Решение 67

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 67

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  07. 03. 2023 г.

 

О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за увеличаване на броя на приеманите деца в смесени дневни групи в детските ясли на територията на район „Централен“

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Стаменов – Кмет на район „Централен“,

          община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал. 1. т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-66 от 27. 02. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

1. Разрешава увеличаването на броя на приетите деца в смесените дневни групи до 20 деца в следните детски ясли:

- Детска ясла № 17 – „Детски смях“ с адрес ул.“Весела“ № 30

- Детска ясла № 18 – „Вълшебно детство“ с адрес бул.“Васил Априлов“№ 120-А

- Детска ясла № 30 – „Приказен свят“ с адрес ул.“Леденика“ № 2.

            2. Възлага на Кмета на община Пловдив да извърши последващи действия по изпълнение на настоящото решение.

            МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1. т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;

Като взе предвид постоянния недостиг на места в детските ясли на район „Централен“, Община Пловдив и на основание чл. 6, ал. 3 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, има възможност за увеличаване на броя на приетите деца в смесените дневни групи до 20 деца в следните детски ясли:

1. Детска ясла № 17 – „Детски смях“ с адрес ул.“Весела“ № 30

2. Детска ясла № 18 – „Вълшебно детство“ с адрес бул.“Васил Априлов“ №120-

3. Детска ясла № 30 – „Приказен свят“ с адрес ул.“Леденика“ № 2

Като взе предвид, че поради възрастовата специфика, средната месечна посещаемост в посочените детски заведения е между 11 и 13 деца в група. Повишаването на капацитета в групите на детските заведения до 20 деца ще оптимизира дейността им и ще позволи реално достигане на норматива, определен в Наредбата.

Като взе предвид, че посочените детски заведения отговарят на чл. 6, ал. (4) от Наредбата относно спазване на изискванията на чл. 59, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.

Като взе предвид обстоятелството, че на всяко класиране броят на приетите деца е в пъти по-малък от кандидатствалите, като например за последното класиране на 14. 02. 2023 година в три от яслите на район „Централен“ са приети само 12 от общо кандидатствалите 75 деца.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 14.03. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 13.03. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 14.03.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /