Решение 80

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 80

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5 ОТ 13. 03. 2019 г.

 

О Т Н О С Н О :    Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, приета с Решение № 540, взето с Протокол № 22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15.02.2018 г. на Общински съвет – Пловдив

/ПРИЛОЖЕНИЕ1 ПРИЛОЖЕНИЕ2 ПРИЛОЖЕНИЕ3/

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, чл. 43а и чл.44а от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК, предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-90 от 07. 03. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, приета с Решение № 540, взето с Протокол № 22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15.02.2018 г. на Общински съвет – Пловдив както следва:

§ 1. Създава се нов чл.5а със следния текст:

„(1) Когато след трето класиране се обособяват една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочат за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони, в които има незаети места, при заявено желание на техните родители/настойници.

(2) Насочването на децата по ал.1 се осъществява по следния ред:

1. в срок до един месец след приключване на записването на учениците след трето класиране родителите/настойниците на децата по ал.1 следва да подадат писмено заявление до началника на Отдел „Образование“ на Община Пловдив с посочени желани училища, в които има останали свободни места;

2. след разглеждане на постъпилите заявления на родителите се издава документ от началника на Отдел „Образование“, удостоверяващ насочването на конкретните деца за записване в съответно училище;

3. родителите/настойниците подават заявление за записване в училището, към което са насочени, заедно с документа от Отдел „Образование“;

4. директорът на училището или упълномощената от него комисия записва децата.“

§ 2. Към текста в чл.8, ал.3 се добавя „При утвърждаването на училищния план-прием директорът е длъжен да се съобрази със становището на началника на регионалното управление на образованието по проекта на училищния план-прием за училищата, в които броят на местата за I клас е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището от списъка по чл.6, ал.3. Становището на началника на регионалното управление на образованието се изготвя след съгласуване на училищния план-прием с ресорния заместник-кмет  в Община Пловдив. За съгласуването е необходимо директорът на училището да представи в срок до края на месец февруари на съответната календарна година следната информация в отдел „Образование“ на Община Пловдив:

1. изготвения проект на училищния план-прием за първи клас;

2. информация за възможността за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас, както и за учениците от V до VII клас;

3. наличната материално-техническа база;

4. обезпечаване на полудневната организация на учебния ден преди обяд“.

§ 3. Към чл.23, ал.6, т.2 се създава нова т.3 със следния текст

„3. Само по генерирани случайни числа (съгласно т.2) се подреждат децата, които ползват максимален брой точки за адресната регистрация, независимо къде е адресът и от кога е регистрацията, но имат брат/ сестра до 12-годишна възраст, които са ученици в желаното училище, но след като са класирани всички деца, ползващи т.1“.

§ 4. Приложение №1 се отменя. Приема се ново приложение с №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас.

§ 5. Приложение №2 се отменя. Приема се ново приложение с №2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии.

§ 6. Приложение №3 се отменя. Приема се ново приложение с №3 – Заявление за записване.

II. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив влиза в сила от влизане в сила на Решението на Общински съвет – Пловдив, за приемането й.

III. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Пловдив.

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие Правни основания: Чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, чл. 43а и чл.44а от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК; Фактически основания: Промяна в действащата Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, така че да бъде в съответствие с направените изменения в Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, публикувани в ДВ бр. 48 от 8.06.2018 г. и ДВ бр. 82 от 05.10.2018 г.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 20.03. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 20. 03. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 20.03.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/