Решение 81

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 81

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5 ОТ 13. 03. 2019 г.

 

О Т Н О С Н О :    Приемане на дарение и сключване на договор за дарение, между „МАИ ИНВЕСТ“ ООД, И. Г. С., Т. И. Ч., „Еспроп“ ЕООД, Т. Г. Ч. и Е. Г. Х., от една страна, като дарители и ОБЩИНА ПЛОВДИВ от друга страна, като надарен, на:

• поземлен имот с идентификатор 56784.536.772 (пет шест седем осем четири точка пет три шест точка седем седем две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район „Южен“, Южна индустриална зона № 284, с площ 1 273 кв. м.

• поземлен имот с идентификатор 56784.536.773 (пет шест седем осем четири точка пет три шест точка седем седем три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район „Южен“, Южна индустриална зона № 283, с площ 1 255 кв. м.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1, чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 23, ал. 1, ал. 2, т. 9, чл. 29, чл. 30, т. 4, чл. 31, т. 1 от НРПУРОИ, предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-84 от 07. 03. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Да се приеме направеното предложение за дарение от страна на „МАИ ИНВЕСТ“ ООД, представлявано от управителите Х. А. В., Е. П. Р. и М. Р. Р., И. Г. С., Т. И. Ч., „Еспроп“ ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала С. И. Ч., Т. Г. Ч., чрез пълномощника си С. И. Ч. и Е. Г. Х., чрез пълномощника си С. И. Ч., от една страна, като дарители, и ОБЩИНА ПЛОВДИВ от друга страна, като надарен, на:

• поземлен имот с идентификатор 56784.536.772 (пет шест седем осем четири точка пет три шест точка седем седем две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район „Южен“, Южна индустриална зона №284, с площ 1 273 кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 5360265, кв. 7, при съседи ПИ с идентификатори: 56784.536.763, 56784.536.762, 56784.536.761, 56784.536.760, 56784.536.759, 56784.536.758, 56784.536.757, 56784.536.756, 56784.536.755, 56784.536.754, 56784.536.753, 56784.536.752, 56784.536.751, 56784.536.613;

• поземлен имот с идентификатор 56784.536.773 (пет шест седем осем четири точка пет три шест точка седем седем три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район „Южен“, Южна индустриална зона № 283, с площ 1 255 кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 5360265, кв. 7, при съседи ПИ с идентификатори: 56784.536.771, 56784.536.770, 56784.536.769, 56784.536.768, 56784.536.767, 56784.536.766, 56784.536.765, 56784.536.764, 56784.536.759, 56784.536.760, 56784.536.761, 56784.536.613, 56784.536.762, 56784.536.763.

2. Да се сключи договор за дарение между „МАИ ИНВЕСТ“ ООД, представлявано от управителите Х. А. В., Е. П. Р. и М. Р. Р., И. Г. С., Т. И. Ч., „Еспроп“ ЕООД, с управител и едноличен собственик на капитала С. И.Ч., Т. Г. Ч., чрез пълномощника си С. И. Ч. и Е. Г. Х., чрез пълномощника си С. И. Ч., от една страна, като дарители, и Община Пловдив, от друга страна, като надарен, относно имотите, описани в т. 1.

2.1. Договорът за дарение да бъде сключен след представяне на удостоверение за тежести, от което да е видно, че имотите, предмет на дарението, са освободени от тежести и възбрани, не са предмет на вписани искови молби, на договори за ипотека и/или други договори, имащи за предмет разпореждане и управление с имотите.

3. Данъчните оценки на описаните в т. 1 недвижими имоти са, като следва:

- за ПИ 56784.536.772 с площ 1 273 кв. м. е в размер на 33 445, 30 (тридесет и три хиляди четиристотин четиридесет и пет лв. и 30 ст.)

-за ПИ 56784.536.773 с площ 1 255 кв. м. е в размер на 32 972, 40 (тридесет и две хиляди деветстотин седемдесет и два лв. и 40 ст.)

4. Разноските по сделката са за сметка на Община Пловдив.

5. Възлага на Кмета на община Пловдив изпълнението на настоящото решение.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1, чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 23, ал. 1, ал. 2, т. 9, чл. 29, чл. 30, т. 4, чл. 31, т. 1 от НРПУРОИ; Като взе предвид, че в Община Пловдив, е постъпило е заявление с вх. №18Ф 8981/15.11.2018 г. от „МАИ Инвест“ ООД, Т. И. П., И. Г.С., „Еспроп“ ЕООД, Т. Г. Ч. чрез пълномощника си С. И. Ч. и Е. Г. Х. – Ч. чрез пълномощника си С. И. Ч. – собственици на ПИ с идентификатор 56784.536.773 с площ 1 255 кв. м. и ПИ с идентификатор 56784.536.772 с площ 1 273 кв. м., с искане да дарят в полза на Община Пловдив гореописаните имоти; Като взе предвид, че „МАИ Инвест“ ООД, представлявано от управителите Х. А. В., Е. П. Р. и М. Р. Р., начин на представляване: заедно и поотделно, се легитимира като собственик на 1/3 ид. част от поземлен имот с идентификатор 56784.536.772 (пет шест седем осем четири точка пет три шест точка седем седем две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район „Южен“, Южна индустриална зона № 284, с площ 1 273 кв. м. и на 1/3 от поземлен имот с идентификатор 56784.536.773 (пет шест седем осем четири точка пет три шест точка седем седем три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18- 48/ 03. 06. 2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район „Южен“, Южна индустриална зона № 283, с площ 1 255 кв. м., съгласно Нотариален акт за дарение на идеални части от недвижими имоти вписан с вх. рег. №21489/13.07.2017г., Акт №63, том 58, дело №11453/17г. в Служба по вписванията – гр. Пловдив, към Агенция по вписванията и Нотариален акт за покупко-продажба на идеални части от недвижими имоти вписан с вх. рег. №20961/13.07.2017г., Акт №64, том 58, дело №11454/17г. в Служба по вписванията – гр. Пловдив, към Агенция по вписванията; Като взе предвид, че „ЕСПРОП“ ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала С. И. Ч., се легитимира като собственик на 1/9 ид. част от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56784.536.773 (пет шест седем осем четири точка пет три шест точка седем седем три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район „Южен“, Южна индустриална зона №283, с площ 1 255 кв. м. и на 1/9 ид. част от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56784.536.772 (пет шест седем осем четири точка пет три шест точка седем седем две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район „Южен“, Южна индустриална зона №284, с площ 1 273 кв. м., съгласно учредителен акт на „ЕСКОРП“ ЕООД, вписан с вх. рег. 36254/09.11.2017 г., акт 61, том 101 в Служба по вписванията – гр. Пловдив, към Агенция по вписванията; Като взе предвид, че Т. Г. Ч., притежаващ 1/9 ид. част от правото на собственост, Е. Г. Х., притежаваща 1/9 ид. част от правото на собственост, И. Г. С., притежаващ 3/12 ид. части от правото на собственост и Т. И. Ч. притежаваща 1/12 ид. части от правото на собственост от вътрешен захранващ път от точка 118 до точка 119 и от вътрешен захранващ път от точка 116 до точка 117, попадащи в улична регулация и съответстващи на ПИ с идентификатори 56784.536.772 и ПИ 56784.539.773 по КК и КР на гр. Пловдив, съгласно Нотариален акт за делба на недвижим имот с вх. рег. №36277 от 08.12.2006 г., Акт №295, том 19 вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, към Агенция по вписванията; Като взе предвид, че заявлението е внесено за разглеждане от комисията по чл. 40, ал. 2 от НРПУРОИ, която с Протокол № 1 от 17. 01. 2019 г. е взела решение: „За подготовка на предложение до Общински съвет – Пловдив, община Пловдив да придобие чрез дарение по данъчна оценка ПИ с идентификатор 56784.536.773 с площ 1 255 кв. м. и ПИ с идентификатор 56784.536.772 с площ 1 273 кв. м., собственост на „МАИ Инвест“ ООД, Т. И. П., И. Г. С., „Еспроп“ ЕООД, Т. Г. Ч. и Е. Г. Х.; Като взе предвид, че недвижимите имоти са включени в Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., приета с Решение № 5, взето с Протокол № 1 от 22. 01. 2019 г. на Общински съвет – Пловдив, в раздел ІІ.4.1. „Недвижими имоти, които общината има намерение да придобие чрез дарение“: под № 5.1 и № 5.2; Като взе предвид, че данъчната оценка на ПИ 56784.536.773 с площ 1 255 кв. м. е в размер на 32 972, 40 (тридесет и две хиляди деветстотин седемдесет и два лв. и 40 ст.), видно от удостоверения за данъчна оценка №№ 6609001959/ 04. 02. 2019 г., 6609002523/ 13. 02. 2019 г. и 6609002522/13. 02. 2019 г., издадени от Дирекция МДТ – гр. Пловдив; Като взе предвид, че Данъчната оценка на ПИ 56784.536.772 с площ 1 273 кв. м. е в размер на 33 445,30 (тридесет и три хиляди четиристотин четиридесет и пет лв. и 30 ст.), видно от удостоверения за данъчна оценка №№ 6609001957/ 04. 02. 2019 г., 6609002524/ 13. 02. 2019 г. и 6609002521/ 13. 02. 2019 г., издадени от Дирекция МДТ – гр. Пловдив.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 20.03. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 20. 03. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 20.03.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/