Решение 66

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 66

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  07. 03. 2023 г.

 /ПРИЛОЖЕНИЕ/

О Т Н О С Н О :    Одобряване на ПУП – ПП на линеен обект: „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „НЕТГАРД“ ООД от съществуваща мрежа в землището на гр. Пловдив до нова шахта на път III – 8602 от Републиканската пътна мрежа“

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект

          на община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал. 1 и т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл.64, ал. 1, т. 6 и ал. 2, чл. 93, ал.2 от ЗУТ, Наредба № 6 / 13. 06. 2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, чл.17, ал. 1 и ч. 18, ал. 3 от ЗЕСМФИ, Наредба № 8/ 14. 06. 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-59 от 27. 02. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява проект на ПУП – ПП /парцеларен план/ на „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „НЕТГАРД“ООД от съществуваща мрежа в землището на гр. Пловдив до нова шахта на път III – 8602 от Републиканската пътна мрежа“ в обхват: 56784.321.24- полски път; 56784.321.26- полски път; 56784.320.31- полски път; 56784.320.30- напоителен канал; 56784.319.43-полски път; 56784.319.41-отводнителен канал; 56784.205.18- полски път; 56784.212.126- полски път; 56784.216.30- полски път; 56784.216.29- полски път; 56784.216.39- полски път; 56784.274.38- полски път; 56784.211.66- полски път; 56784.211.58-полски път; 56784.211.67-нива; 56784.252.52- водно течение, река; 56784.252.34-           полски път; 56784.253.72- полски път; 56784.253.60- полски път; 56784.247.147- републикански път; 56784.253.35- полски път; 56784.247.160- полски път

2. На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, обявлението за решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок и да се публикува в 3-дневен срок на интернет сайта на община Пловдив.

3. На основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Пловдив в 30 – дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

4. Възлага на Кмета на община Пловдив да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение

Неразделна част към настоящето предложение е: проект на ПУП – ПП на линеен обект „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „НЕТГАРД“ООД от съществуваща мрежа в землището на гр.Пловдив до нова шахта на път III – 8602 от Републиканската пътна мрежа.“

МОТИВИ: Настоящето решение на Общински съвет – Пловдив се взема при съблюдаване принципите, заложени в чл. 4 – чл. 12 от АПК и съобразно изискванията на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК на следните правни и фактически основания:

I. Правни основания: На основание чл. 21, ал. 1 и т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл.64, ал. 1, т. 6 и ал. 2, чл. 93, ал.2 от ЗУТ, Наредба № 6 / 13.06.2019г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, чл.17, ал. 1 и ч. 18, ал. 3 от ЗЕСМФИ, Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

II. Фактически основания: С Решение № 400, взето с Протокол № 16 от 16.09.2022 г., на Общински съвет- Пловдив е разрешено да се изработи проект на ПУП – Парцеларен план на линеен обект: „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „НЕТГАРД“ООД от съществуваща мрежа в землището на гр.Пловдив до нова шахта на път III – 8602 от Републиканската пътна мрежа“;

Със заявление с вх. № 22 Ф-6957 от 04.11.2022г. е представен проект на ПУП – ПП на линеен обект: „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „НЕТГАРД“ООД от съществуваща мрежа в землището на гр.Пловдив до нова шахта на път III – 8602 от Републиканската пътна мрежа“, който е разгледан на ЕСУТ при община Пловдив.

Трасето на новата физическа инфраструктура е в обхват: 56784.321.24- полски път; 56784.321.26- полски път; 56784.320.31- полски път; 56784.320.30- напоителен канал; 56784.319.43- полски път; 56784.319.41- отводнителен канал; 56784.205.18- полски път; 56784.212.126- полски път; 56784.216.30- полски път; 56784.216.29- полски път; 56784.216.39- полски път; 56784.274.38- полски път; 56784.211.66- полски път; 56784.211.58- полски път; 56784.211.67- нива; 56784.252.52- водно течение, река; 56784.252.34-   полски път; 56784.253.72- полски път; 56784.253.60- полски път; 56784.247.147-            републикански път; 56784.253.35- полски път; 56784.247.160- полски път ЕСУТ е разгледал проекта и взето Решение по т.52, взето с Протокол № 32 от 16.11.2022 г., като е констатирано, че представеният проект за ПУП – Парцеларен план е изработен върху извадка от КК. Представен е кадастрален регистър на имотите, през които преминават трасетата на техническата инфраструктура. Проектът отговаря на техническите изисквания на Наредба № 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Проектът за ПУП – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура е обявен в Държавен вестник брой № 94 от 25. 11. 2022 г. Проектът е съобщен и с обявление от 25. 11. 2022 г., качено на интернет страницата на община Пловдив и залепен на информационните табла на община Пловдив и районните администрации, като в сроковете по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ няма постъпили възражения.

С решение на ЕСУТ по т. 28, взето с Протокол №1 от 11.01.2023г. проектът за ПУП – Парцеларен план за „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „НЕТГАРД“ООД от съществуваща мрежа в землището на гр.Пловдив до нова шахта на път III – 8602 от Републиканската пътна мрежа“ е приет и е предложено, същият да бъде одобрен.

Компетентността на Общински съвет – Пловдив за взимане на решение за одобряване на ПУП – ПП на линеен обект: „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „НЕТГАРД“ООД от съществуваща мрежа в землището на гр.Пловдив до нова шахта на път III – 8602 от Републиканската пътна мрежа.“ е изрично регламентирана с нормите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, решението за одобряване на Парцеларния план да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ и в 3-дневен срок от обнародването да се публикува на интернет страницата на органа, който го е одобрил съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

На основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Пловдив в 30 – дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 14.03. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 13.03. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 14.03.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /