Решение 541

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

541

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 22 ОТ  22. 12. 2016 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, §18, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗПУО и на основание чл. 49, ал. 8 от ЗПУО, във връзка е чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК, предвид изложените в предложение с вх. № 16ХІ-541 от 14. 12. 2016 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Приема Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Пловдив.

2. Правилникът за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Пловдив влиза в сила от влизане в сила на Решението на Общински съвет – Пловдив за приемането му.

3. Изпълнението на Правилника се възлага на Кмета на община Пловдив.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, §18, ал. 1, т.1, ал. 2 и ал. 3 от ЗПУО и на основание чл. 49, ал. 8 от ЗПУО , във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК; Уреждане на дейността на общинското звено Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Пловдив, съобразно изискванията на ЗПУО.

 

–––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 30.12.. 2016 г.;

2. Интернет страницата – 29. 12. 2016 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 29.12.2016 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/