Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове в град Пловдив

Print Friendly

НАРЕДБА  ЗА УСТРОЙСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ В ГРАД ПЛОВДИВ

Приета с Решение № 533, взето с Протокол № 23 от 18 декември 2003 г., изм. и доп. с Р № 76, Пр. № 3 от 26 февруари 2004 г., доп. с Р. № 389, Пр. № 19 от 7 октомври 2004 г., изм. и доп. с Р. № 6, Пр. № 1 от 20 януари 2005 г., в сила от 20 януари 2005 г., изм. с Р. № 360, Пр. № 16 от 21 септември 2006 г., изм. и доп. с Р. № 151, Пр. № 8 от 23.04.2009г.; Изм. и доп. с Р. № 341, Пр. № 18 от 02.08.2011 г.; Изм. и доп. с Р. № 226, Пр. № 11 от 14.06.2012 г.

Р а з д е л I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда управлението, вътрешния ред в гробищните паркове и обредните зали, реда и условията за извършване на погребения и свързаните с тях услуги, ползването и благоустрояването на гробищните места на територията на град Пловдив.

(2) Гробищните паркове и обредните зали на територията на град Пловдив функционират и се управляват в съответствие със законите на Република България, решенията на Общинския съвет и тази Наредба.

Чл. 2. (1) Гробищните паркове са обществени терени със специално

предназначение. Те са публична общинска собственост по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за общинската собственост.

(2) На територията на град Пловдив действат:

1. Траурен парк „Централен“;

2. Траурен парк „Север“;

3. (Изм. и доп. с Р. № 226, Пр. № 11 от 14.06.2012 г.) Траурен парк „Драганови гробища“;

4. Траурен парк „Прослав“;

5. Траурен парк „Коматево“;

6. Траурен парк „Арменски гробища“;

7. Траурен парк „Католически гробища“;

8. Траурен парк „Мюсюлмански гробища“ към Траурен парк „Централен“;

9. Траурен парк „Мюсюлмански гробища“ към Траурен парк „Север“;

10. (Нова с Р. № 76, Пр. № 3 от 26.02.2004 г.) Траурен парк „Еврейски гробища“ към Траурен парк „Централен“.

 

Чл. 3. Площта на траурните паркове се определя съгласно общия и

подробните устройствени планове на Общината.

 

Чл. 4. Създаването на нови, разширяването или закриването на действащи гробищни паркове на територията на Общината се осъществява с решение на Общинския съвет.

 

Р а з д е л II

 

УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 5. (1) Гробищните паркове на територията на Община Пловдив, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения – общинска собственост се

управляват и стопанисват от Общинско предприятие „Траурна дейност“.

(2) Общинският съвет Пловдив със свое решение всяка година утвърждава приходите и разходите на Предприятието за закупуване на дълготрайни материални активи, за поддържане и обновяване на гробищните терени, сгради, съоръжения, охрана и озеленяване и пр.

(3) Общинско предприятие „Траурна дейност“ осъществява дейности по

организация на погребенията и координира дейностите в гробищните паркове

на територията на град Пловдив.

(4) Гробищната администрация води следните регистри:

1. Регистър за полетата и гробните места в тях;

2. (Отм. с Р. № 360, Пр. № 16 от 21.09.2006 г.)

3. Регистър за извършваните погребения;

(5) Предприятието регистрира погребенията за Арменски и Католически

гробища, без да разполага с материалната им база. В Арменските и

Католическите гробища регистрите по ал. 4, т. 1 се водят от съответните

църковни управи.

(6) Религиозните общности са длъжни, чрез свои представители да отчитат пред Предприятието средствата за откупуване на гробни места.

(7) (Нова с Р. № 76, Пр. № 3 от 26.02.2004 г.) Отношенията между

общинското предприятие и религиозните общности във връзка с прилагането

на настоящата наредба се уреждат с отделни договори.

 

Р а з д е л III

 

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

 

Чл. 6. (1) В гробищните паркове по чл. 2, ал. 2 се погребват покойници с последен постоянен адрес в град Пловдив.

(2) Покойници с постоянен адрес приживе в друго населено място могат да бъдат погребани на територията на град Пловдив, ако е налице някой от следните случаи:

- близките им са с постоянен адрес в град Пловдив;

- имат право на гробоползване в град Пловдив (имат наследствен гроб);

(3) На територията на град Пловдив се погребват също и покойници с

неустановена самоличност, както и покойници, които не са потърсени от

близките им или нямат близки.

(4) Покойници – чужди граждани се погребват в гробищните паркове на

територията на град Пловдив, освен случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.

 

Чл. 7. Покойници принадлежали приживе към някоя религиозна общност или етническа група, се погребват по реда на тази Наредба. Религиозните

погребални ритуали са допустими, доколкото не противоречат на закона и

наредбата.

 

Чл. 8. (1) (Изм. с Р. № 360, Пр. № 16 от 21.09.2006 г.) Длъжностното лице по гражданско състояние съставя препис-извлечение от акта за смърт не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта и след представяне на свидетелство (съобщение) за смърт и документ за самоличност на покойника от неговите близки или от социалното, или болничното заведение, в което е настъпила смъртта.

(2) Актът за смърт може да се състави и след изтичането на срока по ал. 1, без да е необходимо решение на съда за това, когато се наложи

съдебномедицинско освидетелстване на трупа при условията, предвидени в

Наказателно-процесуалния кодекс. Органът на съдебната власт, назначил

съответната съдебномедицинска експертиза, издават документ,

удостоверяващ причината за забавянето.

(3) Погребенията се извършват при представяне на препис-извлечение от акта за смърт, който служи за разрешение за погребение.

(4) Погребенията се извършват най-рано 24 часа и не по-късно от 48 часа след установяването на смъртта. Погребване след 48 часа се извършва при условие, че се взети мерки за запазването или консервирането на трупа.

(5) (Изм. с Р. № 6, Пр. № 1 от 20.01.2005 г., в сила от 1 януари 2005 г.) Погребването на покойници извън гробищните паркове се допуска в

изключителни случаи с разрешение на кмета на общината или упълномощено

от него лице съгласувано с органите на държавния здравен контрол.

 

Чл. 9. Общинско предприятие „Траурна дейност“ извършва следните

възмездни погребални услуги:

1. (Отм., предишна т. 2 с Р. № 76, Пр. № 3 от 26.02.2004 г.)

Осигуряване ковчег или дъски за мюсюлмански погребения;

2. (Предишна т. 3 с Р. № 76, Пр. № 3 от 26.02.2004 г.) Осигуряване

надгробен знак;

3. (Предишна т. 4 с Р. № 76, Пр. № 3 от 26.02.2004 г.) Осигуряване на престой в хладилна камера;

4. (Предишна т. 5 с Р. № 76, Пр. № 3 от 26.02.2004 г.) Осигуряване на превоз на близките на покойника;

5. (Предишна т. 6 с Р. № 76, Пр. № 3 от 26.02.2004 г.) Превоз на

покойника до обредния дом или църквата и гроба;

6. (Предишна т. 7 с Р. № 76, Пр. № 3 от 26.02.2004 г.) Осигуряване на граждански ритуал;

7. (Предишна т. 8 с Р. № 76, Пр. № 3 от 26.02.2004 г.) Отпечатване на некролози;

8. (Предишна т. 9 с Р. № 76, Пр. № 3 от 26.02.2004 г.) Изкопаване и засипване на гроб;

9. (Предишна т. 10 с Р. № 76, Пр. № 3 от 26.02.2004 г.) Урнополагане;

10. (Предишна т. 11 с Р. № 76, Пр. № 3 от 26.02.2004 г.) Осигуряване на траурни атрибути;

11. (Предишна т. 12 с Р. № 76, Пр. № 3 от 26.02.2004 г.) Почистване на гробно място.

 

Чл. 10. (1) Разходите по погребението се заплащат от близките на

покойника.

(2) Безплатните погребални услуги се предоставят на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално слаби. За тази цел социалните заведения, в които е настъпила смъртта представят писмо – декларация за наличие на условията.

(3) (Нова с Р. № 6, Пр. № 1 от 20.01.2005 г.) С безплатни погребални услуги могат да се подпомагат и разходите за погребения, извършени от семействата на починалия или съжителствалите с починалия негови близки, ако има такива, когато и едните, и другите получават месечни помощи по реда и при условията на Закона за социално подпомагане (ЗСП) и

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)“.

(4) (Нова с Р. № 6, Пр. № 1 от 20.01.2005 г.) Погребални услуги в

случаите по ал. 2 и ал. 3 включват услугите по издаване на пет броя

некролози, осигуряване на ковчег, превоз на покойника, поставяне на

надгробен знак, изкопаване и заравяне на гробно място по цени, утвърдени

от Общински съвет.

(5) (Нова с Р. № 6, Пр. № 1 от 20.01.2005 г.) Разходите за погребални услуги по ал. 3 се поемат от Община Пловдив срещу издадена фактура от ОП „Траурна дейност“, като условията и редът за издаване и осребряване на фактурите се определят от кмета на Община Пловдив.

 

Р а з д е л IV

 

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

 

Чл. 11. (1) Гробните места представляват обикновени гробни места,

семейни гробни места, урнови гробове и урнови ниши.

(2)( Изм. и доп. с Р. № 226, Пр. № 11 от 14.06.2012 г.) Обикновените гробни места са обособени части от траурния парк

(гробището), съгласно изискванията на Наредба № 2 от 21.04.2011г./обн. ДВ., бр.36 от 10.05.2011г./ за полагане на ковчега с тялото на покойника

(3) Семейните гробни места (гробници) се състоят от два или повече гроба и се предоставят (при възможност) на гражданите, ако в рамките на 8

(осем) години са починали двама или трима човека от фамилията.

(4) Урновите гробове са обособени части на гробищния парк за полагане на една или повече урни с праха на покойници.

(5) Урновите ниши са обособени части от специално изградени в траурния парк стени (урнови стени) с определени размери за полагане на урни с праха на покойници.

(6) (Изм. с Р. № 6, Пр. № 1 от 20.01.2005 г.) Урна с праха на покойника може да се положи и в обикновен гроб, за който е било възникнало от по-рано и продължава да съществува право на гробоползване.

 

Чл. 12. (1) Предварително запазване на индивидуални гробни места е

забранено.

(2) (Нова с Р. № 6, Пр. № 1 от 20.01.2005 г.) Предварително запазване на правото на ползване на гробни места се допуска само по изключение и за целесъобразност с оглед създаване на семейни гробници или разширяване на съществуващи семейни гробници.

 

Чл. 13. Изкопаването на гробни места се извършва от лица (гробари),

назначени от Общинско предприятие „Траурна дейност“.

 

Чл. 14. (1) С полагането на покойник или урна с праха му в гробно място или урнова ниша, за наследниците му се поражда правото на гробоползване.

(2) Предимство при упражняване правото на гробоползване имат лицата – наследници на първия покойник към датата на неговата смърт. След

изчерпването на лицата, които са били наследници на първия покойник към

датата на смъртта му, правото преминава върху лицата – наследници на

втория покойник към датата на неговата смърт и т. н.

(3) Правото на ползване на обикновено гробно място и урнов гроб, както и семейна гробница обхваща:

а) (изм. с Р. № 6, Пр. № 1 от 20.01.2005 г.) извършване на последващи погребения по реда и условията на тази наредба;

б) извършването на траурни и възпоменателни обреди;

в) оформянето на гробните места с паметник, портрети с лика и надписи с името на покойника и датата на смърт, с декоративна ограда по

установените размери на гробното място и засаждане на декоративни цветя

и треви;

(4) Благоустрояването по отношение на отделните гробове и семейни

гробници, което не се включва в правото на гробоползване по предходната

алинея, се допуска по искане на наследниците или на инициативни граждански организации след съгласуване с Директора на ОП „Траурна

дейност.

(5) (Изм. и доп. с Р. № 226, Пр. № 11 от 14.06.2012 г.) Оформянето на гробните места и тяхното благоустрояване не може да излиза извън

установените в Наредба № 2 от 21.04.2011г. размери на гробните места и се осъществява

след издаването на разрешение от ОП „Траурна дейност”.

(6) (Нова с Р. № 389, Пр. № 19 от 7.10.2004 г.) Не се допуска

извършването на последващи погребения в гробните места на Траурен парк

„Централен“, в който са погребани видни пловдивчани по списък, утвърден

от Общинския съвет. Погребването на нови покойници в тези гробове може

да се разреши само след изричното писмено съгласие на всички наследници.

(7) (Нова с Р. № 389, Пр. № 19 от 7.10.2004 г.) Общинско предприятие „Траурна дейност“ – Община Пловдив, осигурява поддържането в добър вид гробовете на видни пловдивчани по списък, утвърден от Общинския съвет, като два пъти в годината – пролет и есен, се извършва основното им

почистване.

 

Чл. 14 а(Нова с Р. № 341, Пр. № 18 от 02.08.2011 г.) (1) Оформянето на гробните места и тяхното благоустрояване не включва извършване на

строежи по смисъла на §5, т.38 от Закона за устройство на територията и

свързаните с него подзаконови нормативни актове.

(2) Благоустрояването на гробните места по чл.14, ал.3, б. „в” и ал.4 може да включва и поставянето на монументално-декоративни елементи по

смисъла на чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията, като

последните не следва да превишават параметрите, зададени в чл.147, ал.1,

т.7 от Закона за устройство на територията, както и извън установените

размери на гробните места, съгласно Наредба №2 от 21.04.2011г.

(3) Възможността по ал.2 може да се реализира единствено след издадено разрешение за строеж или разрешение за поставяне, издадено от

компетентните органи при Община Пловдив.

 

Чл. 15. (1) Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на

възмездно придобиване за вечни времена на основание Закона за местните

данъци и такси.

(2) Гробните места се ползват безплатно само за срок от осем години при погребване на първия покойник.

(3) Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

(4) (Изм. с Р. № 6, Пр. № 1 от 20.01.2005 г.) Преотстъпено право на

гробоползване между наследници се доказва пред съответните длъжностни

лица на ОП „Траурна дейност“ въз основа на удостоверение за наследници и

нотариално заверена декларация за съгласие на наследниците.

Преотстъпването се доказва и без нотариално заверена декларация за

съгласие на наследниците, когато е надлежно удостоверено от съответното

длъжностно лице на общинското предприятие.

 

Чл. 16. (1) Правото на гробоползване след първите осем години може да бъде продължено периодически за срок до 15 (петнадесет) години по искане

на някой от наследниците, след представяне на удостоверение за

наследници и заплащане на таксата по Закона за местните данъци и такси -

до изтичане на осемгодишния срок.

(2) Директорът на Общинско предприятие „Траурна дейност“ може да разреши възмездното продължаване на правото на гробоползване и след изтичане на срока му, по искане на заинтересованото лице и след като се увери, че закъснението се дължи на уважителни причини и гробното място е добре оформено и поддържано.

 

Чл. 17. (1) Ексхумация на трупове или останките им за използване на

същото гробно място се разрешава най-малко след 8 години от последното

погребване и се извършва през деня.

(2) (Нова с Р. № 6, Пр. № 1 от 20.01.2005 г.) Ексхумация на трупове и останките им на лица с неустановена самоличност за използване на същото

гробно място се разрешава след изтичане на 35 години от погребението.

(3) (Предишна ал. 2 с Р. № 6, Пр. № 1 от 20.01.2005 г.) Полагането на друг покойник в обикновено гробно място не се разрешава преди изтичането

на осемгодишния санитарен срок от предишното погребение. Това

ограничение не се прилага за урнополагане.

