Решение 68

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

68

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  06. 04. 2023 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Подписване на Меморандум за сътрудничество между община Пловдив и Инициативен комитет за изграждане на Мемориал на загиналите пловдивчани във войните за национално освобождение и обединение на България

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

 

На основание от чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 и чл. 59-61 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-108 от 29. 03. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Дава съгласие да бъде подписан Меморандум за сътрудничество между Община Пловдив и Инициативен комитет за изграждане на Мемориал на загиналите пловдивчани във войните за национално освобождение и обединение на България.

2. Одобрява текста на Меморандум за сътрудничество между Община Пловдив и Инициативен комитет за изграждане на паметник на загиналите пловдивчани във войните за национално освобождение и обединение па България, съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

3. Възлага на Кмета на Община Пловдив да подпише Меморандум за сътрудничество между Община Пловдив и Инициативен комитет за изграждане на Мемориал на загиналите пловдивчани във войните за национално освобождение и обединение на България и да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето решение.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал.1, т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл.59-61 от Закона за местно самоуправление и местна администрация; Изразяване на почина към загиналите пловдивчани във войните за национално освобождение и обединение на България.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 14.04. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 12.04. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 13.04.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /