Решение № 71

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 71

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.

 

О Т Н О С Н О :    Върнато за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на решение № 39, взето с Протокол № 4 от 17.02.2011 г.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Даниела Желязкова – общински съветник

 

На основание чл. 45, ал. 9 във връзка с чл. 45, ал. 4от ЗМСМА, предвид изложените в писмо с изх. № 09-10-4 от 02. 04. 2011 г. на Областния управител на Област Пловдив фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Отменя Решение № 39, взето с Протокол № 4 от 17.02.2011 г. на Общински съвет – Пловдив.

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 45, ал. 9 във връзка с чл. 45, ал. 4от ЗМСМА, като взе предвид изложеното в писмо с изх. № 09-10-4 от 02. 04. 2011 г. на Областния управител на Област Пловдив.

 

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:                        51

БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ

НА ГЛАСУВАНЕТО:                        34

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:   32

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Илко Илиев/