 

Чл. 18. (1) След изтичането на определения срок неоткупените гробни

места остават на разпореждане на Общинско предприятие „Траурна дейност“

и могат да се предоставят за нови погребения.

(2) При изваждане на кости на единствен покойник от гробно място за

преместването им в друг гроб по желание на наследниците, освободеното

гробно място остава на разпореждане на Общинско предприятие „Траурна

дейност“ за нови погребения. Правото на гробоползване по отношение на

този гроб се прекратява независимо от срока, за който мястото е откупено.

 

Чл. 19. За неуредените в този раздел случаи за наследяване правото на гробоползване се прилагат разпоредбите на Закона за наследството.

 

Р а з д е л V

 

ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 20. (1) Религиозните ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на съответната религия.

(2) Гражданските ритуали се провеждат в обредна зала. Словото се изготвя лично от обредника, като представител на държавната власт по данни

дадени от близките. За дадени неверни данни за покойника, обредникът не

носи отговорност.

(3) В обредните зали не се разрешава изнасяне на съболезнователни слова от други лица.

(4) Гражданските и религиозните ритуали са по желание и могат да се

дублират, но в рамките на регламентираното за погребението време.

(5) (Изм. и доп. с Р. № 226, Пр. № 11 от 14.06.2012 г.) Не се разрешава внасянето на покойници в обредни зали в случаите, когато са нарушени изискванията на чл. 19, ал. 2 и чл. 22 от Наредба № 2.

 

Р а з д е л VI

 

ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

 

Чл. 21. (1) Гробищните паркове (гробищата) могат да се посещават:

- за времето от 01.04 до 30.10 от 07.00 до 21.00 часа

- за времето от 01.11 до 31.03 от 07.00 до 18.30 часа

(2) На територията на гробищните паркове се забранява:

посещението на деца под 10 години без пълнолетен придружител; въвеждането на кучета, домашни и други животни;

(3) В гробищните паркове се забранява извършването на всякакъв вид

дейност и услуги, които са несъвместими с предназначението и дейността

на Общинско предприятие „Траурна дейност“.

(4) Забранява се отсичането на дървета, намиращи се в гробните места без разрешение на Директора на Общинско предприятие „Траурна дейност“ и съответните институции.

 

Чл. 22. Достъп на пътни превозни средства на територията на гробищните паркове се осъществява съгласно определените с решение на общинските съвети такси.

 

Чл. 23. (1) Не се разрешава извън определените за целта места:

1. Изхвърлянето на цветя, треви и други отпадъци;

2. Разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и други подобни;

3. Засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в

парцелите, алеите и на гробните места.

(2) Забранява се паленето на огън и изгарянето на отпадъци.

(3) Лицата, които са извършвали работи по оформянето, благоустрояването и поддръжката на гробни места, са длъжни незабавно, за своя сметка, да възстановят терените, засегнати от дейността и да изчистят работните площадки, като извозят материалите и изхвърлят отпадъците на

определените за целта места.

 

Р а з д е л VІ а

(Нов с Р. № 151, Пр. № 8 от 23.04.2009 г.)

 

ГРОБИЩЕ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

 

Чл. 23а(1) Директорът на ОП „Траурна дейност” със заповед определя

подходящи места (гробни полета) за погребения на домашни любимци на

територията на ТП „Север” на гр. Пловдив;

(2) Условията и редът за извършване на погребения на домашни любимци, както и правилата за осъществяване на обредните дейности по повод на тези погребения, се урежда с правилник, утвърден от Директора на ОП

„Траурна дейност”.

 

Р а з д е л VII

 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл. 24. (1) Директорът на Общинско предприятие „Траурна дейност“

осъществява контрол върху спазването на Наредбата и действащите

нормативни актове.

(2) При констатиране на нередности и нарушения директорът предприема

необходимите действия за незабавното им отстраняване.

 

Р а з д е л VIII

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

Чл. 25. Настоящата наредба влиза в сила от датата на приемането й.