Решение № 75

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 75

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.

 

О Т Н О С Н О :   1. Регламент за приемане на годишните финансови отчети за 2010 г. на търговските дружества с участие на Община Пловдив; 2. Определяне размера на дивидента от печалбата за 2010 г., дължим на собственика

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:Александър Константинов– Зам.-Кмет на Община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал.1, т.3, с чл. 221, т.7, с чл.246, ал.2, т.1 и с чл.247а от Търговския закон,  във връзка с чл.194, ал.1, т.2 от ЗКПО, във връзка с чл.23, ал.1, т.1, с чл.24, с чл.32, ал.2 и с чл.33, ал.1, чл. 40, ал. 1 от Закон за счетоводството, във връзка с чл. 25, чл. 26, чл. 27, чл. 28, ал. 1 от ПМС № 334 от 29.12.2010год. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011год., във връзка с чл.24, ал.2 от “Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на  Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, предвид изложените в предложение с вх. № 11ХІ – 38 от 02. 02. 2011 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Едноличните търговски дружества със 100% участие на Община Пловдив, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, правят отчисления за Община Пловдив от печалбата по годишния финансов отчет, след данъчно облагане за финансовата 2010г., както следва:

1.1. дружества с ограничена отговорност – 50 /петдесет/ на сто от печалбата;

1.2. акционерни дружества след приспадане на отчисленията за фонд “Резервен” в размер  10 /десет/ на сто, в съответствие с член 246, ал.2, т.1 от Търговския закон – дивидент за Община Пловдив в размер 50 / петдесет/ на сто от печалбата.

2. Представителите на Община Пловдив в съветите на директорите и в Общите събрания на акционерите на акционерните търговски дружества с участие на Община Пловдив в капитала, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, при разпределяне на печалбата за 2010г. да предложат, след приспадане на отчисленията за фонд “Резервен” в размер  10 /десет/ на сто в съответствие с член 246, ал.2, т.1 от Търговския закон – отчисляване на дивидент за акционерите в размер 50 /петдесет/ на сто от печалбата.

3. Търговските дружества по т.1. и по т.2. от настоящото решение правят вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти за Община Пловдив до 31.05.2011г., като за дружествата съставящи счетоводен отчет съгласно чл.37, ал.2 от Закона за счетоводството, този срок е до 15.07.2011г., при спазване разпоредбите на чл.133 и чл.247а от Търговския закон.

4. Възлага на Кмета на Община Пловдив да организира балансова комисия за разглеждане на годишните финансови отчети за 2010г. на търговските дружества със 100 %  участие на Община Пловдив. В състава на балансовата комисия освен представители на общинската администрация, съобразно предмета на дейност на съответните дружества, да участват  и по двама членове на ПК по “Финанси и бюджет”, ПК „Здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси“ и ПК  по “Общинска собственост, стопанска дейност и трудова заетост” при Общински съвет – Пловдив.

5. Възлага на Кмета на Община Пловдив в срок до 31.05.2011г. да  внесе в Общински съвет – Пловдив обзорен отчет за финансовите резултати на едноличните търговски дружества със 100%  участие на Община Пловдив и  предложение  за приемане на годишните финансови отчети на  търговските  дружества със 100 % участие за 2010г., както  и за покриване загубите на тези от тях с отрицателен финансов резултат за 2010г.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правното основание – чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал.1, т.3, с чл. 221, т.7, с чл.246, ал.2, т.1 и с чл.247а от Търговския закон,  във връзка с чл.194, ал.1, т.2 от ЗКПО, във връзка с чл.23, ал.1, т.1, с чл.24, с чл.32, ал.2 и с чл.33, ал.1, чл. 40, ал. 1 от Закон за счетоводството, във връзка с чл. 25, чл. 26, чл. 27, чл. 28, ал. 1 от ПМС № 334 от 29.12.2010год. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011год., във връзка с чл.24, ал.2 от “Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на  Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”. Фактическото основание е своевременно внасяне в Общински съвет Пловдив на обзорен отчет за финансовите резултати на едноличните търговски дружества със 100% участие на Община Пловдив за 2010г. от Кмета на Община Пловдив, с оглед спазване на срока за публикуване на годишните финансови отчети.

 

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:                        51

БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ

НА ГЛАСУВАНЕТО:                        34

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:   28

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Илко Илиев/