Решение 52

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 52

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.

 

О Т Н О С Н О :    Одобряване на застраховател на МБАЛ „Свети Пантелеймон-Пловдив” ЕООД, за сключване застраховка „Професионална отговорност на медицинския персонал“ със ЗД „Бул Инс“ АД за срок от една година

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Иван Стоянов – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.21 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-29 от 26. 01. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява ЗД „Булинс“ АД за сключване на застраховка „Професионална отговорност“ на лица, упражняващи медицинска професия, за период от 1 /една/ година, със застрахователна премия с включени 2% данък съгласно Закона за данъка върху застрахователните премии за сумата от 14473,80 лв. /четиринадесет хиляди четиристотин седемдесет и три лева и осемдесет стотинки/.

2. Задължава управителя на МБАЛ „Свети Пантелеймон-Пловдив“ ЕООД, след сключване на договора за застраховане с посоченото в т. 1 застрахователно дружество да представи отчет за изпълнение на решението в община Пловдив, дирекция „Здравеопазване”.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание от чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.147, ал.2 от Търговски закон и чл.21, ал.1, т.21 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Фактическите основания за вземане на настоящото решение, произтичат от необходимостта Общински съвет – Пловдив в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон-Пловдив“ ЕООД да одобри, предложените от дружеството застрахователи.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 22.02. 2024 г.;

2. Интернет страницата – 22.02. 2024 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 22.02.2024 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов /