Решение 79

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 79

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5 ОТ 13. 03. 2019 г.

 /ПРИЛОЖЕНИЕ1 ПРИЛОЖЕНИЕ2/

О Т Н О С Н О :    Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31. 12. 2018 г. под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 4, чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 42, чл. 57, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Пловдив, предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-83 от 07. 03. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява актуализираното разпределение на променения бюджет за четвъртото тримесечие на 2018 година, съгласно следните приложения:

- Приложение № 1 – Бланка стойностни показатели: Приход и Разход. Уточнен план към 31. 12. 2018 г. – Обща рекапитулация;

- Приложение № 1.1 – Бланка стойностни показатели: Приход и Разход. Уточнен план към 31. 12. 2018 г. – Държавни дейности;

- Приложение № 1.2 – Бланка стойностни показатели: Приход и Разход. Уточнен план към 31. 12. 2018 г. – Местни дейности;

- Приложение № 1.3 – Бланка стойностни показатели: Приход и Разход. Уточнен план към 31. 12. 2018 г. – Дофинансиране;

- Приложение № 2 – Уточнен план към 31. 12. 2018 г. – Второстепенни разпоредители с бюджет;

- Приложение № 3 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи към  31. 12. 2018 г.

- Приложение № 5 – Актуализиран Разчет за сметките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив към 31. 12. 2018 г.

2. Приема за сведение Приложение № 4 – Справки за промените по плана на функциите за периода 01. 01. 2018 г. – 31. 12. 2018 г.

 

 

 

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 4, чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 42, чл. 57, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Пловдив.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 20.03. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 20. 03. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 20.03.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/