Решение № 70

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 70

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.

 

О Т Н О С Н О :    Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Илко Илиев-Председател на Общински съвет-Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА  във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, предвид изложените в предложение с вх. № 10ХІ – 445 от 08. 09. 2010 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

Приема за сведение Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г., съгласно приложението.

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА  във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

 

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:                        51

БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ

НА ГЛАСУВАНЕТО:                        34

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:   27

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Илко Илиев/