Решение 540

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

540

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 22 ОТ  22. 12. 2016 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Приемане на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК, предвид изложените в предложение с вх. № 16ХІ-540 от 14. 12. 2016 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Приема Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

ІІ. Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив влиза в сила от влизане в сила на Решението на Общински съвет – Пловдив за приемането й.

III. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Пловдив.

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие с правни основания: чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка е чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка е чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК; Фактически основания: Въвеждане на ясни прозрачни правила за всички общински училища и изготвяне на софтуерен продукт, чрез който да бъдат улеснени и по-добре информирани родителите, а училищните администрации да оптимизират работата си, свързана е приема на първокласниците. Чрез въвеждането на централизирано електронно класиране ще бъде по-ефективно проследяването на обхвата на подлежащите на задължително училищно образование ученици, което е задължение на общинската администрация.

 

 

 

–––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 30.12.. 2016 г.;

2. Интернет страницата – 29. 12. 2016 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 29.12.2016 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/