Решение 64

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 64

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  19. 03. 2015 г.

/ПРИЛОЖЕНИЕ/

О Т Н О С Н О :    Одобряване на бюджетната прогноза на Община Пловдив за периода 2016-2018 година

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, предвид изложените в предложение с вх. № 15ХІ-82 от 11. 03. 2015 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

І. Одобрява  бюджетната прогноза за периода 2016-2018 година, съгласно приложенията, неразделна част от решението, както следва:

1. Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2016-2018 година за Община Пловдив;

2. Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2016-2018 година за ЦПЗ ЕООД, КОЦ ЕООД , ЦКВЗ ЕООД, МБАЛ „Свети Мина” ЕООД, МБАЛ „Свети Пантелеймон” ЕООД, СБПФЗАЛ „Д.П.Кудоглу” ЕООД;

3. Приложение № 6б – Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2016-2018 година за Община Пловдив;

4. Приложение № 6б – Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2016-2018 година за ЦПЗ ЕООД, КОЦ ЕООД , ЦКВЗ ЕООД, МБАЛ „Свети Мина” ЕООД, МБАЛ „Свети Пантелеймон” ЕООД, СБПФЗАЛ „Д.П.Кудоглу” ЕООД;

5. Приложение № 6в – Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2016-2018 година за Община Пловдив;

6. Приложение № 6в – Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2016-2018 година за ЦПЗ ЕООД, КОЦ ЕООД , ЦКВЗ ЕООД, МБАЛ „Свети Мина” ЕООД, МБАЛ „Свети Пантелеймон” ЕООД, СБПФЗАЛ „Д.П.Кудоглу” ЕООД;

7. Приложение № 8 – Бюджетна прогноза за периода  2016-2018 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за Община Пловдив и

8. Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2016-2018 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година за ЦПЗ ЕООД, КОЦ ЕООД , ЦКВЗ ЕООД, МБАЛ „Свети Мина” ЕООД, МБАЛ „Свети Пантелеймон” ЕООД, СБПФЗАЛ „Д.П.Кудоглу” ЕООД.

            МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 27 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив.

 

 

–––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.03. 2015 г.;

2. Интернет страницата – 26. 03. 2015 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 26.03.2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/