Решение № 73

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 73

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.

О Т Н О С Н О :    Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 172, взето с протокол № 15 от 27.05.2010 г., изм. и доп. с Решение № 225, взето с протокол № 18 от 24. 06. 2010 г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Александър Долев – Зам.-кмет на Община Пловдив

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл.17 ал.1 и ал.2, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА, чл. 75, ал.1 във връзка с чл. 79 от АПК, и предвид изложените в предложение с вх. № 11ХІ-69 от 11. 03. 2011 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

               І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

1. Вместо независим лицензиран оценител навсякъде в наредбата да се чете независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България

2.1. Чл. 40. (1) придобива следната редакция: Молбите/ заявленията за разпореждане с имоти, общинска собственост, се приемат в деловодството на Община Пловдив, ведно с всички посочени в обявения образец документи. Така постъпилите молби/заявления се доокомплектоват от дирекцията по общинска собственост към община Пловдив, като в зависимост от вида на разпореждане, се изискват допълнително съответните непредставени при подаването на молбата/ заявлението документи. При непредставяне на изисканите документи в 14-дневен срок от съобщението за това, преписката по подадената молба/заявление се прекратява. В 7-дневен срок от постъпване на молбата/ заявлението съответните специалисти изпращат искане: до отдел „Общински имоти” за актуален акт, справка за общинската собственост, когато е необходимо, актуална скица, издадена от „Службата по геодезия, картография и кадастър” и ситуационен план с нанесена регулация; до дирекция „Устройствено планиране, общ устройствен план, архитектура и благоустройство и инвестиционни проекти” – за справка и извадка от действащия ПУП с нанесено предвиденото застрояване и справка за подземните проводи и съоръжения; до районната администрация – за комбинирана скица с нанесени съответните площи на УПИ и на отделните части от имота, становище от главния архитект на района за състоянието на имота, характера и параметрите на застрояване, справка за ползването на имота, наличие на реституционни претенции, вещни тежести и висящи съдебни спорове. В 14-дневен срок от получаване на искането, длъжностните лица от отдел ОИ, дирекция УПОУПАБИП и от районната администрация изпращат служебно поисканите документи в  дирекцията по общинска собственост на община Пловдив.

2.2. Алинея 2 придобива следната редакция: Окомплектованите съгласно предходния текст преписки се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. В състава на комисията задължително следва да участват архитект, специалист кадастър и регулация, юрисконсулт от община Пловдив, специалисти от дирекцията по общинска собственост, специалист от дирекцията по финанси, по един общински съветник от ППГОС и един нечленуващ в група общински съветник.

2.3. Алинея 3 се отменя.

2.4. Алинея 4 става ал. 3.

2.5. Алинея 5 става ал. 4.

2.6. Създават се нови алинеи (5) и (6):

(5) При положително становище на комисията, заявителите се уведомяват за взетото решение, както и за избор на оценител от списъка на независимите оценители, с които Община Пловдив има сключен рамков договор за изготвяне на оценка.

     (6) Преписките се доокомплектоват с пазарна и данъчна оценка и се изготвя и внася предложение до Общински съвет – Пловдив, за извършване на разпоредителна сделка, което трябва да съдържа данни за:

1.недвижимия имот с неговите характеристики: местонахождение, граници, предназначение, застроена и незастроена площ, етажност, съгласно предвижданията на ПУП, благоустройствени показатели и фактическо ползване на имота;

2.нуждите, за които ще се използва имотът;

3.начина за разпореждане с имота и реда за определяне на лицата, страна по сделката;

4.срока на сделката;

5. препоръчителна пазарна стойност и начина на плащане

3. Чл. 44 ал.5 се отменя.

4. Чл. 49 ал.6 придобива следната редакция: Заявленията на лицата по предходните алинеи за закупуване се подават до кмета на Община Пловдив, като към тях се прилагат:

- договор за учреденото право на строеж или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона за собствеността;

- документ за собственост върху сграда или обект в сграда, или констативен акт от общинската администрация, че сградата е завършена в груб строеж;

- удостоверение за наследници;

- скица от Службата по геодезия, картография и кадастър

- ситуационен план с нанесена регулация, площ и предвиденото застрояване по действащия ПУП

- разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;

- други документи, при необходимост;

ІІ. В останалата си част Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество остава непроменена.

МОТИВИ: Настоящето решение се взема с правни основания чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл.17 ал.1 и ал.2, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА, чл. 75, ал.1 във връзка с чл. 79 от АПК и фактически основания: Целта на приемането на настоящите промени, е да бъдат съобразени разпоредбите на Наредбата с норми от по-висок правен порядък и да бъдат отстранени допуснатите пропуски и неточности, както и да бъде регламентиран реда за окомплектоване на преписките за разпореждане с общински имоти с необходимите документи, възлагането и заплащането на пазарни оценки на оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители. Предлаганите промени не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. При изготвянето на проекта за нормативен акт са спазени особените изисквания на Закона за нормативните актове, като проектът заедно с мотивите, е публикуван на официалната страница на Община Пловдив на 23.02.2011 г. като в срока до внасяне на предложението в Общински съвет – Пловдив, не са постъпили становища и предложения по него.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:                        51

БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ

НА ГЛАСУВАНЕТО:                        35

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:   28

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Илко Илиев/