Решение 78

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

78

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5 ОТ  14. 03. 2018 г.

 

О Т Н О С Н О :    Обявяване на поземлен имот с идентификатор 56784.540.500 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, за който поземлен имот е отреден УПИ ІІІ – 540.500, детска градина, кв. 37, по плана на ЖР „Тракия“, гр. Пловдив, за публична общинска собственост

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, предвид изложените в предложение с вх. № 18ХІ-91 от 02. 03. 2018 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

1. Обявява поземлен имот с идентификатор 56784.540.500 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/ 03. 06. 2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 5792 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване: За обект за детско заведение, за който поземлен имот е отреден УПИ III – 540.500, детска градина, кв. 37, по плана на ЖР „Тракия“, одобрен с Решение № 63, взето с протокол № 3 от 25. 02. 2016 г. на Общински съвет – Пловдив, за публична общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на община Пловдив изпълнението на настоящото решение.

            МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, Като взе предвид, че Община Пловдив е собственик на поземлен имот 56784.540.500 по КККР на гр.Пловдив, съставляващ УПИ III – 540.500, детска градина, кв. 37, по плана на ЖР „Тракия“,гр.Пловдив; Като взе предвид акт за публична общинска собственост № 369/08.12.1999г. на район „Тракия“.

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 21.03. 2018 г.;

2. Интернет страницата – 21. 03. 2018 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 21.03.2018 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/