Решение 62

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 62

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  07. 03. 2023 г.

 /ПРИЛОЖЕНИЕ/

О Т Н О С Н О :    Допускане изработване на ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура: „Уличен водопровод по общински път с идентификатор 56784.258.549 до УПИ 256.654 жил. застр., и УПИ 256.656 жил. застр. пo КККР на гр. Пловдив, местност „ Терзиите“, район „Западен“, гр. Пловдив“

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект

          на община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 83, ал. 1 и ал. 2, чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 112, ал. 2, т. 10, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7 и чл. 125 от ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за ОСУП, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-73 от 28. 02. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ към ПУП-ПП за линеен обект на техническата инфраструктура: „Уличен водопровод     по общински път с идентификатор 56784.258.549 по КККР на гр. Пловдив до УПИ 258.654 жил. застр., и УПИ 258.656 жил. застр., местност „Терзиите“, район „Западен“, гр. Пловдив“.

2. Допуска изработване на  ПУП-ПП за линеен обект на техническата инфраструктура: „Уличен            водопровод по общински път с идентификатор 56784.258.549  по КККР на гр. Пловдив до УПИ 258.654 жил. застр. и УПИ 258.656  жил. застр., местност „Терзиите“, район „Западен“, гр. Пловдив“.

Обхват на проекта: ПИ с ИД 56784.258.59 по КККР на гр. Пловдив.

При изготвянето на проекта да се спазят изискванията: на ЗУТ, ЗКИР, ЗКАИИП, ЗООС, ЗбиоР, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 на МРРБ за ОСУП, Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. на ССПКККР, Решение по т.14, взето с протокол № 2 от 25.01.2023г. на ЕСУТ при Община Пловдив, Становище от 08.02.2023г. на Главния архитект на Община Пловдив и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове.

3. Възлага на Кмета на община Пловдив да извърши необходимите процедури по Закона за устройство на територията.

Неразделна част към настоящето решение е: скица-предложение и техническото задание по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.

МОТИВИ: Настоящето решение на Общински съвет – Пловдив се взема при съблюдаване принципите, заложени в чл. 4- чл. 12 от АПК и съобразно изискванията на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК на следните правни и фактически основания:

I.  Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 83, ал. 1 и ал. 2, чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 112, ал. 2, т. 10, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7 и чл. 125 от ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за ОСУП.

II.  Фактически основания:

Заявлението е подадено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ чрез надлежен пълномощник. Приложени са необходимите документи: техническо задание по чл. 125 от ЗУТ, скица – предложение за ПУП – ПП, скици на ПИ, издадени от СГКК – гр. Пловдив, документи за собственост, писмо с изх. № 31426 от 30.09.2022 г. и изх. № 31425 от 30.09.2022 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив и пълномощни.

С Решение № 521 взето е Протокол № 22 от 24.11.2022 г. е одобрено изменението на ОУП гр. Пловдив, както и правилата и нормативите за прилагането му.

Разглежданият елемент на техническата инфраструктура попада частично в територия маркирана в графичната част към ОУП със знак „акстериск“ (*), за която съгласно чл. 44, ал. 5, т. 1 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Пловдив трябва да се направи цялостен ПУП за разглежданата територия и не могат да се правят частични разработки ( т. 6).

Предвид че уличният водопровод се предвижда в общински път, който осигурява достъп до значителен брой имоти, и като се вземе предвид че съществена част от тях са урегулирани, имат процедури по урегулиране и/или инвестиционно проектиране, то се установява трайното ползване и предвиждане на описаната инфраструктура. В този смисъл обосновано следва да се приеме и следователно по целесъобразност да се запази описаното трасе на техническата инфраструктура. Така описаното дава възможност за съответното съобразяване с относимите правила и нормативи при бъдещо цялостно урегулиране на разглежданата територия съобразно предвижданията на ПНП на ОУП на община Пловдив.

За поземлени имоти с идентификатор 56784.258.654 и 56784.258.656 по КККР на гр. Пловдив е одобрен ПУП – ПРЗ със Заповед № 20 ОА-225/03. 02. 2020 г. на Кмета на община Пловдив. За тях са отредени съответно УПИ 258.654, жил. застрояване и УПИ 258.656, жил. застрояване, местност „Терзиите“, район „Западен“.

Скицата – предложение и техническото задание за ПУП – Парцеларен план предвиждат да се изгради нов уличен водопровод до ПИ с ИД 56784.258.654 и 56784.258.656 по КК на гр. Пловдив, местност „Терзиите“, гр. Пловдив.

Предвижданията са уличният водопровод да е с диаметър Ø110, който да минава по общински път е ИД 56784.258.549 и да се захрани от водопровод Ч 0300 при пресичането му с път е ИД 56784.258.549, съобразено е изходните данни издадени експлоатационното дружество. Показаното трасе може да се реализира и отговаря на техническите изисквания на Наредба № 8/14.06.2001г.

Скицата-предложение и техническо задание са разгледани от ЕСУТ при Община Пловдив и Главния архитект на община Пловдив. Съответно с Решение по т. 14 от Протокол № 2 от 25.01.2023 г., и със становище от 08.02.2023 г. по чл. 124а от ЗУТ те са приети за устройствено допустими и целесъобразни, предвид на което е предложено да се допусне изработването на ПУП-ПП за линеен обект на техническата инфраструктура: „Уличен водопровод по общински път с идентификатор 56784.258.549 по КККР на гр. Пловдив до УПИ 256.654 жил. застр., и УПИ 256.656 жил. застр., местност „Терзиите“, район „Западен“, гр. Пловдив“.

На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ настоящето решение да се разгласи е обявление, което да се постави на отредените за това места в общинската и районната администрация и да се публикува на интернет страницата на общината.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 14.03. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 13.03. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 14.03.2023 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /