Наредба за концесиите

Print Friendly

Н А Р Е Д Б А

ЗА КОНЦЕСИИТЕ

 

Приложение към Решение № 48, взето с Протокол № 7 от 22 март 2005 г.ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №188, ПР №9 от 17.05.2012

                              Г л а в а  п ъ р в а

                                ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

        Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и реда за предоставяне на концесии на физически и юридически лица върху обектите по чл. 69 от Закона за общинската собственост, сключването и изпълнението на

договорите за концесии и контрола върху тази дейност.

(2) При предоставяне на концесии общината се ръководи от интересите на  териториалната общност, опазването на общинската собственост и околната

среда, развитието на икономиката и закрилата на местните и чуждестранни

инвестиции.

 

Чл. 2. (1) Концесия по смисъла на тази наредба е предоставяне наособено право на ползване върху обекти, публична общинска собственост,

включително такива, които ще бъдат изградени от концесионера с негови

средства.

(2) Не могат да бъдат предоставени концесии при опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за обществения ред, за околната среда и за защитените със закон територии и обекти.

(3) В случаите, когато концесия се учредява върху обекти – публична

общинска собственост, които ще бъдат изградени от концесионера с негови

средства, тези обекти се посочват в решението по чл. 15, ал. 1, а конкретните права и задължения се уреждат в концесионния договор.

 

Чл. 3. (1) Особеното право на ползване по чл. 2, ал. 1 може да се

предостави за следните обекти – публична общинска собственост:

1. води, водни обекти и водностопански системи и съоръжения;

2. подземни богатства;

3. пътища;

4. гори;

5. енергийни мрежи и съоръжения;

6. спортни обекти и съоръжения;

7. други имоти – публична общинска собственост, или части от тях за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено

обслужване на населението на общината;

8. други обекти, за които това е предвидено в закон.

(2) Концесията за обектите по ал. 1 може да включва прилежащата

инфраструктура и принадлежности – общинска собственост.

(3) При предоставяне на концесия по ал. 1 се спазват особените

изисквания за съответния обект, определени в закон.

 

Чл. 4. Концесия се предоставя чрез учредяване на особено право на

ползване върху обекти по чл. 3.

 

Чл. 5. (1) Срокът, за който се предоставя концесия, не може да бъде

по-дълъг от 35 (тридесет и пет) години от сключването на концесионния договор.

(2) Срокът на концесията може да бъде продължен със съгласието на

страните по концесионния договор въз основа на решение на Общинския

съвет. Общият срок на концесията не може да бъде по-дълъг от 50

(петдесет) години.

(3) Концесионерът по договор, чийто срок е изтекъл, при равни други

условия се предпочита при предоставяне на нова концесия за същия обект.

 

Г л а в а  в т о р а

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА КОНЦЕСИЯ

 

Чл. 6. Редът за предоставяне на концесия обхваща:

1. Приемане на решение от Общинския съвет за предоставяне на концесия, взето с мнозинство от повече от половината от общия брой на

съветниците;

2. Провеждане на конкурс или търг за определяне на концесионера, освен когато с решението по т. 1 концесионерът е определен без търг или

конкурс в установените със закон случаи;

3. сключване на договор за концесия от кмета на общината.

 

Чл. 7. (1) Всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, може да прави предложения за откриване на процедура по предоставяне на концесия до Общинския съвет чрез кмета на общината.

(2) Молбата трябва да бъде мотивирана. Към нея се прилага удостоверение за съдебната, данъчната регистрация и регистрацията по Булстат на лицето като търговец, точно посочване на обектите по чл. 3, за които се прави, срок, за който се иска концесията.

(3) Откриване на процедура по предоставяне на концесия по повод или във връзка с молбата от предходния член не създава права или привилегии на

молителя за предоставяне на концесията.

(4) Молбите и исканията се проучват от дирекция „УРОС и ЖП“. При

проучване на молбите и исканията дирекция „УРОС и ЖП“ има право да иска

становища от съответните дирекции, отдели и служби на общинската администрация, които са длъжни да им ги предоставят в срок до 10 работни

дни. При подготовката на анализите към исканията за предоставяне на концесии могат да участват и специалисти – външни лица, определени със

заповед на кмета на общината.

 

Чл. 8. Молбите и исканията се проучват в дирекция „УРОС и ЖП“, която на база становища от съответните дирекции, отдели и служби на общинската администрация, в срок от 45 дни предлага на кмета мотивирано становище за внасяне в Общинския съвет.

 

Чл. 9. Отказът на Общинския съвет за откриване процедура по предоставяне на концесия не подлежи на обжалване.

 

Чл. 10. Общинският съвет може да открие процедура по предоставяне на концесия по предложение на постоянните комисии към него, общинските

съветници или по предложение на: кмета на общината, заместник-кметовете

на общината, кметовете на райони.

 

Чл. 11. (1) Предложението за предоставяне на концесията съдържа:

1. предмет, срок и мотиви за предоставяне на концесия;

2. правен анализ на концесията;

3. финансово-икономически анализ на концесията;

4. екологичен анализ на концесията;

5. социален анализ на концесията;

6. други анализи, съобразно предмета и характера на концесията;

7. проект на концесионен договор.

(2) Правният анализ се изготвя от правоспособен юрист и в зависимост от предмета на концесията съдържа:

1. определяне на правното основание за концесиониране на обекта или дейността;

2. правни характеристики и индивидуализация на обекта като предмет на концесия, включително анализ на прилежащата инфраструктура и

принадлежности, ако има такива;

3. установяване и анализ на съществуващите права или фактически

отношения на ползване на обекта или части от него или от прилежащата

инфраструктура; представяне на ползвателя и на основанията за ползуване;

4. определяне на правата и задълженията на концесионера и на

концедента; конкретизиране на правата на концесионера върху плодовете,

приращенията и подобренията на вещите, свързани с предмета на концесия;

5. установяване на наличие или липса на права на трети лица, имащи

отношение към ползуването на обекта, включително необходимостта от

отчуждаване или обременяване с вещни тежести на имоти на трети лица;

6. установяване на наличие или липса на особености, свързани със

защитени със закон територии и обекти, с националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред и др.;

7. установяване и квалификация на правомерността на придобити или

осъществявани права върху обекта;

8. препоръчителни условия и приоритети в зависимост от обекта с оглед на евентуално провеждане на конкурс;

9. предложение за вида на гаранциите за изпълнение на задълженията на концесионера;съдържа оценка на обема на предоставените права и поеманите с концесията задължения и на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни права на имоти на трети лица.

(3) Финансово-икономическият анализ се основава на правния анализ и в зависимост от предмета на концесията съдържа:

1. описание и характеристики на обекта, определяне на технически

параметри и граници;

2. описание на технологията, свързана с ползването на обекта;

3. технически изисквания във връзка с ползването на обекта;

4. минимална задължителна инвестиционна програма във връзка с

осъществяване на концесията;

5. определяне и обосновка на срока на концесията;

6. определяне и анализ на очакваните приходи и разходи, свързани с

ползването на обекта, предоставен на концесия;

7. предварителна оценка и предложение за вида, размера и начина на

плащане на концесионното възнаграждение;

8. предложение за вида и размера на гаранциите за плащане на

концесионните възнаграждения;

9. предложение за вида, размера и начина на плащане за гаранции по

минималната инвестиционна програма;

10. предложение за вида, размера и начина на плащане на депозита за участието в търга или в конкурса за определяне на концесионера.

11. предложение за други финансови условия, свързани с контрола и

управление на концесията от страна на концедента;

12. анализ и изводи за ефективността на проекта.

(4) Екологичният анализ се изготвя от експерти, регистрирани в

Министерство на околната среда и водите, и в зависимост от предмета на концесията съдържа:

1. обща характеристика на обекта – предмет на концесията -

местонахождение и описание на обекта; технически параметри и граници на свързаната с ползването на обекта технология; инфраструктура; етапи на концесията;

2. описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които се очаква да бъдат обект на въздействие в резултат от

предоставянето на концесията: атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; геоложка основа, релеф и почви; растителен и животински свят, включително защитени територии; ландшафт; санитарно-хигиенни условия; културно наследство;

3. прогноза за предполагаемото въздействие върху засегнатите в резултат на предоставянето на концесията компоненти и фактори на околната среда;

4. мерки за намаляване на отрицателното въздействие на обекта върху компонентите на околната среда;

5. план за действие при аварийни ситуации;

6. план за собствен мониторинг за наблюдение на засегнатите в резултат на осъществяване на концесията компоненти на околната среда;

заключение за допустимото замърсяване на околната среда в съответствие с

действащите в страната норми и стандарти.

(5) Социалният анализ съдържа оценка на възможностите за осигуряване работни места и квалификация на специалисти на територията на общината във връзка с концесията, отражението й върху демографията на района и очаквания социален ефект.

(6) Други анализи се предоставят, когато специални закони налагат

определени изисквания за предоставяне на права върху концесията.

 

Чл. 12. (1) Извършителите на анализите не могат да бъдат физически и юридически лица, които имат пряк интерес от изпълнението на концесионната дейност.

(2) Експертите, разработили анализите, представят на възложителя

декларация за обстоятелствата по ал. 1. Декларацията съдържа и задълженията да не консултират други лица извън възложителя по отношение на концесията и да опазват в тайна информацията, която са узнали във връзка с възложената им работа.

(3) Анализите се приемат от възложителя с двустранно подписан приемо- предавателен протокол.

 

Чл. 13. (1) В случаите, когато това е необходимо съгласно разпоредбите на специалните закони, предложението се съгласува със съответните държавни органи.

(2) На базата на изразените писмени становища от съответните комисии на Общинския съвет, общинската администрация или на специализираните държавни органи, вносителят на предложението може да направи съответните изменения в него.

 

Г л а в а  т р е т а

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА КОНЦЕСИЯ

 

Чл. 14. Решение за откриване процедура за предоставяне на концесия се приема от Общинския съвет, взето с мнозинство повече от половината от

общия брой на съветниците.

 

Чл. 15. (1) С решението за предоставяне се определят:

1. предмет на концесията;

2. срок на концесията;

3. начин на определяне на концесионера – търг или конкурс, или

определеният без търг или конкурс концесионер;

4. видът, размерът и начинът на плащане на депозита за участие в

конкурса или търга;

5. основни права и задължения по концесията;

6. видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по

договора;

7. видът, размерът и начинът на изпълнението на задължението за

концесионно възнаграждение по договора за концесия;

8. минимална задължителна инвестиционна програма;

9. изискванията, свързани с опазване на околната среда, на защитени със закон територии и обекти;

10. други изисквания, свързани с характера на концесията или посочените в други закони;

11. проекта на концесионния договор.

(2) С решението по ал. 1 се възлага на кмета на общината да организира конкурса или търга или да сключи концесионния договор с определения без търг или конкурс концесионер

(3) Решението се обнародва в Държавен вестник и в поне един местен

всекидневник.

 

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА

 

Чл. 16. (1) Концесионерът се определя чрез търг или конкурс или без търг или конкурс в определени от нормативен акт случаи.

(2) Конкурсът може да бъде присъствен и неприсъствен.

(3) Търгът се извършва с тайно или явно наддаване относно концесионното възнаграждение.

(4) Начинът за избор на концесионер се определя от Общинския съвет с решението по чл. 15, ал. 1.

 

Чл. 17. В конкурса или търга могат да участват български и чуждестранни юридически и физически лица, регистрирани като търговци.

 

Чл. 18. (1) Конкурс се организира при необходимост от комплексна оценка за предоставената концесия.

(2) Търг се организира, когато концесионерът се определя само въз основа на предложения размер на концесионното възнаграждение.

 

Чл. 19. (1) Кметът на общината назначава за провеждането на конкурса или търга комисия в 7-дневен срок от обнародване на решението на Общинския съвет в Държавен вестник.

(2) Комисията е в състав: председател, секретар и членове. Председател на комисията е определен от кмета заместник-кмет. В състава на комисията задължително се включват правоспособен юрист и икономист, а когато предметът на концесията касае изграждане на обекти със средства на

концесионера, и архитект. В състава на комисията могат да бъдат включени

и по един общински съветник от политически представителните групи на

общинските съветници, определен от ръководствата им, и един общински

съветник, нечленуващ в ППГОС, определени с решението на Общинския съвет

по чл. 15, ал. 1.

(3) Комисията взема решение с мнозинство повече от половината от общия й брой.

(4) Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на

предоставената им във връзка с провеждане на конкурса или търга

информация, за което при назначаването им попълват декларация по

образец, утвърден от кмета на общината.

 

Чл. 20. (1) Председателят на комисията в 7-дневен срок от назначаването й я свиква на заседание.

(2) На първото си заседание комисията:

1. определя мястото за провеждане на заседанията и реда за своята

работа;

2. определя крайния срок за приемане на документи;

3. определя датата, мястото и часа на провеждане на конкурса или търга;

4. определя конкурсните или тръжните книжа, цената им и сроковете за закупуването им;

5. преценява необходимостта от привличане на експерти и определя

размера на възнаграждението им;

6. подготвя съобщения по чл. 23, ал. 1.

(3) Комисията преценява необходимостта от по-широко разгласяване на

конкурса или търга чрез средствата за масово осведомяване в страната и

чужбина.

(4) На заседанията на комисията се води протокол.

(5) В своята работа комисията се подпомага от определени от нейния

председател служители от общинската администрация и външни експерти в съответната област.

 

Чл. 21. (1) Конкурсът или търгът не се провеждат, ако няма заявили

участие лица или допуснати кандидати.

(2) Конкурсът или търгът се провеждат и когато има само един допуснат кандидат.

(3) Когато в срока, определен в решението по чл. 20, ал. 2, не постъпи предложение, срокът за подаване на предложения за участие може да се удължи с решение на комисията до 60 дни от датата на публикацията в един

централен и един местен всекидневник на новия срок.

 

Чл. 22. (1) Комисията представя на Общинския съвет доклад и проект за решение за резултатите от конкурса или търга в 7-дневен срок от

провеждането му.

(2) В доклада се посочват предложението, включително инвестиционната програма на всеки участник в търга или конкурса. В същия се отбелязват разногласията и особените мнения на членовете на комисията, ако има такива, при вземане на решение и се прилагат мотиви.

(3) Съдържанието на доклада и предложенията на комисията не се съобщават на кандидатите и не се разгласяват в средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 25 от ППЗК.

 

Чл. 23. (1) Председателят на комисията публикува в един местен и един централен ежедневник съобщение за конкурса или търга в едномесечен срок от обнародването на решението по чл. 14.

(2) Съобщението по ал. 1 съдържа:

1. датата, мястото и часа за провеждане на конкурса или търга;

2. цена на конкурсните или тръжните книжа, мястото, срока, реда и

начина за закупуването им;

3. срока за подаване на заявленията по чл. 12, ал. 1 от Закона за

концесиите;

4. реда и начина за оглед на обекта – предмет на концесията, когато комисията прецени това за необходимо.

(3) Комисията одобрява конкурсните или тръжните книжа и определя цената им.

(4) Конкурсът или търгът се провеждат най-рано в едномесечен срок и

най-късно в четиримесечен срок от обнародването на решението по чл.14.

 

Чл. 24. (1) Заявлението за участие в конкурса или търга е писмено, по утвърден от комисията образец.

(2) Към него се прилагат:

1. съдебно решение за регистрацията на участника като търговец;

2. удостоверение за актуално правно състояние на търговеца, с дата на издаване не по-рано от един месец от датата на конкурса, съответно

търга;

3. документ за регистрация по БУЛСТАТ;

4. декларация за данъчна регистрация;

5. баланс, отчет за приходите и разходите на търговеца от датата на съдебната му регистрация, но не повече от последните 3 г.;

6. документ за закупени конкурсни/тръжни книжа;

7. документ за внесен депозит за участие в конкурса/търга;

8. декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната/тръжната документация;

9. удостоверение за дължими държавни вземания от Данъчна администрация

и с дата на издаване не по-рано от един месец от датата на конкурса, съответно търга;

10. други документи, посочени в решение на Общинския съвет.

(3) Ако документите по ал. 1 и 2 не отговарят на изискванията, комисията

може да даде срок до 7 дни за отстраняване на допуснати нередности от заявителя. В тези случаи комисията се произнася по допустимостта на

кандидатите за участие в конкурса/търга след изтичане на дадения срок.

 

Чл. 25. (1) При провеждането на търг се предоставя комплексен план за осъществяване свързаната с концесията дейност за срока на концесията въз

основа на предвидените в чл. 15, ал. 1 условия.

(2) Комисията не допуска до участие кандидат, чийто комплексен план не отговаря на изискванията по ал. 1.

(3) При сключването на договора за концесия кандидатите за участие са обвързани от съдържанието на предоставения комплексен план по ал. 1.

 

Чл. 26. (1) Комисията се произнася с писмено решение за допускането до участие в конкурса или търга.

(2) Решението по ал. 1 може да се обжалва за законосъобразност в

7-дневен срок от съобщаването му пред кмета на общината. Решението на кмета е окончателно.

 

Чл. 27. (1) Конкурсните или тръжните книжа съдържат:

1. данните по чл. 15, ал. 1;

2. правен анализ на ползването на обекта;

3. информация за финансовото, икономическото, технологичното,

екологичното и правното състояние на обекта или на дейността – предмет на концесията;

4. начин и критерии за оценяване на предложенията (офертите) на

участниците;

5. проект за концесионен договор;

6. списък на документите, които следва да бъдат представени на

кандидатите;

7. други изисквания, с оглед целите на конкурса.

(2) Всеки кандидат, който закупува конкурсните или тръжните книжа,

подписва декларация за неразпространение на информацията, която

представлява търговска или служебна тайна, във връзка с концесията.

(3) Декларацията за опазване на сведенията се подписва в два екземпляра, единият се задържа към описа на конкурсните или тръжните книжа, а другият се прилага от заявителят към заявлението за участие в конкурса

или търга съгласно чл. 12, ал. 1, т. 4 от Закона за концесиите.

 

А) ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

 

Чл. 28. (1) Конкурсните книжа се получават след заплащане на тяхната цена.

(2) Към конкурсните книжа се предоставят голям и малък плик, които са еднакви за всички кандидати.

(3) Кандидатите представят в големия плик своето предложение (оферта) относно конкурсните изисквания, а в малкия плик – исканите документи за допустимост.

(4) Комисията организира приемането и съхранението на предложенията на всички участници в конкурса в определения срок, като отбелязва на

пликовете поредния номер, дата и часа на постъпването им, вписва ги в

специален регистър по реда на постъпването и издава на всеки участник

съответен документ с поредния му номер за участие в конкурса.

(5) Допълнения и изменения в предадените вече предложения не се

допускат. Предложенията, предоставени след определения от комисията срок, не се приемат и не се разглеждат.

 

Чл. 29. В определения ден, час и място за провеждане на конкурса

председателят проверява дали са спазени формалните изисквания за подаване на предложенията, след което се отварят пликовете.

 

Чл. 30. (1) При провеждане на присъствен конкурс комисията се запознава с предложенията на кандидатите, които поотделно, по реда на подаване на заявленията за участие в конкурса представят устно пред комисията своите писмени предложения при предварително определен регламент за времето на изложението.

(2) Комисията може да поставя допълнителни въпроси към кандидатите по време на тяхното устно изложение.

(3) Неявяването на участник или негов упълномощен представител не е

пречка за провеждане на конкурса. Неявилият се участник се счита за

отпаднал, ако не се яви до 1 час след определеното време.

 

Чл. 31. (1) При провеждане на неприсъствен конкурс комисията се

запознава с писмено направените предложения.

(2) Комисията не може да иска допълнително писмени разяснения по

предложението.

 

Чл. 32. Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на

съдържащата се в предложението информация, да не изнасят материалите за конкурса извън определеното място за заседаване на комисията и да не дават изявления пред средствата за масово осведомяване преди

обнародването в ДВ на решението на Общинския съвет за определяне на спечелилия участник.

 

Б) ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ

 

Чл. 33. (1) При провеждане на таен търг към тръжните книжа се

предоставят еднообразни пликове, в които допуснатите до търга участници

в определения от комисията срок представят запечатани: името на участника; обекта, предмет на търга и своето предложение за концесионно

възнаграждение (цифром и словом).

