Решение 65

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 65

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  07. 03. 2023 г.

/ПРИЛОЖЕНИЕ/

О Т Н О С Н О :    Одобряване на проект за изменение на ПУП – специализирана план-схема за линеен обект на техническата инфраструктура „Улична канализация по общински път с идентификатори 56784.513.9503 и 56784.513.9530 по КККР на гр. Пловдив, кв. „Христо Смирненски III“

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект

          на община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка е чл. 64, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 83, чл. 103, ал. 3 и ал. 4, чл. 104, ал. 1, чл. 108, ал. 2 и ал. 5, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 и т. 8 от ЗУТ, Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8/14.06.2001 г. за ОСУП, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-60 от 27. 02. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява проект за изменение на ПУП – специализирана план-схема за линеен  обект на техническата инфраструктура „Улична канализация по общински път с идентификатори 56784.513.9503 и 56784.513.9530 по КККР на гр. Пловдив, кв. „Христо Смирненски III“.

2. Възлага на Кмета на община Пловдив да извърши необходимите процедури по ЗУТ.

Неразделна част от настоящото решение е: план-схема.

            МОТИВИ: Настоящето решение на Общински съвет – Пловдив се взема при съблюдаване принципите, заложени в чл. 4 – чл. 12 от АПК, и съобразно изискванията на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК на следните правни и фактически основания:

I. Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 83, чл. 103, ал. 3 и ал. 4, чл. 104, ал. 1, чл. 108, ал. 2 и ал. 5, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 и т. 8 от ЗУТ, Наредба № 7/ 22. 12. 2003 г. за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8/ 14. 06. 2001 г. за ОСУП.

II. Фактически основания:

Разглежданият проект за изменение на ПУП – специализирана план-схема е допуснат да се изработи с Решение № 353, взето с Протокол № 15 от 02.08.2022 г. на Общински съвет – Пловдив. Същият предвижда частично изменение на специализираната план-схема „Канализация“ по ПУП – ПУР на кв. „Христо Смирненски ІІІ“, гр. Пловдив, одобрен с Решение № 106, взето с Протокол № 6 от 10. 04. 2013 г. на Общински съвет – Пловдив. Промяната засяга започване на канализационния клон DN 800 от ПИ с идент. 56784.513.9529 и преминава в 56784.513.9530 по КККР на гр. Пловдив с L = 36,00 м и 56784.513.9503 по КККР на гр. Пловдив c L = 71,00 м. Заустването се извършва в съществуваща канализация Ф 1 000 в ПИ с идент. 56784.513.9505 по КККР на гр. Пловдив.

Изработването и одобряването на така разглеждания проект за изменение на ПУП – специализирана план-схема се налага поради обстоятелството, че към настоящия момент Община Пловдив не е започнала процедури по прилагане на уличната регулация по смисъла на §22 от ЗР на ЗУТ за ПИ с идент. 56784.513.9529 и преминава в 56784.513.22 по КККР на гр. Пловдив. То не е заложено и в обозрим кратък период от време, за да се приложи действащата по ПУП – ПУР на кв. „Христо Смирненски III“, гр. Пловдив, план-схема. Същевременно разглежданата територия се развива и се провеждат съответните инвестиционни намерения, които налагат създаването и използването на съответната техническа инфраструктура.

ПИ с идент. 56784.513.9503 и 56784.513.9530 по КККР на гр. Пловдив представляват общинска публична собственост, които по ПУП – ПУР на кв. „Христо Смирненски III“, гр. Пловдив, попадат в улична регулация. Това обосновава спазването на императивното изискване на чл. 83, ал. 2 от ЗУТ, а именно – канализационните мрежи в населените места да се проектират като улични.

Така изработеният проект за изменение на ПУП – специализирана план-схема е съгласуван с писмо изх. № 30274/17.06.2022 г. от Управителя на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, и е разгледан с Решение по т. 25, взето с Протокол № 31 от 09.11.2022 г., на ЕСУТ при Община Пловдив. На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е извършено съобщаване в ДВ, бр. 93/22.11.2022 г., стр. 67, като в законоустановения срок по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ няма постъпили възражения. Предвид това проект за изменение на ПУП – специализирана план-схема за линеен обект на техническата инфраструктура „Улична канализация по общински път с идент. 56784.513.9503 и 56784.513.9530 по КККР на гр. Пловдив, кв. „Христо Смирненски ІІІ“ е разгледан и приет с Решение по т. 29а, взето с Протокол № 1 от 11.01.2023 г., на ЕСУТ при Община Пловдив като е направено предложение да се одобри от компетентния орган – Общински съвет – Пловдив.

Компетентността на Общински съвет – Пловдив за одобряване на така предложеният проект на ПУП – специализирана план-схема за линеен обект на техническата инфраструктура за ПИ с идентификатори 56784.513.9503 и 56784.513.9530 по КККР на гр. Пловдив се обуславя от разпоредбата на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Съгласно цитираната норма ПУП се одобрява с решение на общински съвет по доклад на кмета на общината. Тук се визират всички ПУП, които не попадат в следващата хипотеза, уредена в ал. 2. Последната предвижда ПУП в обхват до един квартал, а в Столична община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, както и за поземлени имоти извън границите на населените места и селищните образувания, включително за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура, се одобрява със заповед на кмета на общината. В този смисъл се установява, че настоящата градоустройствена разработка има за цел одобряване на изменение на план-схема, която е част от ПУП с обхват над три квартала – ПУП – ПУР на кв. „Христо Смирненски III“, гр. Пловдив. Поради това всяко негово изменение, което не е в териториален обхват до три квартала е от компетентността да се одобри единствено от Общински съвет – Пловдив.

Както се установи настоящият проект цели създаването на градоустройствена основа за изграждане на съответната техническа инфраструктура – канализационни мрежа, която на основание чл. 83, ал. 2 от ЗУТ се проектира и изгражда като улична. По своето естество улиците, а оттам и всички технически и други елементи, които са предвидени или изпълнени в тях, не представляват квартални структури Уличната мрежа не е елемент на кварталите, а ги разделя – §5, т. 10 от ДР на ЗУТ. Това обосновано изключва приложението на компетентността по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и придава качеството на Общински съвет – Пловдив на компетентен да одобри настоящата градоустройствена разработка административен орган. Същото се следва и от обстоятелството

На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ настоящето решение да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок и да се публикува на интернет страницата на Община Пловдив в 3-дневен срок.

На основание чл. 215, ал. 1, изр. първо, предл. второ от ЗУТ настоящето решение подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Общински съвет – Пловдив пред Административен съд – Пловдив в 30-дневен срок от обнародването му.

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 14.03. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 13.03. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 14.03.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /