Решение 77

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

77

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 4 ОТ 27. 02. 2018 г.

 

О Т Н О С Н О :    Упълномощаване на представителя на община Пловдив да подпише Протокол от заседание на комисия за изработване на Областна здравна карта на област Пловдив, назначена със Заповед № РД-02-48 от 15. 02. 2018 г. на Министъра на здравеопазването

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, т. 4 и чл. 20 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЛЗ, предвид изложените в предложение с вх. № 18ХІ-81 от 26. 02. 2018 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Упълномощава Н. И. Е. – главен инспектор в отдел „Търговски дружества, общински предприятия и здравеопазване“ на община Пловдив, да подпише протокол от заседание на 23. 02. 2018 г. на комисия за изработване на Областна здравна карта на област Пловдив.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, т. 4 и чл. 20 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЛЗ и Решение № 479, взето с Протокол № 22 от 18. 12. 2017 г. на Общински съвет – Пловдив.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 06.03. 2018 г.;

2. Интернет страницата – 06. 03. 2018 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 06.03.2018 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/