Решение 63

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 63

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  07. 03. 2023 г.

 /ПРИЛОЖЕНИЕ/

О Т Н О С Н О :    Одобряване на проект ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура: „Улична канализация от общински път с идентификатор 56784.383.95, през 56784.383.93 и 56784.383.917 до ПИ с ИД 56784.383.819          по КККР на гр. Пловдив, местност „Остромила – Мандра тарла “, землище Пловдив-юг“

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект

          на община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 83, чл. 103, ал. 3 и ал. 4, чл. 104, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8/ 14. 06. 2001 г. за ОСУП, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ – 72 от 28. 02. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява проект на ПУП-парцеларен план /ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура „Улична канализация от общински път с идентификатор 56784.383.95, през 56784.383.93 и 56784.383.917 до ПИ с ИД 56784.383.819 по КККР на гр. Пловдив, местност „Остромила – Мандра тарла“, землище Пловдив-юг“.

2. Възлага на Кмета на община Пловдив да извърши необходимите процедури по ЗУТ.

МОТИВИ: Настоящето решение на Общински съвет – Пловдив се взема при съблюдаване принципите, заложени в чл. 4 – чл. 12 от АПК и съобразно изискванията на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК на следните правни и фактически основания:

I. Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 83, чл.103, ал. 3 и ал. 4, чл. 104, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8/14.06.2001 г. за ОСУП.

II. Фактически основания:

Проектът е допуснат с Решение № 402 взето с Протокол № 16 от 16. 09. 2022 г. въз основа на това е изработен и представен със заявление вх. № 22Ф-4988/03.08.2022 г. и вх.№ 22-Ф4988(1)/18.11.2022 г.

Предвижданията са за улична канализация DN 500, която да се заусти в съществуващ уличен канал PE-HD Ø500 по общински път с ИД 56784.383.95 с възможност за подмяна на участъка от тръби PE-HD Ø 315 по общински път с ИД56784.383.93 на диаметъра на DN 500, съобразено с изходните данни издадени експлоатационното дружество.

Трасето на техническата инфраструктура е предвидено да минава изцяло по общински път с идентификатор 56784.383.95 и 56784.383.93, за да достигне до 56784.383.819. Показаното трасе може да се реализира и отговаря на техническите изисквания на Наредба № 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Проектът е съгласуван на 17. 11. 2022 год. от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД , гр. Пловдив, и писмо изх. № ОВОС-2708-1/09.11.2022 год. на Директора на РИОСВ -Пловдив.

С Протокол № 36, т. 8 от 30.11.2022 г. на ЕСУТ при Община Пловдив така изработения проект на ПУП-ПП е разгледан и прието да се съобщи по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ. Обявлението в обнародвано в „Държавен вестник“ брой 101 от 20.12.2022 г. В законоустановения срок по чл.128, ал. 5 от ЗУТ няма постъпили възражения, за което е съставен разписен лист.

С Протокол № 2, т. 17 от 25.01.2023 год. на ЕСУТ при Община Пловдив се предлага на Кмета на община Пловдив да внесе предложение към Общински съвет – Пловдив за одобряване по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ на Подробен устройствен план – ПП за линеен обект на техническата инфраструктура: „Улична канализация от общински път с идентификатор 56784.383.95, през 56784.383.93 и 56784.383.917 до ПИ с ИД 56784.383.819 по КККР на гр. Пловдив, местност „Остромила – Мандра тарла“, землище Пловдив-юг”.

Компетентността на Общински съвет-Пловдив за одобряване на така представения проект за ПУП-ПП следва от териториалния обхват на градоустройствената разработка. Съгласно чл. 83, ал. 2 от ЗУТ водоснабдителните и канализационните мрежи в рамките на населените места се проектират като улични мрежи, т. е. в обхват на съществуващи и/или проектни улици. Последните като елемент на устройствените планове не представляват квартални единици или част от тях, а са техни ограничаващи елементи §5, т. 10 от ДР на ЗУТ. Същевременно по своя види обем така представения проект за ПУП-ПП не цели задоволяване на индивидуални нужди – за конкретен имот. Това е независимо от обстоятелството, че настоящето административно производство е по частна инициатива и с цел достигане до определен краен имот. Видно от проекта ще се постигне задоволяване на широк кръг обществени интереси чрез изграждане на необходимата канализационна мрежа в застроена жилищна територия. Това недвусмислено изключва уредената в чл. 129, ал. 2 от ЗУТ компетентност и препраща на тази по чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ ал. 5 от ЗУТ настоящото решение да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок и да се публикува на интернет страницата на Община Пловдив в 3-дневен срок.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ настоящето решение подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Пловдив пред Административен съд в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 14.03. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 13.03. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 14.03.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /