Решение 64

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 64

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  07. 03. 2023 г.

 /ПРИЛОЖЕНИЕ/

О Т Н О С Н О :    Одобряване на проект на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) и план-схеми Водоснабдяване и канализация, Електрическа и Транспортно-комуникационна за урегулиране и разширение на съществуващ Траурен парк „Коматево“, гр. Пловдив, ПИ 56784.347.15 и ПИ 56784.347.17 по КККР на гр. Пловдив

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект

          на община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 9 от ЗУТ във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 17, ал. 2, т. 3, чл. 61, ал. 3 и ал. 4, чл. 103, ал. 3 и ал. 4, чл. 104, ал. 1, чл. 108, ал. 2 и ал. 5, чл. 109, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 112, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗУТ, Наредба № 7/ 22. 12. 2003 г. за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8/ 14. 06. 2001 г. за ОСУП, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-65 от 27. 02. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява проект на ПУП – ПР и план-схеми Водоснабдяване и канализация, Електрическа и Транспортно- комуникационна за урегулиране и разширение на съществуващ Траурен парк „Коматево“, гр. Пловдив, като от ПИ 56784.347.15 и ПИ 56784.347.17 по КК на гр. Пловдив с привеждане на отреждането към проектен идентификатор по КККР на гр. Пловдив се образува нов УПИ І-347.23, траурен парк, местност „Бялата воденица“, район „Южен“, гр. Пловдив, по означенията и надписите с червен цвят за регулацията.

2. Възлага на Кмета на община Пловдив да извърши необходимите процедури по ЗУТ.

Неразделна част към настоящето решение е: графична част на проект на ПУП – ПР и план-схеми Водоснабдяване и канализация, Електрическа и Транспортно- комуникационна.

МОТИВИ: Настоящето решение на Общински съвет – Пловдив се взема при съблюдаване принципите, заложени в чл. 4 – чл. 12 от АПК, и съобразно изискванията на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК на следните правни и фактически основания:

I. Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 9 от ЗУТ във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 17, ал. 2, т. 3, чл. 61, ал. 3 и ал. 4, чл. 103, ал. 3 и ал. 4, чл. 104, ал. 1, чл. 108, ал. 2 и ал. 5, чл. 109, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 112, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗУТ, Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8/14.06.2001 г. за ОСУП.

II. Фактически основания:

С докладна записка наш вх. № 16-ОПР-421/ 01. 04. 2016 г. от ОП „Траурна дейност“ поради изчерпване на свободните гробни места и високата обществена необходимост е изискано спешно разширяване на Траурен парк „Коматево“;

Имотите, предмет на настоящата градоустройствена разработка – ПИ с идент. 56784.347.15         и 56784.347.17 по КККР на гр. Пловдив са съответно публична и частна общинска собственост съгласно Акт № 231/22.11.1999 г. за публична общинска собственост и Акт № 2028/01.02.2021 г. за частна общинска собственост. ПИ с идент. 56784.347.15 по КККР на гр. Пловдив представлява Траурен парк „Коматево“, който исторически съществува и действа. По данни от ОП „Траурни дейности“ погребения са извършвани поне от 100 години.

Със Заповед № 21ОА-574/ 22. 02. 2021 г. на Кмета на община Пловдив и Решение № 358, взето с Протокол № 18 от 23. 11. 2021 г., на Общински съвет – Пловдив е допуснато изработване на Подробен устройствен план – План за регулация за ПИ 56784.347.15 по КККР на гр. Пловдив – съществуващ Траурен парк „Коматево“ и разширение с ПИ 56784.347.17 по КККР на гр. Пловдив за гробищен парк.

С Решение № 172, взето с Протокол № 10 от 14.07.2021 г. на Общински съвет – Пловдив е дадено съгласие за провеждане на процедури по бракуване на трайни насаждения и промяна начина на трайно ползване на имот – частна общинска собственост – ПИ 56784.347.17 по КККР на гр. Пловдив.

Съгласно ОУП на община Пловдив, одобрен с Решение № 375, взето с Протокол № 16 от 05. 09. 2007 г., на Общински съвет – Пловдив и изменен с Решение № 521, взето с Протокол № 22 от 24. 11. 2022 г., на Общински съвет – Пловдив функционалното предназначение и устройствен режим на територията е определена за включване в урбанизирана територия със собствен устройствен режим „Терени за озеленени площи за специфично предназначение – гробища“ (Тг).

Така разрешеният за изработване проект за ПУП – ПР и план – схеми е изработен служебно на основание чл. 230, ал. 4 от ЗУТ от правоспособни служители при Общинска администрация – Пловдив. С писмо наш вх. № 22 ИС-107(6)/29.07.2022 г. от „Водоканалгеотех“ ЕООД е представен хидрогеоложки и инженерногеоложки доклад, изработен въз основа на писмо наш № 22 ИС-107(3)/27.06.2022 г., който установява пригодността на терените за използване за гробище. Изготвен е координатен регистър с граничните точки на новообразувания урегулиран поземлен имот (УПИ) и проект за изменение на КК, приет с удостоверение № 25-223823/25.07.2022 г. от СГКК – Пловдив.

Така проектираният траурен (гробищен) парк представлява елемент на зелената система съгласно чл. 61, ал. 3 от ЗУТ. Като такъв той се изработва и одобрява по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ. Съгласно изречение второ от последно цитираната норма задължителен елемент към плановете за паркове и градини, към които се отнасят и траурните (гробищните) паркове, е план-схемата за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения. Следва да се отбележи, че докато за план-схемите на техническата инфраструктура не е допустима свободната преценка от наличието им, т. е. дали да се изработят, или не, то при план-схемата по чл. 62, ал. 9, изр. второ от ЗУТ има такава преценка. Т. е., при допускане изработването на плана и в последствие при неговото разглеждане, приемане и одобряване съответните компетентни органи преценят необходимостта от поставянето на преместваеми обекти и рекламни съоръжения в съответните парк, градина, гробище и други подобни. Ако такива ще се поставят, то задължително се изработва и одобрява цитираната схема. Именно поради това в чл. 62, ал. 9, изр. второ от ЗУТ е записано, че тези схеми са задължителен елемент. Липсва обаче изрично и императивно условие тази план-схема да се одобрява едновременно с ПУП. Това следва и от пояснението, че тя се одобряват по реда на съответния ПУП за парк, градина, гробище и т. н., т. е. това може да бъде извършено и на един последващ етап. Така законодателно е дадена възможност при последваща промяна в инвестиционното намерение, социалните, икономическите и други условия да се одобри допълнително този вид схема, за да може да се разрешава поставянето на такъв вид елементи.

С Решение № ПВ-127-ПР/29.09.2022 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив е констатирано, че не е необходимо изготвянето на ОВОС. С писмо изх. № РД-259- 33/24.01.2023 г. на Директора на РЗИ – Пловдив, писмо вх. № 27451/30.12.2021 г. на Управителя на ВиК ЕООД – Пловдив и становище изх. № 42461/20.07.2022 г. на Ръководител КЕЦ Пловдив – Юг проектът е съгласуван.

Проектът на ПУП – ПР и план-схеми Водоснабдяване и канализация, Електрическа и Транспортно-комуникационна за урегулиране и разширение на съществуващ Траурен парк „Коматево“, гр. Пловдив, в нов УПИ 1-347.23, траурен парк, местност „Бялата воденица“, район „Южен“, гр. Пловдив, е разгледан с Решение по т. 28, взето с Протокол № 5 от 04.02.2022 г., и Решение по т. 31, взето с Протокол № 31 от 09. 11. 2022    г., на ЕСУТ при Община Пловдив. Изработен и е приет проект за изменение на КК на гр. Пловдив, което се удостоверява с Решение по т. 4, взето с Протокол № 5 от 03. 05. 2022 г., на Комисията по чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИ и удостоверение изх. № 25- 223823/ 25. 07. 2022 г., издадено от СГКК – Пловдив.

Така разглежданият проект е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, като в законоустановения срок по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ не са постъпили възражения. Тези факти се установяват от констативни протоколи от 13. 12. 2022 г. на служители от Общинска администрация – Пловдив и Районна администрация – „Южен“, община Пловдив за поставяне на съобщенията и разписния лист.

С Решение по т. 24, взето с Протокол № 1 от 11. 01. 2023 г., на ЕСУТ при Община Пловдив проектът е разгледан и приет и се предлага на Кмета на община Пловдив да внесе предложение до Общински съвет – Пловдив за одобряването му.

Компетентността на Общински съвет – Пловдив за вземане на настоящето решение за одобряване на служебно изработения от правоспособни служители при Общинска администрация – Пловдив проект на ПУП – ПР и план-схеми Водоснабдяване и канализация, Електрическа и Транспортно-комуникационна за урегулиране и разширение на съществуващ Траурен парк „Коматево“, гр. Пловдив, за ПИ 56784.347.15 и ПИ 56784.347.17 по КК на гр. Пловдив като се образува нов УПИ I- 347.23, траурен парк, местност „Бялата воденица“, район „Южен“, гр. Пловдив, е изрично регламентирана в императивната норма на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

Предвид гореизложеното, обективно се установява, че са налице всички правни и фактически основания за одобряване на настоящия проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за урегулиране и разширение на съществуващ Траурен парк „Коматево“, гр. Пловдив, ПИ 56784.347.15 и ПИ 56784.347.17 по КККР на гр. Пловдив.

На основание чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1, изр. 2 и ал. 5 от ЗУТ настоящето решение да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок и да се публикува в 3-дневен срок на интернет-сайта на Община Пловдив.

На основание чл. 215, ал. 1, ал. 4 от ЗУТ настоящето решение подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Пловдив пред Административен съд – Пловдив в 30- дневен срок от обнародването му в Държавен вестник“.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 14.03. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 13.03. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 14.03.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /