Решение № 76

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 76

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.

 

О Т Н О С Н О :    Промяна на Правилника за организация и работа на Специализиран общински фонд, приет с Решение № 154, взето с Протокол № 11 от 12. 06. 2008 г., променен с Решение № 36, взето с Протокол № 2 от 22. 01. 2009 г. на ОбС – Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: общинския съветник д-р Лилия Учкунова – Председател на СУСОФ

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1 т. 3 от ЗПСК, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 11ХІ – 81 от 15. 03. 2011 г. и направеното допълнение, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

Приема корекциите в Правилника за организация и работа на Специализирания общински фонд а именно  Променят се текстове в чл. 2, чл. 3, чл. 8, чл. 9, чл. 15, чл. 16, чл. 18,чл. 19, чл. 20, чл. 25  като същите придобиват вида:

1. Чл. 2 се добавя  нова т.3 „лихви”;

2. Чл.2 т. 3 „ Други постъпления” става т. 4

3. Чл. 3 ал.1 т.2 придобива вида

било „приема   годишната  програма,  размера  на  относителния дял на компенсационния и инвестиционния резерв  на Фонда”

става„приема   годишната  програма,  размера  на  относителния дял на резерва  на Фонда”

4. Чл. 3 ал.2 придобива вида :

било „Предложения по въпросите, уредени в ал.1, могат да правят:Кметът на Община Пловдив, заместник – кметовете   на    Общината, председателят на Съвета за управление на специализирания общински фонд (СУСОФ) и общинските съветници”

става: „Предложения по въпросите, уредени в ал.1, могат да правят: Кметът на Община  Пловдив, заместник – кметовете на Общината, председателят на Съвета за управление на специализирания общински фонд (СУСОФ), общинските съветници и  районите кметове”.

5. чл. 8 т. 5

било при 3 /три/ или повече последователни неуважителни

отсъствия от заседания на СОФ;

става при 2 /две/ или повече последователни неуважителни

отсъствия от заседания на СОФ;

6. Чл. 9 т.15 – отпада „Представител на СУСОФ подписва приемо – предавателните протоколи при услуга и доставка. Съгласувал и подписва окончателните протоколи”

7. Чл.15 т.8 придобива вида

Било „изготвянето на предложения за използване на компенсационния резерв и инвестициония резерв на Фонда”;

Става „изготвянето на предложения за използване на резерва на  Фонда”;

8. Чл.16 ал.2 придобива вида:

Било„На основата на посочените в ал.1 материали, Управителят разработва проекта на годишната програма на Фонда (ГПФ), предложение за размера и относителния дял на компенсационния и инвестиционния резерв и план – сметка на Фонда и ги внася за утвърждаване по реда на този правилник”.

Става”На основата на посочените в ал.1 материали, Управителят разработва проекта на годишната програма на Фонда (ГПФ), предложение за размера и относителния дял на резерва и план – сметка на Фонда и ги внася за утвърждаване по реда на този правилник”.

9. Чл.18 т.1 „в” отпада – в) характеристика на източниците на постъпленията и обосновка на предвидените промени и развитието на портфолиото на Фонда;

10. Чл.19 ал. 3 придобива вида

Било  ППР се изготвя на база относителният дял на разходваните средства по разделите в програмата на Фонда от предходната година, разработките посочени в чл. 16, ал. 1, които са приети в посочения в предходната алинея срок и експертни прогнози. В ППР не се предвиждат компенсационен и инвестиционен  резерв.

Става  ППР се изготвя на база относителният дял на разходваните средства по разделите в програмата на Фонда от предходната година, разработките посочени в чл. 16, ал. 1, които са приети в посочения в предходната алинея срок и експертни прогнози. В ППР не се предвижда резерв.

11. Чл.20 ал.1  т.3 придобива вида

Било Средствата за инвестиции и придобиване на ДМА се използват за разходи, свързани с придобиването на дълготрайни материални активи в това число за социални цели

Става Средствата на фонда по т.1 се разходват за основни ремонти и придобиване на  дълготрайни материални активи

12. Чл.25 ал.1 придобива вида

Било В определен ден от председателя на СУСОФ провежда заседание за разглеждане на внесените от Управителя материали по реда на чл.24

Става В определен ден от председателя на СУСОФ се провежда заседание за разглеждане на внесените от Управителя материали по реда на чл.24

13. Чл. 25 ал. 2 придобива вида

Било – „ СУСОФ може да възложи на Управителя той да изиска от вносителя или сам да предприеме допълнителни проучвания и уточнения след изпълнението, на които да представи съответното предложение за второ разглеждане.

Става „ СУСОФ може да възложи на Управителя той да изиска от вносителя да предприеме допълнителни проучвания и уточнения след изпълнението, на които да представи съответното предложение на второ четене.

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21 ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1 т. 3 от ЗПСК, като взе предвид, че с Решение № 358, взето с Протокол № 14 от 02. 08. 2007 г. портфолиото е закрито, а средствата са прехвърлени в резерва компенсационна; направеното предложение от Одитатната проверка да се допълни текста на чл. 3, ал. 2, че предложения до СОФ могат да бъдат правени от районните кметове, каквато е практиката на СОФ и с оглед по-добра организация и ефективност на работата на СУСОФ.

 

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:                        51

БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ

НА ГЛАСУВАНЕТО:                        35

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:   30

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Илко Илиев/