Решение № 74

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 74

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.

 

О Т Н О С Н О :    1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОП „Дезинфекционна станция”, приет с решение № 406 от 05.11.2009 г; 2. Отмяна на Приложение № 1 към Правилника  за устройството и дейността на ОП „Дезинфекционна станция” и приемане на ново Приложение № 1

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:Александър Константинов– Зам.-Кмет на Община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23, ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.52, ал.1, ал.3 и ал.4 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.79 от АПК, във връзка с чл.3, ал.6, ал.7 от “Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия”, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 11ХІ-63 от 09. 03. 2011 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП “Дезинфекционна станция” (приет с Решение на Общински съвет Пловдив №406/05.11.2009г., както следва:

1.1. Променя чл.5 от раздел І „Статут на Предприятието” от действащия Правилник, както следва:

„Чл.5. Предприятието е създадено с цел:

- опазване здравето на хората и околната среда в частта предпазване от болестотворни микрорганизми – чрез дезинфекция, от болестопреносими насекоми (комари, кърлежи, бълхи и други) – чрез дезинсекция, и от гризачи (мишки, плъхове) – преносители и резервоари на болестотворни микроорганизми – чрез дератизация;

- грижи за предпазване на декоративната растителност от вредители

1.2. Създава нова т.3 към чл.6 от раздел І „Статут на Предприятието” от действащия Правилник, както следва:

„Чл.6. т.3. Растителнозащитни дейности (мероприятия):

- извършване на растителнозащитна обработка срещу насекоми вредители по дървесна и храстовидна растителност на територии – публична общинска собственост и структури общинска собственост”.

1.3. Променя чл.6, т.4 от раздел І „Статут на Предприятието” от действащия Правилник, както следва:

„Чл.6, т.4. Извършване на ДДД-дейности и растителнозащитни мероприятия на обекти на външни клиенти по сключени договори и еднократни заявки.

- съставяне и предоставяне на оферти по утвърдени цени за участие в конкурси, поръчки за извършване на ДДД-дейности.

- сключване на договори,

- организиране и извършване на ДДД-дейности и растителнозащитни мероприятия по договори или по еднократни заявки на граждани и организации”.

1.4. Точки 4 и 5 от чл.6 на действащия Правилник стават съответно т.5 и т.6, както следва: „т.5 Продажба на биоциди за нуждите на населението.

т.6. Консултации на граждани и клиенти”.

1.5. Променя текста на чл.15 от раздел ІІ „Управление, структура, числен състав на Предприятието” от действащия Правилник, както следва: „Чл. 15. Структурата на Предприятието се утвърждава от Общински съвет Пловдив и е подробно описана в Приложение №1 към Правилника, неразделна част от същия.”

1.6. Променя текста на чл.16 от раздел ІІ „Управление, структура, числен състав на Предприятието” от действащия Правилник, както следва: „Чл. 16. Числеността на персонала на предприятието е 22бр. (Приложение № 1 към Правилника, което е неразделна част от същия.).

1.7. Отменя Приложение №1 към действащия Правилник, приет с Решение №406/05.11.2009г. на Общински съвет Пловдив;

1.8. Към чл.15 от Правилника за устройството и дейността на ОП “Дезинфекционна станция” се приема ново Приложение № 1 “Структура и численост на персонала”, което става неразделна част от същия;

1.9. Променя текста на чл.21 от раздел ІV „Финансиране на предприятието”, както следва:

„Чл. 21. Предприятието няма право да разходва паричните постъпления, придобити от: извършени възмездни ДДД и растителнозащитни дейности на граждани и фирми, продажба на препарати или осъществена друга дейност. В тридневен срок приходите от дейността се превеждат по бюджетната сметка и съответния приходен БИН на Община Пловдив.”

 

МОТИВИ: Настоящото решение се приема с правно основание: чл. 21, ал.1, т.23, ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.79 от АПК, във връзка с чл.3, ал.6, ал.7 от “Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия”, приета с Решение №242/25.06.2009г. на Общински съвет Пловдив, във връзка с чл.25, ал.1 от “Правилник за устройството и дейността на ОП “Дезинфекционна станция”. Фактическо основание: необходимостта от прецизиране текстовете на Правилника  за устройството и дейността на ОП “Дезинфекционна станция”, увеличаване на числения състав на предприятието с 1бр. във връзка с предвидено увеличение на натуралните показатели и бюджетната план-сметка на предприятието за 2011г., промяна в структурата на предприятието поради настъпилите промени в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) за 2011г., съответно промяна на Приложение №1 към Правилника.

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:                        51

БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ

НА ГЛАСУВАНЕТО:                        35

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:   29                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Илко Илиев/