Решение 66

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 66

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  19. 03. 2015 г.

 

О Т Н О С Н О :    1. Прекратяване договора за възлагане управлението на Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение „Д. П. Кудоглу” ЕООД, гр. Пловдив, сключен с д-р В.  Д.; 2. Определяне на временно изпълняващ длъжността управител на Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение „Д. П. Кудоглу” ЕООД, гр. Пловдив, за срок до провеждане и финализиране на конкурсна процедура за възлагане управлението на  търговското дружество

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Минко Кафтански – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

            На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 и чл.147 от Търговския закон, във връзка с разпоредбите на  чл.62, ал.3 и 4, чл.63, ал.1 и чл.64, ал.1, т.6 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.10, ал.1, т.5 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и  упражняване правата на собственост на община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 15ХІ-93 от 12. 03. 2015 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Прекратява договора за възлагане управлението на Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение „Д. П. Кудоглу” ЕООД, гр. Пловдив ЕИК ************, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. «Цариградско шосе» №108, сключен между Общински съвет – Пловдив, представляван по пълномощие от Кмета на община Пловдив и д-р В.  Д. ЕГН: ****************, без да го освобождава от отговорност. Договорът за възлагане управлението на Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение „Д. П. Кудоглу” ЕООД, гр. Пловдив се прекратява по реда на раздел VІ, чл.16.1., буква “г” – “по взаимно съгласие на страните”, считано от датата на вписване на нововъзникналото обстоятелство в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

2. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение „Д. П. Кудоглу” ЕООД, гр. Пловдив д-р Г.  С., ЕГН:****************, за срок до провеждане и финализиране на конкурсна процедура.

3. Възлага на Кмета на община Пловдив да сключи договор за възлагане управлението на Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение „Д. П. Кудоглу” ЕООД, гр. Пловдив с новоизбрания управител, съобразно условията на т.2 от настоящото решение.

4. Определя месечно възнаграждение на управителя на Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение „Д. П. Кудоглу” ЕООД, гр. Пловдив в размер на 1 500 лв.

5. Задължава, избрания в т.2 от решението управител на Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение „Д. П. Кудоглу” ЕООД, гр. Пловдив в седемдневен срок да извърши необходимите правни и фактически действия по вписване на новите за търговското дружество обстоятелства в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

            МОТИВИ: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 и чл.147 от Търговския закон, във връзка с разпоредбите на чл.62, ал.3 и 4, чл.63, ал.1 и чл.64, ал.1, т.6 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.10, ал.1, т.5 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и  упражняване правата на собственост на община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическо основание: произтича от необходимостта Общински съвет Пловдив в качеството си на упражняващ правата на собственик върху капитала на общинските търговски дружества, предвид прекратяване на договора  на д-р Веселин Георгиев Давчев за възлагане управлението на Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение „Д. П. Кудоглу” ЕООД, гр. Пловдив, да определи временно изпълняващ длъжността управител на дружеството, за срок до провеждане и финализиране на конкурсна процедура за избор на управител.

 

 

–––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.03. 2015 г.;

2. Интернет страницата – 26. 03. 2015 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 26.03.2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/