Решение № 72

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 72

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.

 

О Т Н О С Н О :    Промяна на решение № 99 на Общински съвет, взето с протокол № 6 от 26.03.2009 г.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 от Закона за социално подпомагане, и предвид изложените в предложение с вх. № 11ХІ – 73 от 14. 03. 2011 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Променя т. 2 от Решение № 99 на Общински съвет, взето с протокол № 6 от 26.03.2009 г., както следва:

Председател: Георги Търновалийски – Заместник-кмет „Европейски политики и социални дейности”

Секретар: Добринка Бинева – главен експерт в Отдел „Социални услуги”.

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 от Закона за социално подпомагане и като взе предвид промените, настъпили в административната структура на Община Пловдив.

 

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:                        51

БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ

НА ГЛАСУВАНЕТО:                        32

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:   28

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Илко Илиев/