилник се определят реда, начина на отпускане и отчитането на средствата от бюджета на Община Пловдив, определени за подпомагане на млади пловдивски дарования.

Чл. 2.(1) Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби са:

1. подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт.;

2. подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания;

3. подпомагане след класиране на общински, национални и международни олимпиади, конкурси, състезания и пленери.

(2) Мерките се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на дете, класирано на І-во, ІІ-ро или ІІІ- то място на някоя от посочените по-горе прояви.

(3) Сумите за подпомагане са в размер от 100 до 1000 лева по преценка на Комисията.

(4) В случай, че лицето е подпомагано през предишни години, може да получи подпомагане до 200 лева.

(5) Не се прилагат мерките спрямо деца, които са подпомагани през текущата година от МОМН по чл. 10 от НУРОЗДИД.

Чл. 3.(1) Мерките могат да бъдат прилагани само за деца, ученици в училища на територията на Община Пловдив (общински, държавни и частни) и не по-възрастни от 20 години, незавършили средното си образование през текущата календарна година.

(2) За ненавършилите 18-годишна възраст документи се подават от единия от родителите.

Чл. 4.(1) Общата сума на средствата, предвидени за отпускане по този правилник се одобрява от Общински съвет – Пловдив за съответната календарна година.

(2) Получаването на средствата по този правилник е в рамките на одобрения годишен размер.

Чл. 5. Закрилата на деца с изявени дарби се предоставя след представянето на следните документи:

1. Искане, адресирано до Кмета на Общината за предоставяне на закрила по образец.

2. Копие от удостоверението за раждане на детето или на личната карта при навършени 18 години.

3. Служебна бележка от училището, в което учи детето, за съответната учебна година.

4. Копия от документи, удостоверяващи класирането на І-во, ІІ-ро или ІІІ-то място на посочените по-горе прояви за съответната календарна година.

5. Препоръка от преподавателя (треньора), водещ заниманията на ученика и подготовката му за изява.

6. Покана или служебна бележка за включване в курс за обучение или за участие в пленер или лагер.

7. Справка (план-сметка) от организаторите на отделните изяви за вида и стойността на дейностите – такси за участие, пътни разноски и др.

Чл. 6.(1) Прилагането на мерките по чл. 2 ал. 1 става при следния ред:

1. подаване на искане от родителя до Кмета на Община Пловдив;

2. заседание на Комисията и вземане на решение за подпомагане;

3. предложение от Председателя на комисията пред Общински съвет – Пловдив;

(2) Предоставянето на средствата по този Правилник се извършва след решение на Общинския съвет.

Чл. 7.(1) Разглеждането на исканията за подпомагане се извършва от комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината.

(2) В състава на комисията се включват:

1. председател – Зам.-кмет „Образование, наука, култура и туризъм”;

2. секретар – служител от Дирекция „Образование и наука”;

3. членове – по двама представители от Постоянните комисии в Общински съвет по: „Образование, наука и вероизповедание”, „Култура и туризъм” и „Младежта, децата и спорта”; един служител от Дирекция „Финансова политика” и един представите на РИО на МОМН – Пловдив.

(3) На заседанията на комисията могат да присъстват и членове на организации от гражданския сектор, без право на глас.

(4) Комисията заседава минимум веднъж на тримесечие, като последното й за календарната година заседание е не по-късно от 30 ноември. Заседанията на комисията се насрочват от председателя й.

Чл. 8 За всяко заседание комисията изготвя протокол. Отказите за подпомагане се мотивират.

Чл. 9. Решенията на комисията са окончателни и не подлежат на обжалване.

Чл. 10. В едномесечен срок след заседанието комисията уведомява вносителя на молбата за взетото решение.

Чл. 11. Получаването и отчитането на одобрените с решение на Общинския съвет за подпомагане средства се извършват по реда, утвърден в Община Пловдив.

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 § 1. Този Правилник отменя Правилник, приет с Решение № 24 (Протокол № 2 от 09.02.2006 г.) и изменено и допълнено с Решение № 61 (Протокол № 4 от 26.02.2009 г.).