Решение 539

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

539

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 22 ОТ  22. 12. 2016 г.

 

О Т Н О С Н О :    Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска и друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 16ХІ-551 от 15. 12. 2016 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска и друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив, приета с Решение № 226, взето с Протокол № 11 от 11.06.2009 г.; Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010 г., Изм. и доп. с Р. № 148, Пр. № 12 от 13.05.2010 г., Изм. и доп. с Р. № 440, Пр. № 31 от 25.11.2010 г., Доп. с Р. № 505, Пр. № 33 от 16.12.2010 г., Изм. и доп. с Р. № 160, Пр. № 9 от 17.05.2012 г., Изм. и доп. с Р. № 189, Пр. № 10 от 31.05.2012 г., Изм. и доп. с Р. № 435, Пр. № 18 от 25.10.2012 г., Изм. и доп. с Р. № 444, Пр. № 23 от 18.12.2013 г., Изм. и доп. с Р. № 324, Пр. № 16 от 09.10.2014г., Изм. и доп. с Р. № 403, Пр. № 21 от 18.12.2014 г., Изм. и доп. с Р. № 181, Пр. № 10 от 28.01.2015 г., Изм. и доп. с Р. № 12/п/, Пр. № 1 от 28.01.2016 г. на Общински съвет – Пловдив, както следва:

§ 1. Чл. 7, ал. 8 се изменя така:

,,Чл.7.(8) В чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на преместваем обект се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или въз основа на писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ”.

§ 2. Член 12 се отменя.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. План-схемите за местодомуване на леко МПС и благоустрояване на терен общинска собственост, изработени и одобрени по реда на чл. 4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив, са основание за отмяна на вече одобрените схеми за поставяне на преместваеми обекти за местодомуване на леко МПС.

§ 4. По изключение, при невъзможност за реализация на инвестиционната политика за благоустрояване от районната администрация, вече издадените разрешения за поставяне на преместваеми обекти за местодомуване на леко МПС, могат да бъдат презаверявани за срок до реализирането на инвестиционната инициатива, но не по-дълъг от 2 /две/ години, считано от датата на изтичане на срока им на валидност.

§ 5. В Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (приета с Решение № 71, взето с Протокол № 3 от 25.02.2016г., изм. и доп. с Решение № 204, взето с Протокол № 7 от 17.05.2016г.) се правят следните изменения:

1. Член 4, ал. 3 се изменя така:

„Чл. 4. (3) Разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект се издава за съответната площ, определена в план-схема за местодомуване на леко МПС и благоустрояване на терен общинска собственост, процедирана както следва:

(а)      План-схемите се изработват служебно по инициатива на районната администрация върху комбинирана скица от Кадастралната карта и действащия регулационен план, отразяващи всички елементи на надземния кадастър /шахти, табели, трайни дървета, растителност, елементи на градското обзавеждане и други/, придружени от извлечение от подземния кадастър в обхвата на разработката и съобразени със съществуващата растителност и придружени от количествено-стойностна сметка. План-схемите следва да отразяват броя и площта на местата за местодомуване на леко МПС, ситуирани съответно в публична и частна общинска собственост.

(б)     Когато в обхвата на план-схемите попадат съществуващи схеми за поставяне на преместваеми обекти за местодомуване на леко МПС, броят на местата по смисъла на чл.4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив да бъде не по-малък от броя на преместваемите обекти за местодомуване на леко МПС .

При необходимост от премахване на съществуваща дървесна растителност в план- схемата задължително се предвижда компесаторна такава.

(в)     План-схемите се одобряват от главен архитект на съответния район, след положително решение на РЕСУТ, след което се издава разрешение за строеж по смисъла на чл.147, във връзка с чл.151 от ЗУТ”.

2.       Член 8, ал. 1 думите „срок до 5 /пет/ години“ се заменят с думите „до реализирането на инвестиционната инициатива, но не по-дълъг от 2 /две/ години“.

3.       В §7 на Допълнителна разпоредба на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив думите „проекти за благоустрояване“ се заменят с думите „план-схеми за благоустрояване“.

§ 6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска и друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив, приета с Решение № 226, взето с Протокол № 11 от 11.06.2009 г.; Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010 г., Изм. и доп. с Р. № 148, Пр. № 12 от 13.05.2010 г„ Изм. и доп. с Р. № 440, Пр. № 31 от 25.11.2010 г„ Доп. с Р. № 505, Пр. № 33 от 16.12.2010 г., Изм. и доп. с Р. № 160, Пр. № 9 от 17.05.2012 г„ Изм. и доп. с Р. № 189, Пр. № 10 от 31.05.2012 г„ Изм. и доп. с Р. № 435, Пр. № 18 от 25.10.2012 г., Изм. и доп. с Р. № 444, Пр. № 23 от 18.12.2013 г„ Изм. и доп. с Р. № 324, Пр. № 16 от 09.10.2014г„ Изм. и доп. с Р. № 403, Пр. № 21 от 18.12.2014 г., Изм. и доп. с Р. № 181, Пр. № 10 от 28.01.2015 г„ Изм. и доп. с Р. № 12/п/, Пр. № 1 от 28.01.2016 г. на Общински съвет – Пловдив влиза в сила от 01.01.2017 г.

§ 7. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Пловдив.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК; фактически основания: въвеждане на обща унифицирана рамка и правила при изработване, одобряване и процедиране на план-схеми за местодомуване на леко МПС и благоустрояване на терен общинска собственост; създаване на основа за обективен качествен контрол при издаването на Разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без/чрез поставяне на преместваем обект от страна на администрацията на община Пловдив и контролните й звена; изпълнение на законоустановени задължения.

 

–––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 30.12.. 2016 г.;

2. Интернет страницата – 29. 12. 2016 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 29.12.2016 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/