Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив

Print Friendly

( Отменена с Решение №407, взето с Протокол №20 от 13.11.2013г.)

 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Приета с Решение № 207, взето с Протокол № 10 от 20 май 2004 г., изм. с Р. № 254, Пр. № 11 от 24 юни 2004 г.

Р а з д е л I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Пловдив, бюджетните взаимоотношения на общината с Централния бюджет и реда на съставяне и отчитане на извънбюджетните фондове и сметки.

Чл. 2. Общинският бюджет следва да се разглежда като:

1. документ на политиката на общината;

2. финансова сметка за приходите и разходите на общината за една

календарна година;

3. ръководство за оперативна дейност;

4. средство за комуникация.

Чл. 3. С общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства, с които се финансират местни и делегирани от държавата дейности.

Чл. 4. Бюджетният процес се управлява от общинския съвет, кметовете и общинската администрация, в съответствие със законовите разпоредби и

спазването на принципите на законосъобразност, целесъобразност,ефективност, ефикасност, икономичност и публичност.

Чл. 5. Оперативното управление на бюджета се осъществява от дирекция „Бюджет и финанси“, подпомагана в съответните раздели от останалите дирекции, отдели и сектори на общинската администрация.

Р а з д е л II

СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

Чл. 6. Съставянето на проектобюджета на общината за следващата финансова година започва в съответствие със сроковете, определени с решението на Министерския съвет за откриване на бюджетната процедура.

Чл. 7. Кметът на общината одобрява план-график за съставяне на общинския бюджет и дава указания до второстепенните разпоредители с бюджетни средства, относно разработването на проектобюджета.

Чл. 8. При разработването на проекта се вземат под внимание приети през годината решения на общинския съвет, предложенията на кметовете, на

общинската администрация, на ръководителите на бюджетни звена, на

ръководителите на организации, предоставящи обществени услуги и на

населението.

Чл. 9. При формиране приходната част на общинския бюджет се залагат:

1. Приходи за делегирани държавни дейности – от държавни трансфери -

обща допълваща субсидия.

2. Общински приходи – прогнозните разработки на общинската

администрация за собствените приходи; прогнозата на данъчна

администрация за имуществените данъци; трансфери между разпоредители с

бюджетни кредити, финансирането на дефицита и изравнителна субсидия.

Чл. 10. При формирането на приходната част на общинския бюджет общинския съвет определя постъпленията от:

1. местни данъци;

2. местни такси;

3. предоставените от общината услуги и права;

4. управлението и разпореждането с общинско имущество;

5. глоби и имуществени санкции;

6. лихви, неустойки и други неданъчни приходи.

Чл. 11. (1) Разработването на разходната част на общинския бюджет се базира на остойностяване на отделните видове общински услуги.

1. За финансирането на разходната част на общинския бюджет се

предвиждат кредити за общински и делегирани от държавата дейности.

2. Ръководителите на бюджетни звена представят своите заявки за разходи за общински дейности и инвестиционни разходи на звеното на бюджетна

бланка актуална за съответната финансова година по пълна бюджетна класификация в срокове, определени от първостепенния разпоредител с

кредити и съобразени с крайните срокове, на Министерство на финансите за представяне на проектобюджетите.

(2) Разходите за общинските дейности включват:

1. Разходите, необходими за поддържане на нивото и качеството на

предоставяните през плановата година услуги, не по-ниски от тези през

текущата година с изключение на случаите, в които са предвидени структурни промени.

2. Разходите за разкриване и предоставяне на нови дейности и услуги, както и разходите, необходими за повишаване на нивото и качеството на съществуващите услуги, структурните промени, отчитайки ръста на

инфлацията за съответната година.

(3) В инвестиционните разходи се включват необходимите средства за

основен ремонт на материалната база и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, които обезпечават дейността на бюджетните структури, финансирани от общинския и централния бюджет.

(4) Разходите за делегираните от държавата дейности и стандартите за стойностната, количествената и качествената им оценка се определят

съвместно от съответния министър, Националното сдружение на общините в

Република България и министъра на финансите и се одобряват със Закона за

държавния бюджет за съответната година.

(5) С решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности

могат да се финансират допълнително и със средства от собствените приходи на общината и от изравнителната субсидия.

 

Чл. 12. Финансовите звена от общинската администрация анализират

предоставените проекти от ръководителите на бюджетни дейности, проверяват законосъобразността на предвидените разходи и тяхната

обоснованост и съставят окончателен проектобюджет на общината.

 

Чл. 13. Разработеният от общинската администрация проектобюджет на

общината се представя в Министерството на финансите в указаните срокове.

 

Р а з д е л III

 

ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 

Чл. 14. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет проекта на

общинския бюджет, след приемане Закона за държавния бюджет на РБ за

съответната година, Постановлението за изпълнение му и указания на

Министерство на финансите за неговото съставяне.

(2) Обсъждането започва от постоянните комисии на общинския съвет, които дават становище по него в съответствие с правилника за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация.

(3) Обсъждането на проектобюджета се извършва на три етапа:

1. първи етап обхваща обсъждане на целите, приоритетите и показателите за нивото и качеството на общинските услуги, финансирани от бюджета с местни приходи;

2. втори етап обхваща обсъждане на проектобюджета, съставен на базата на прогнозата на общинската администрация и прогнозата на данъчната

администрация за приходите и разходите „общинска отговорност“;

3. трети етап обхваща обсъждане на проектобюджета, съставен на базата на определените финансови взаимоотношения, регламентирани със Закона за държавния бюджет за съответната година за приходите и разходите

„държавна отговорност“ по утвърдени стандарти с решение на Министерския

съвет.

(4) 1. Кметът на общината предоставя проекта на бюджет за публично

обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането

най-малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване.

2. Местната общност се включва в бюджетния процес чрез провеждането на публични обсъждания, пресконференции, кръгли маси, консултации и др.

3. Проекта за бюджет се публикува в местен ежедневник (съкратен

вариант) и в сайта на Община Пловдив (пълен вариант), а също така пълен

вариант на проекта за бюджет да бъде предоставен за достъп на гражданите на определени места в сградата на Община Пловдив и в шестте районни кметства на Община Пловдив не по-късно от 7 дни преди датата на обсъждането.

4. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на бюджет при внасянето му от кмета на Община Пловдив за разглеждане от общинския съвет.

 

Чл. 15. Бюджетната комисия към общинския съвет обобщава становищата на общинската администрация, гражданите, ръководителите на бюджетните

звена, на останалите постоянни комисии към общинския съвет и предложенията на отделни общински съветници и се произнася по тях при запазване на баланса между приходите и разходите.

 

Чл. 16. Общинският бюджет се приема от общинския съвет в съответствие с единната бюджетна класификация в срок до 30 дни от приемането на Постановлението за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за съответната година.

 

Чл. 17. Решението на общинския съвет за приемане на бюджета включва:

1. основания;

2. обем на приходната и разходната част за дейности „държавна

отговорност“;

3. обем на приходната и разходната част за дейности „общинска

отговорност“;

4. обем на разходната част, в т. ч. разпределен по бюджетна

класификация, разпоредители с кредити и кметства;

5. приоритети на разходите „държавна отговорност“ и „общинска

отговорност“;

6. инвестиционна програма на общината;

7. допълнителни условия;

8. правомощия на кмета.

 

Чл. 18. Общинският съвет определя размера на резерва за неотложни и

непредвидени разходи за местните дейности.

 

Чл. 19. (1) Общинският бюджет се представя в областните поделения на Сметната палата и в Министерство на финансите в срок до един месец след

приемането му от общинския съвет.

(2) Когато не е приет Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година.

(3) Когато е приет Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година за времето до приемането на общинския бюджет, разходите за финансирането на делегираните от държавата дейности се

извършват месечно в размер на утвърдените държавни трансфери със закона,

а разходите за финансирането на местните дейности се извършват месечно в

размер на 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.

(4) Когато общинският съвет не е приел бюджета на общината в срока по чл. 16, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на

бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности – при условията на ал. 3.

(5) След изтичането на срока по чл. 16 до приемането на общинския бюджет се спира възнаграждението на председателя на общинския съвет и на

общинските съветници.

 

Р а з д е л IV

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

 

Чл. 20. Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и

приключва на 31-ви декември.

 

Чл. 21. Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на

постъпилите приходи по банковата сметка.

 

Чл. 22. Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на

общината чрез Дирекция „Бюджет и финанси“, ръководителите на бюджетни

звена, финансирани от общинския бюджет, както и от кметовете на

кметствата и кметските наместници от общината.

 

Чл. 23. (1) Служителите от Дирекция „Бюджет и финанси“, подпомагани от останалите дирекции, отдели и сектори на общинската администрация, както

и от второстепенните и третостепенни разпоредители с кредити разпределят

одобрените от общинския съвет размери по пълна бюджетна класификация и

по тримесечия.

(2) Разпределението става в съответствие с приоритетите, гласувани от общинския съвет за съответната бюджетна година.

 

Чл. 24. В срок от един месец след приемане на общинския бюджет от

общинския съвет, кметът на общината утвърждава бюджетните сметки на

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

 

Чл. 25. (1) При временен недостиг на средства, възникнал в процеса на изпълнението на общинския бюджет, могат да се ползуват средства по

решение на общинския съвет от:

1. извънбюджетни средства и фондове на общината;

2. банки и други финансови институции;

3. други източници.

(2) Заемите по ал. 1 са краткосрочни, ползват се за срок до една година и се възстановяват в срокове, определени от общинския съвет.

 

Чл. 26. (1) Дългосрочни кредити (банкови и облигационни) се ползват само с инвестиционно предназначение.

(2) Сроковете на ползване на придобитите активи или удължаването живота на активите в резултат на основен ремонт не могат да бъдат по-малки от срока на погасяване на дългосрочния кредит.

(3) Размерът на годишните средства, необходими за погасяване на лихвите и главниците по дългосрочни кредити, не бива да превишават 15% от всички приходи на общината

 

Чл. 27. Дългосрочни и краткосрочни кредити се ползват само при доказана ефективност и финансова възможност за тяхното обслужване.

 

Чл. 28. (1) Разходването на средствата от общинския бюджет се извършва съгласно приоритетите, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година за делегираните от държавата

дейности и утвърдените от общинския съвет – за местните дейности.

(2) Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и

започване на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на общинския бюджет и не са включени в приетия бюджет на общината.

 

Чл. 29. Кметът на общината може да преустанови финансирането на

бюджетните звена при установени нарушения на финансовата дисциплина до

отстраняването им.

 

Чл. 30. (1) Кметът на общината през финансовата година може да извършва следните промени:

1. да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове

разходи, без да изменя общия обем на бюджета на дейността, без средства

за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от

държавата дейности;

2. да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга дейност в границите на една

бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните

дейности;

3. да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

(2) Когато в процеса на изпълнение на бюджета одобрените тримесечни

разпределения на кредити по даден параграф се окажат недостатъчни или

при нови неотложни нужди, същите могат да се осигуряват, без да се променя общият обем на бюджетните кредити по дейности и параграфи, чрез:

1. прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия по параграфи с установен недостиг;

2. прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфи с реализирани икономии.

(3) В изпълнение на правомощията си по тази наредба кметът издава

заповеди.

 

Чл. 31. Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити ежегодно със заповед определя правата и отговорностите на

разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен.

 

Чл. 32. При изменения в макроикономическите условия, възникване на

неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили

през финансовата година, общинският съвет може да изменя бюджета по начина, по който е бил приет.

 

Чл. 33. Кметът на общината може да възлага частично или изцяло правата си на главен разпоредител с кредити на лица от ръководния състав на

общината за определен период от време. Възлагането се извършва с писмена

заповед, копие от която се предоставя на обслужващата банка.

 

Р а з д е л V

 

ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА

 

Чл. 34. Първостепенният, второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки по пълна бюджетна

класификация и в сроковете за приключване и отчитане на държавния

бюджет.

 

Чл. 35. Общинската администрация съставя сборен отчет за касово

изпълнение на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация въз

основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

 

Чл. 36. (1) За нуждите на анализа се използват периодичните и годишните счетоводни отчети за касово изпълнение на бюджета, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от съответните органи.

(2) Анализът на изпълнението на бюджета разкрива основните параметри на финансовото състояние на общината и служи за основа при изготвяне на прогнози и определяне на тенденциите за балансиране на разходите и приходите за бюджетната година.

 

Чл. 37. (1) Анализът на приходите обхваща особеностите на отделните

приходоизточници и възможностите за увеличаване на местните приходи.

(2) При анализа на общинската политика по приходите се използват данни за:

1. икономическата база на общината;

2. приходната база;

3. фактическата събираемост на приходите.

(3) Резултатите от анализа на приходите и изследванията на данните по ал. 2 служат за преценка на алтернативните възможности за допълнителни

приходи за местния бюджет.

 

Чл. 38. (1) Анализът на разходната част на бюджета се извършва съобразно бюджетната класификация на разходите по видове (параграфи), по дейности и по функции.

(2) Основно предназначение на анализа по ал. 1 е да оцени потребностите от бюджетни разходи и степента на тяхното задоволяване с бюджетните кредити.

(4) Анализът на общинския бюджет отразява въздействието на националните и местните макроикономически условия и промените в данъчното

законодателство върху приходите и разходите на местния бюджет и се

извършва по специфични показатели.

 

Чл. 39. Кметът на общината внася в общинския съвет информация за

текущото изпълнение на бюджета за първото тримесечие, шестмесечието и

деветмесечието.

 

Чл. 40. Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета се разглежда и приема от общинския съвет в съответствие с единната бюджетна

класификация.

 

Чл. 41. 1. Кметът на общината предоставя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни

предварително в местните средства за масово осведомяване.

2. Местната общност се включва в обсъждането на годишния отчет за

изпълнението и приключването на общинския бюджет чрез провеждането на

публични обсъждания, пресконференции, кръгли маси, консултации и др.

3. Годишният отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет се публикува в местен ежедневник (съкратен вариант) и в сайта на Община Пловдив (пълен вариант), а също така пълен вариант на отчет за

изпълнението и приключването на общинския бюджет да бъде предоставен за

достъп на гражданите на определени места в сградата на Община Пловдив и

в шестте районни кметства на Община Пловдив не по-късно от 7 дни преди

датата на обсъждането.

4. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на отчет за изпълнението и приключването на

общинския бюджет при внасянето му от кмета на Община Пловдив за

разглеждане от общинския съвет.

5. Приетият и заверен от Сметната палата годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет се представя за сведение в Министерство на

финансите.

 

Р а з д е л VI

 

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

 

Чл. 42. Извънбюджетни са всички средства, които се събират и разходват при условията и по реда на чл. 42, ал. 1 от Закона за общинските

бюджети.

 

Чл. 43. Извънбюджетните средства се набират и разходват чрез

извънбюджетни сметки и фондове.

 

Чл. 44. Ежегодно, едновременно с приемане бюджета на общината,

общинският съвет утвърждава и приходо-разходните сметки на извънбюджетни

сметки и фондове по пълна бюджетна класификация.

 

Чл. 45. В случаите, когато общинският бюджет не е приет, извънбюджетните сметки се приемат до края на м. януари на бюджетната година.

 

Чл. 46. Отчетите на извънбюджетните сметки и фондове се съставят и

представят заедно с отчетите за касовото изпълнение на бюджета.

 

Чл. 47. Отчетите за изразходваните извънбюджетни средства се обсъждат и приемат от общинския съвет успоредно с отчета за изпълнение на бюджета.

 

Чл. 48. Банковото обслужване на извънбюджетните сметки на общината,

както и отчитането на операциите и средствата по тях, се извършва по

реда, определен със Закона за устройството на държавния бюджет.

 

Р а з д е л VII

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ

БЮДЖЕТ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

 

Чл. 49. (1) Взаимоотношенията на общинския бюджет с централния бюджет се осъществяват чрез трансфери, които включват:

1. преотстъпени държавни данъци;

2. обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

3. обща изравнителна субсидия за местни дейности;

4. целева субсидия за капиталови разходи, включително и за делегираните от държавата дейности;

5. целева субсидия за провеждане на държавната политика за развитието на общините и за изпълнение на национални, регионални и международни програми и проекти и за съфинансиране на програми и проекти на

Европейския съюз;

6. финансови компенсации от държавата;

7. субвенции;

8. безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от

Европейския съюз.

(2) Делегираните на общините държавни дейности се финансират от

централния бюджет с преотстъпени държавни данъци и с обща допълваща

субсидия.

(3) Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общините.

(4) Размерът на целевите субсидии за капиталови разходи и критериите за тяхното разпределение се определят съвместно с министъра на финансите и Националното сдружение на общините в република България.

 

Чл. 50. (1) Трансферите на общините за делегираните от държавата

дейности се предоставят ежемесечно до 5-то число на текущия месец в

размер на 1/3 от тримесечното разпределение на съответните разходи.

(2) Текущото неизпълнение/преизпълнение на размера на преотстъпените държавни данъци е за сметка на държавния бюджет и се регулира тримесечно с натрупване.

(3) Размерът на годишното неизпълнение/преизпълнение на преотстъпените държавни данъци се установява на база отчет към 30 ноември на текущата година и се предоставя на общината 20 на сто от отчетеното

преизпълнение.

(4) Когато по време на изпълнението на общинския бюджет се появи

временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, министърът на финансите превежда авансова сума от

одобрената субсидия със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(5) Целевите субсидии не могат да се трансформират в общи.

 

Чл. 51. (1) Общината получава пълна финансова компенсация от държавата при:

1. възлагане на допълнителни финансови задължения на общината с

нормативни актове след приемането на Закона за държавния бюджет на РБ

за съответната година и определените с него бюджетни взаимоотношения;

2. актуализиране на трудовите възнаграждения на заетите в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общините, с акт на Министерския съвет;

3. други случаи, установени със закон.

(2) В случаите на неосигуряване на средства по ал. 1, т. 1 и т. 3

нормативните актове влизат в сила и се осигуряват през следващата бюджетна година.

 

Р а з д е л VIII

 

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

НА ОБЩИНИТЕ С БАНКИ И ДРУГИ

ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

 

Чл. 52. (1) Общинският съвет може да взема решения за поемане на

общински дълг с приемането на бюджета на общината или в процеса на

изпълнението му. Финансовите задължения, поети с решение на общинския

съвет, съставляват общински дълг и са задължение на общината.

(2) Поемането на общински дълг се извършва чрез:

1. емисия на общински ценни книжа;

2. договори за заем с банки и други финансови институции.

(3) Общински дълг може да се поема за:

1. финансиране на инвестиционни програми и проекти;

2. финансиране на временен недостиг на средства за местни дейности, възникнал в рамките на бюджетната година;

3. рефинансиране на непогасен дълг.

(4) Условията, на които трябва да отговарят инвестиционните програми и проекти по ал. 3. т. 1, и редът за разглеждането и одобряването им се определят от общинския съвет. Дългът по ал. 3, т. 2 се погасява в

рамките на бюджетната година.

(5) Дължимите суми за лихви, такси, комисионни и погашения на главниците по общинския дълг са за сметка на собствените приходи и общата

изравнителна субсидия и се предвиждат ежегодно в бюджета на общината,

без да се нарушава нормалното финансиране на местните дейности, както и

за сметка на извънбюджетни средства с инвестиционно предназначение в

случаите по ал. 3, т. 1.

(6) В случаите, когато дългът е поет за финансиране на инвестиционни програми и проекти в делегираните от държавата дейности, дължимите суми за лихви и погашения на главниците могат да бъдат за сметка и на целевата субсидия за капиталови разходи, но в размер до петдесет на сто от нея.

(7) Годишният размер на разходите по обслужването на дълга не може да надвишава 25 на сто от размера на собствените приходи и общата

изравнителна субсидия на общината за съответната година.

(8) В 6-месечен срок преди изтичането на мандата общинският съвет може да вземе решение за ползване на банкови заеми и за емитиране на общински облигации за дългосрочни капиталови разходи само след референдум.

(9) Общината не може да обезпечава общинския дълг чрез залог или ипотека на имущество – публична общинска собственост.

(10) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на

общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнение на общинския бюджет.

(11) Приетият от общинския съвет отчет за състоянието на общинския дълг се изпраща заедно с отчета за изпълнението на бюджета на общината на

министъра на финансите и на Сметната палата.

(12) Дългът на общините не е гарантиран от държавата и не представлява нейно задължение, освен в случаите, когато по съответния ред е издадена държавна гаранция.

 

Чл. 53. С решение на общинския съвет общините могат да сключват помежду си договори за отпускане и ползване на заеми за капиталови разходи от взаимен интерес. Като източник на средства не могат да се ползват

целевите субсидии от Централния бюджет.

 

Р а з д е л IX

 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 54. (1) За нарушения на тази наредба на виновните лица се налагат глоби от 2 до 500 лв. на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА по реда,

предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Административно-наказателната отговорност не изключва налагането на дисциплинарни наказания, както и реализирането на гражданска и наказателна отговорност.

 

Чл. 55. (1) (Изм. с Р. № 254, Пр. № 11 от 24.06.2004 г.) Актовете за установяване на нарушения се съставят от директора на дирекция „Бюджет и

финанси“ и главния счетоводител на община Пловдив на база доклад от

комисията, извършила вътрешна проверка по Наредбата за управление на

общинския бюджет и системите за финансов контрол и последващо приети

нормативни актове във връзка с финансовия контрол.

(2) Наказателни постановления се издават от Кмета на общината.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет се приема на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 9а от Закона за общинските бюджети и се актуализира

ежегодно.

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от момента на гласуване на решението от

общинския съвет.

 

§ 3. (Изм. с Р. № 254, Пр. № 11 от 24.06.2004 г.) Всеки второстепенен и третостепенен разпоредител с кредити в срок до един месец от приемането на тази наредба следва да актуализира своята такава в частта, където противоречи на настоящата Наредба и да уведоми писмено Дирекция „Бюджет и финанси“ за направените промени.