Решение № 77

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 77

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.

 

О Т Н О С Н О :    Промяна в Съвета за управление на Специализирания общински фонд към Общински съвет – Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: ППГОС от Коалиция за Пловдив; ППГОС от ВМРО-НИЕ и ППГОС от ССД, ГСНБ, ЗС ‘Ал.Стамболийски’

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2, чл. 8, ал. 2, т. 1 от Правилника за организация и работа на Специализирания общински фонд и чл. 40а от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 11ХІ – 78 от 14. 03. 2011 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Освобождава Владимир Кисьов – общински съветник от ППГОС „Съюз на свободните демократи, Граждански съюз за нова България, Земеделски съюз „Александър Стамболийски” като член на Съвета за управление на Специализирания общински фонд към Общински съвет – Пловдив.

2. Освобождава Елена  Райчева – общински съветник като член на Съвета за управление на Специализирания общински фонд към Общински съвет – Пловдив.

3. Избира Ангел Петров – общински съветник за член на Съвета за управление на Специализирания общински фонд към Общински съвет – Пловдив.

4. Избира Константин Георгиев – общински съветник за член на Съвета за управление на Специализирания общински фонд към Общински съвет – Пловдив.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2, чл. 8, ал. 2, т. 1 от Правилника за организация и работа на Специализирания общински фонд и чл. 40а от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:                        51

БРОЙ УЧАСТВАЛИ

В ГЛАСУВАНЕТО:               25

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:   25                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КВОРУМ ПО ВРЕМЕ НА ГЛАСУВАНЕТО: 26                             /Илко Илиев/