(2) Комисията организира събирането на пликовете, като отбелязва върху тях входящия номер на кандидата, името му, датата и часа на подаването и го вписва в специалния регистър.

(3) След изтичане срока за подаване на предложенията комисията на свое заседание проверява редовността на тяхното приемане и отваря пликовете.

(4) Комисията класира участниците в търга според размера на направените предложения относно цената на концесията и прилага представените комплексни планове по чл. 25, ал. 1.

 

Чл. 34. (1) При провеждане на явен търг комисията предварително определя наддавателната стъпка, като я включва в тръжните книжа.

(2) На датата и в часа, обявени за провеждане на явен търг, комисията проверява и отбелязва в протокол присъствието на допуснатите участници и на членовете на комисията. Когато в срока не са подадени предложения  (оферти), или не са се явили участници, комисията може да вземе решение за удължаване на срока или прекратяване на процедурата. Решението за удължаване на срока се публикува в един местен и един национален ежедневник, а тръжната процедура се провежда на датата, на която изтича удълженият срок.

(3) Участниците в явния търг лично или чрез свои упълномощени

представители правят устно своите предложения пред комисията в наддаване с останалите участници.

(4) Председателят на комисията ръководи наддаването. Търгът приключва след трикратно обявяване на най-високото предложение относно

концесионното възнаграждение.

(5) Председателят на комисията обявява приключването на търга, като за резултатите от него веднага се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участниците в търга.

 

Г л а в а  п е т а

 

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

 

Чл. 35. (1) Общинският съвет приема решение за спечелилия конкурса или търга участник.

(2) При приемане на решението по ал. 1 Общинският съвет самостоятелно преценява изложените в доклада на комисията обстоятелства и факти и направените предложения.

(3) В решението по ал. 1 се упълномощава кметът на общината да сключи договора за концесия с определения от Общинския съвет за спечелил

конкурса или търга участник при определени от Общинския съвет условия.

(4) В случай че Общинският съвет не утвърди доклада на комисията, той приема решение, с което:

1. може да обяви нов конкурс/търг при спазване на сроковете по чл. 23, ал. 4;

2. може да измени решението по чл. 15, ал. 1, като следва процедурата по чл. 19;

3. може да приключи процедурата по предоставяне на концесия без

определяне на спечелил конкурса или търга участник.

 

Чл. 36. (1) Внесените депозити за участие в конкурса или търга се

освобождават в тридневен срок след изтичане на срока за обжалване по отношение на участниците, които не са обжалвали решението.

(2) Задържа се депозитът на спечелилия конкурса или търга участник и на участниците, които са нарушили декларацията за поверителност на

информацията или виновно са нарушили условията за провеждане на конкурса

или търга.

(3) При сключване на договора за концесия със спечелилия конкурса или търга участник, внесеният депозит се прихваща от еднократното

концесионно възнаграждение.

 

Г л а в а  ш е с т а

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ЗА КОНЦЕСИЯ

 

Чл. 37. (1) В едномесечен срок от обявяване на резултатите кметът

сключва договор с кандидата, спечелил конкурса или търга.

(2) В случаите на определяне на концесионер без търг или конкурс

концесионният договор се сключва също в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Общинския съвет.

 

Чл. 38. Договорът за предоставяне на концесия съдържа:

1. предмета на концесията;

2. срока на концесията;

3. начина на определяне на концесионера – конкурс, търг или определения без търг или конкурс концесионер;

4. вида, размера и начина на плащане на депозита за участие в конкурса или търга;

5. основни права и задължения по концесията

6. вида и размера на гаранциите за изпълнение на задълженията по

договора за концесия;

7. вида, размера и начина на изпълнението на задължението за

концесионно възнаграждение по договора за концесия;

8. изискванията, свързани с опазване на околната среда и защитените със закон територии;

9. конкретизиране на други имуществени права и задължения на страните, включително правата на концесионера върху плодовете на обектите по чл. 4, върху обекти, които концесионерът ще изгради със свои средства и

които няма да бъдат публична общинска собственост, както и правото на

обезщетение във връзка с приращенията и подобренията им;

10. забраните за разпореждане и обременяване на концесията и свързаните с нея други права;

11. вида и размера на отговорността за неизпълнение задълженията по договора;

12. контрола по изпълнението на задълженията на страните;

13. начина за уреждане на споровете между страните;

14. основанията за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;

15. други изисквания, свързани с характера на концесията или посочените в други закони;

16. други елементи, по които е постигнато съгласие между страните.

 

Чл. 39. Приращенията върху вещи – общинска собственост, свързани с

осъществяване на дейностите по чл. 4, са общинска собственост.

 

Чл. 40. (1) Общинският съвет може да приеме решение за провеждане нов конкурс или търг за същата концесия:

1. при непостигане съгласие за сключване концесионен договор без вина на страните;

2. при несключване на договор поради отказ на спечелилия конкурса или търга участник в нарушение на задълженията, които е поел, и на

изискванията, с които се е задължил.

(2) Новият конкурс или търг се провежда в сроковете по чл. 23, ал.4.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1 Общинският съвет в решението си

постановява освобождаване на депозита на спечелилия конкурса или търга участник.

(4) В случаите по ал. 1, т. 2 Общинският съвет в решението си

постановява задържането на депозита на спечелилия конкурса или търга участник.

 

Чл. 41. В случаите по чл. 41, ал. 1 Общинският съвет може да приеме

решение, с което да обяви за спечелил конкурса или търга друг класирал се участник.

 

Чл. 42. (1) Концесионният договор се сключва в писмена форма в четири еднообразни екземпляра – по един за всяка от сраните, един за досието на концесията и един за Националния регистър на концесиите към Министерски

съвет. (2) Заверено копие от договора се изпраща на отдел „Общинска

собственост“ за вписване на новото обстоятелство в акта за общинска

собственост на имота; отдел „Реклама и концесионен контрол“; главен

счетоводител; дирекция „УПАБ“.

(4) Допълнителните такси са за сметка на концесионера.

 

Чл. 43. (1) Концесионният договор влиза в сила от момента на

подписването му, ако друго не е уговорено.

(2) Срокът на концесията започва да тече от момента на влизане в сила на концесионния договор.

 

Г л а в а  с е д м а

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

 

Чл. 44. Концесионерът получава достъп до концесията със съдействието на кмета на общината или кмета на района по местонахождението на обекта или упълномощено от тях лице при предвидените в нормативните актове и договора предпоставки.

 

Чл. 45. (1) Когато осъществяването на концесията и изпълнението на

договора за концесия се препятстват или се затрудняват от правата на трети лица, концесионерът може да предприеме самостоятелно съответните

(правни и фактически) действия за постигане на споразумение с тези лица,

като предварително уведоми за това кмета на общината.

(2) В случаите по ал. 1 кметът може да предприеме необходимите правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията или да предложи на Общинския съвет изменение на концесионния договор.

(3) В случаите по ал. 2 страните по концесионния договор могат да спрат за определено време действието на договора.

 

Чл. 46. При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбрана на страната, за околната среда, за защитените със закон

територии и обекти и за общественият ред, страните по концесионният договор могат:

1. да изменят договора;

2. да го прекратят по взаимно съгласие;

3. да го прекратят едностранно с писмено предизвестие в подходящ срок, уговорен в договора.

 

Чл. 47. (1) Договорът за концесия се прекратява при следните условия:

1. с изтичане на срока;

2. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото

използване;

3. при смърт на физическото лице – концесионер, или при прекратяване на

юридическото лице – концесионер, освен ако Общинският съвет реши

договорът да бъде продължен с правоприемник;

4. при влязло в сила съдебно решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност;

5. по взаимно съгласие;

6. по силата на съдебно или арбитражно решение;

7. при други, предвидени в този или други нормативни актове, или

договорени от страните основания.

(2) При прекратяване на договора в случаите по ал. 1, т. 3 и 4 общината има правата на привилегирован кредитор.

(3) При предсрочно прекратяване на договора концесионерът има право на обезщетение за направените подобрения, освен при виновно неизпълнение на

задълженията от страна на общината.

(4) Концесионерът няма право на задържане на обекта на концесия до

заплащане на обезщетението по предходната алинея.

 

Чл. 48. Контролът по изпълнението на задълженията на концесионерът се изпълнява от кмета на общината или упълномощено от него лице.

 

Чл. 49. За неуредените случаи по сключването, изпълнението и

прекратяването на договора за концесия се прилагат съответно

разпоредбите на част трета от Търговския закон и на Закона за

задълженията и договорите.

 

Г л а в а  о с м а

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО

ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

НА КОНЦЕСИИ

 

Чл. 50. Средствата, постъпващи във връзка с предоставянето и

осъществяването на концесии, се включват в приход на общинския бюджет.

 

Чл. 51. Необходимите средства по финансиране на дейностите по

предоставянето на концесиите и контрола по тяхното осъществяване се

осигурява от общинския бюджет.

 

Чл. 52. Кметът на общината осъществява контрола върху набирането и

разходването на средствата във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии и контрола върху концесионната дейност, като ежегодно внася в Общинския съвет доклад във връзка с тази дейност.

 

Г л а в а  д е в е т а

 

РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕ

 

Чл. 53. (1) Кметът на общината организира създаването и поддържането на общински концесионен регистър, в който се вписват всички предоставени концесии на територията на общината.

(2) Общинският концесионен регистър е публичен и до него се осигурява достъп включително и чрез Интернет.

 

Чл. 54. (1) Общинският концесионен регистър съдържа партида за всяка концесия със следните данни:

1. идентификационен номер на вписването;

2. решението на Общинския съвет за предоставяне на концесията, както и всички следващи решения на Общинския съвет по отношение на

предоставената концесия;

3. заповедта за конкурса или търга;

4. предмета на концесията;

5. индивидуализация на обекта на концесията;

6. срок на концесията;

7. дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор;

8. наименованието, седалището, адреса на управление, представителството

и други данни по регистрации на концесионера;

7. забележки по вписаните обстоятелства;

8. обстоятелства, подлежащи на вписване по Закона за чуждестранните

инвестиции и други нормативни актове;

9. длъжностно лице или структура, осъществяващи контрол по изпълнението

на договора за концесията.

10. основни параметри на концесията:

а) имуществени права и задължения на страните по договора;

б) вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора; на изправната страна;

11. методика за определяне на концесионното възнаграждение;

12. дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор, а в случаите по прекратяване по право – дата и основание за прекратяване;

13. забележки по вписаните обстоятелства.

(3) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Поправки се извършват по реда на вписването.

(4) Концесионерът е длъжен в 7-дневен срок да съобщи на кмета на

общината настъпили промени в подлежащите на вписване обстоятелства.

 

Чл. 55. (1) Към общинския концесионен регистър се води публичен архив, в който са досиетата на всички предоставени концесии.

(2) Досиетата се подреждат по партиден номер и номер на вписването,

който отговаря на съответния номер в регистъра.

(3) Цялата документация, свързана с предоставянето на концесия, се

съхранява в дирекция „УРОС и ЖП“.

(4) Досието се съхранява в целия срок на концесията и 10 години след изтичането му.

 

Чл. 56. Вписването в регистрите и попълването на досиетата се извършва от определено от кмета длъжностно лице, което:

1. извършва вписванията в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства;

2. води азбучен указател, в който по азбучен ред се подреждат

концесионерите и се отбелязват партидният и пореден номер на концесията по регистъра;

3. води входящ регистър и описна книга;

4. комплектова дела на заявилите за вписване в регистъра обстоятелства;

5. дава справки и издава удостоверения за вписване в регистъра на

обстоятелства.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Не се предоставят концесии за права върху обектите по чл. 69 от Закона за общинската собственост, придобити и осъществени от еднолични

търговски дружества с общинско имущество и общински предприятия.

 

§ 2. В случаите на предоставяне на концесии върху обекти – публична

общинска собственост, които ще бъдат изградени от страна и със средства на концесионера, за тяхното изграждане не се прилагат разпоредбите на Закон за обществените поръчки.

 

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината.